ARCHIWUM - KOMUNIKATY ARCHIWALNE

KOMUNIKAT KWIECIEŃ / MAJ / CZERWIEC 2015 r.

 


Zarząd Oddziału Warszawskiego zaprasza na spotkania:

20 IV 2015, godz. 13.00 –  Spotkanie w Muzeum Narodowym w Warszawie. Po wystawie Olga Boznańska (1865-1940) oprowadzi kurator Renata Higersberger

23 IV 2015, godz. 15.00 – Spotkanie w Muzeum Sztuki Nowoczesnej. Wystawę Andrzej Wróblewski: Recto/Verso. 1948-1949/1956-1957 przedstawi Szymon Maliborski

28 IV 2015, godz. 17.00 –  Prezentacja książki Wojciech Brzega, Żywot górala poczciwego. Spojrzenie po latach autorstwa Michała Jagiełło i Anny Micińskiej, opublikowanej przez Wydawnictwo Tatrzańskiego Parku Narodowego, Zakopane 2014 r.

5 V 2015,  godz. 17.00 – Spotkanie założycielskie Klubu Historii i Kultury Wina przy Oddziale Warszawskim SHS. W tym roku minie 500 lat od przyjazdu Fukierów do Polski. Obecny wzrost zainteresowania w Polsce winem koncentruje się przede wszystkim na jego walorach degustacyjnych. Brak w kraju ośrodka, który zajmowałby się analizą wina jako złożonego zjawiska kulturowego (sympozjon, wino a teatr, literatura, muzyka, ikonografia wina, obyczaj, kultura stołu, handel, turystyka, uprawa, rzemiosło na potrzeby wina, itp.) albo przynajmniej byłby miejscem systematycznej prezentacji wyników badań. Fakt, że siedziba SHS znajduje się w kamienicy fukierowskiej z pamiątkami po rodzinie Fukierów skłonił grupę członków Stowarzyszenia do zaproponowania powołania Klubu Kultury Wina. Zapraszamy na spotkanie założycielskie, na którym przyjmiemy program działania klubu.

12 V 2015, godz. 17.00 – Prezentacja książki „Pióro na wodzie” Eseje o ks. Januszu St. Pasierbie i studia dedykowane Jego pamięci, pod redakcją dr Anny S. Czyż i prof. dr hab. Krystyny Moisan-Jabłońskiej wydanej przez SHS, Warszawa 2015 r.

19 V 2015, godz. 17.00 – Prezentacja książki Sztuka zagrabiona. Uprowadzenie Madonny autorstwa dr Moniki Kuhnke i Włodzimierza Kalickiego poświęconej wojennym i powojennym losom zabytków na terenie Polski, Wydawnictwo Agora, 2014 r.


25 V 2015, godz. 12.00 – dr Małgorzata Szafrańska, Powrót ogrodu Zamku Królewskiego   w Warszawie. Spotkanie w Sali Konferencyjnej SHS. Po wykładzie odbędzie się oprowadzanie po ogrodzie przy Zamku Królewskim  
 
 

29 V 2015, godz. 17.00 –  Spotkanie inicjujące działalność Sekcji Mediewistycznej im. prof.  Kingi Szczepkowskiej-Naliwajek przy Oddziale Warszawskim SHS. Część pierwsza (organizacyjna) – Wspomnienie o Pani Profesor; Prezentacja aktualnych problemów i projektów badawczych w polskich badaniach nad sztuką średniowieczną; Określenie celów i zadań sekcji.
Część druga (naukowa): godz. 18.30 – Krzysztof Czyżewski, Dariusz Nowacki, dr hab. Marek Walczak, Agata Wolska, Skarbiec kościoła Mariackiego w Krakowie. Wprowadzenie do problematyki badawczej.

 
23 VI 2015, godz. 17.00 – dr Irina Obuchowa-Zielińska, Jurij Annenkow znany i nieznany


KLUB KOSTIUMOLOGII I TKANINY ARTYSTYCZNEJ

24 IV 2015, godz. 18.00 – dr Krzysztof Trojanowski, „Wyglądam jak chłopak, i to bardzo młody!”. Spodnie w modzie damskiej w dwudziestoleciu międzywojennym

15 V 2015, godz. 18.00 – Karolina Krzywicka, Szale kaszmirskie – orientalne inspiracje
w modzie europejskiej

22 V 2015, godz. 18.00 – Maria Brodzka-Bestry, Stroje artystek zajmujących się tkaniną.     Z albumów rodzinnych

11 VI 2015, godz. 18.00 – dr Magdalena Furmanik-Kowalska, Ubiór w instalacjach artystycznych twórców z Azji Wschodniej

KLUB HISTORYKÓW MEBLARSTWA

18 V 2015, godz. 11.00 – Spotkanie w Muzeum Wnętrz Zabytkowych w Otwocku Wielkim. Dr Anna Feliks zaprezentuje zbiory Muzeum. Osoby zainteresowane uczestnictwem
w spotkaniu proszone są o wcześniejszy kontakt z Anną Kostrzyńską-Miłosz drogą mailową anna.kostrzynska-milosz@ispan.pl Szczegóły dojazdu do Muzeum w Otwocku Wielkim na stronie www.otwock.mnw.art.pl


12 VI 2015, godz. 10.00 – Zarząd Oddziału Warszawskiego SHS wraz z Katedrą Kultury Artystycznej w Instytucie Historii Sztuki Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego organizuje konferencję Zagrabione – odzyskane. Wojenne i powojenne losy dzieł sztuki na terenie Mazowsza. Konferencja odbędzie się w Sali Konferencyjnej Stowarzyszenia Historyków Sztuki w Warszawie (Rynek St. Miasta 27). Szczegółowy program sesji opublikowany zostanie na stronie internetowej SHS w połowie maja br.


Tegoroczna LXIV Ogólnopolska Sesja SHS  Historia sztuki na co dzień odbędzie się
w Poznaniu w dniach 26-28 listopada 2015 r. Organizatorzy zapraszają do refleksji nad społecznym funkcjonowaniem naszej dyscypliny: Dzieła sztuki i biografie artystów należą do najczęściej eksploatowanych tematów literatury czy filmu. To za ich pośrednictwem, a także za pośrednictwem popularnych programów telewizyjnych, wiedza o sztuce dociera do szerokich rzesz konsumentów kultury masowej. Warto więc zastanowić się, jaki jest ten obraz i jaki wpływ wywiera na recepcję sztuki. Bohaterami kultury masowej bywają także historycy sztuki, dlatego należy zastanowić się również nad funkcjonującymi na ich temat stereotypami. Coraz większe znaczenie, także gospodarcze, zyskuje współcześnie „kultura czasu wolnego”, w tym swoiście pojęta konsumpcja dóbr kultury, a zatem pośrednio także dokonań historii sztuki i historyków sztuki. Pojawia się więc pytanie, na ile te ostatnie są w tym masowym obiegu przyswajane. Daje się bowiem zauważyć proces rozchodzenia się produkcji wydawniczej na potrzeby turyzmu i naukowej historii sztuki. Warto także zastanowić się czy jest to proces zaawansowany i nieuchronny? Osobnym, niezwykle ważnym problemem jest wreszcie miejsce wiedzy o sztuce w programach nauczania na poszczególnych szczeblach edukacji. Propozycje wystąpień wraz ze streszczeniem (do 2 tys. znaków) oraz informacją o autorze prosimy nadsyłać do dnia 30.04. 2015 r. na adres: shspoz@shs.poznan.pl

Zarząd Główny SHS prosi o nadsyłanie wniosków (do 30 czerwca br.) na doroczny LX Konkurs im. ks. prof. Szczęsnego Dettloffa na prace naukowe młodych (do 35 lat) członków Stowarzyszenia. Konkurs obejmuje prace publikowane w roku przyznania wyróżnienia (2015) lub w roku poprzedzającym (2014). W przypadku druku pracy w czasopismach brana jest pod uwagę nie nominalna data numeru, ale data jego wydrukowania. W konkursie biorą udział nadesłane prace niepublikowane. Prace magisterskie są rozpatrywane, o ile w całości, części lub streszczeniu zostały ogłoszone drukiem.

Zarząd Główny SHS prosi o nadsyłanie wniosków (do 30 czerwca br.) do siedemnastej edycji nagrody im. prof. dr Jerzego Łozińskiego za prace naukowe z historii sztuki polskiej ze szczególnym uwzględnieniem publikacji o charakterze dokumentacyjnym i katalogowym.

Zarząd O/W SHS zaprasza do wzięcia udziału w XV Konkursie im. prof. Kingi Szczepkowskiej-Naliwajek na prace naukowe z historii sztuki studentów uczelni warszawskich. Prace konkursowe          o objętości 15-20 stron znormalizowanego maszynopisu muszą spełniać warunki stawiane tekstom naukowym. Mogą to być prace seminaryjne lub rezultaty własnych zainteresowań naukowych. Przedmiotem konkursu nie mogą być eseje, prace z krytyki artystycznej i przeglądy literatury. Prace anonimowe, opatrzone godłem (rozwiązanym w dołączonej zamkniętej kopercie) należy składać do 15 września br. w biurze O/W SHS
Informujemy, że Muzeum Narodowe w Warszawie organizuje 15 kwietnia br. sesję naukową towarzyszącą wystawie Olga Boznańska (1865-1940). Wydarzenie przypada w dniu 150-tej rocznicy urodzin artystki. Założeniem sesji jest ponowne przyjrzenie się twórczości artystki z akcentem położonym na biografię artystki. Sesja odbędzie się w Sali kinowej Muzeum Narodowego w Warszawie w godzinach: 9.00 do 16.00, następnie od 17.00 do 20.00 w gmachu Zachęty. Dokładny plan sesji na stronie internetowej MNW.
Informujemy, że Instytut Historii Sztuki Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Wydział Kultury Urzędu Miejskiego we Wrocławiu organizują międzynarodową konferencję naukową Stanisław Lem – wizjoner szczęśliwych i nieszczęśliwych światów. Recepcja twórczości w sztukach plastycznych, kinie, literaturze i krytyce artystycznej, która odbędzie się we Wrocławiu w dniach 21-22 X 2015. Propozycje referatów (czas wystąpienia 20 min.), streszczenie do 1800 znaków wraz z notą biograficzną (afiliacja, tytuł naukowy, zainteresowania badawcze) należy nadsyłać do 30 VI 2015 r. na adres: ajaro@op.pl

Informujemy, że Oddział Rzeszowski Stowarzyszenia Historyków Sztuki, Muzeum-Zamek w Łańcucie, Instytut Historii Sztuki Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Włoski Instytut Kultury w Krakowie organizują konferencję naukową: Artyści włoscy na ziemiach południowo-wschodniej Rzeczypospolitej w czasach nowożytnych. Obrady odbędą się w dniach 25-26 września 2015 r. w sali balowej Muzeum-Zamku w Łańcucie. Celem konferencji jest wszechstronne poznanie dziedzictwa kulturowego dawnych ziem południowo-wschodniej Rzeczypospolitej, którego twórcami byli artyści włoscy oraz pogranicza włosko-szwajcarskiego w czasach nowożytnych. Zgłoszenia prosimy nadsyłać w formie elektronicznej lub listowej do dnia 15 kwietnia wraz z abstraktem (maks. 1800 znaków) na adres sekretariatu Komitetu Organizacyjnego: Karolina Chomiczewska, e-mail: karolina.hulek@o2.pl lub na adres Oddziału Rzeszowskiego SHS.

Informujemy, że w dniach 16–18 lipca 2015 r. w Gostyniu (Święta Góra, Kongregacja Oratorium św. Filipa Neri) odbędzie się konferencja: Losy i znaczenie dziedzictwa kulturowego po klasztorach skasowanych podczas Kulturkampfu. (W 140. rocznicę ustawy o zakonach i zgromadzeniach zakonnych z 31 V 1875 r.). Organizatorem konferencji jest projekt Dziedzictwo kulturowe po klasztorach skasowanych na ziemiach dawnej Rzeczypospolitej oraz na Śląsku w XVIII i XIX w.: losy, znaczenie, inwentaryzacja (Program Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod nazwą „Narodowy Program Rozwoju Humanistyki”, nr 11H 11 021280), współorganizatorami Wrocławskie Towarzystwo Miłośników Historii, oddział Polskiego Towarzystwa Historycznego i Instytut Historyczny Uniwersytetu Wrocławskiego. Propozycje tytułów referatów (do 20 min.) i komunikatów (do 10 min.) należy nadsyłać na adres e-mail: derwich@gmail.com do 30 kwietnia 2015 r. Opłata konferencyjna:150 zł.

Informujemy, że w dniach 20-21 października 2015 r. Biblioteka Uniwersytetu Jana Kochanowskiego, Zakład Badań Kulturowych Instytutu Filologii Polskiej UJK w Kielcach i Oddział Kielecki Stowarzyszenia Historyków Sztuki  zapraszają na konferencję pt. Sztuka w Świętokrzyskiem. Średniowiecze i czasy nowożytne, która odbędzie się w Bibliotece Uniwersyteckiej w Kielcach. Opłata konferencyjna: 400 zł. Zgłoszenia i szczegóły: piotr.rosinski@ujk.edu.pl oraz karolina.wicha@ujk.edu.pl

Informujemy, że w dniach 16-18 listopada 2015 r. Instytut Historii Sztuki Uniwersytetu Wrocławskiego    i Polski Instytut Studiów nad Sztuką Świata w Warszawie we współpracy z Muzeum Architektury oraz Muzeum Narodowym we Wrocławiu organizują konferencję: Sztuka Polska na Ziemiach Zachodnich    i Północnych w latach 1945-1981. Szczegółowe informacje:ziemie.odzyskane2015@gmail.com .

Z uwagi na koszt tradycyjnej korespondencji papierowej oraz przede wszystkim wydłużający się czas jej dostarczania, zwracamy się do członków O/W SHS posiadających adresy mailowe z uprzejmą prośbą, o podanie swojego adresu e-mail (przesłanie go na adres O/W SHS: ow.shs@shs.pl) by móc odbierać komunikaty pocztą elektroniczną.

Zarząd O/W SHS uprzejmie prosi o regularne opłacanie składek członkowskich;
podajemy nowy numer konta: PKO BP 15 1020 1013 0000 0602 0206 6405.
Osoby korzystające ze stałych zleceń przelewu prosimy o aktualizację dyspozycji bankowych. Jednocześnie informujemy, że dawny numer konta, będzie aktualny do końca czerwca br. Bank Millennium S.A. 17 1160 2202 0000 0000 5515 6929

Na nadchodzący czas letniego wypoczynku Zarząd O/W SHS życzy Koleżankom
i Kolegom dobrej pogody i wielu wrażeń na wakacyjnych szlakach. Na nowe sesje, wykłady i spotkania naukowe zapraszamy w październiku. Jednocześnie informujemy,
że od dnia 1 lipca do końca września br. Biuro O/W SHS oraz Biblioteka SHS im. Jana Białostockiego, będą czynne codziennie w godzinach 9.00-15.00.
                                                                                                      

                                                                                                     


 

KOMUNIKAT PAŹDZIERNIK/LISTOPAD 2014 r.

 

Zarząd Oddziału Warszawskiego zaprasza na spotkania:


3 X 2014, godz. 17.00 – Hommage a Anna Ziemba. Spotkanie przyjaciół, kolegów, znajomych  i wychowanków poświęcone pamięci Anny Ziemby-Michałowskiej (1946-2014)

6 X 2014, godz. 12.00 – Spotkanie w Zamku Królewskim. O obrazie El Greco „Ekstaza św. Franciszka” z Muzeum Diecezjalnego w Siedlcach opowie dr Izabella Galicka

10 X 2014, godz. 14.00 – Spotkanie w Zamku Królewskim. Powstanie Styczniowe w prasie zagranicznej. Ryciny z Kolekcji Krzysztofa Kura. Po wystawie oprowadzi Krzysztof Kur

14 X 2014, godz. 17.00 – Prezentacja ksiązki Henryka Samsonowicza Szkice o mieście średniowiecznym, wydanej przez Wydawnictwa Drugie w 2014 r.

20 X 2014, godz. 13.00 – Spotkanie w Muzeum Narodowym. Po wystawie Masoneria. Pro publico bono oprowadzi kurator prof. dr hab. Tadeusz Cegielski

29 X 2014, godz. 17.00 – Prezentacja książki prof. dr hab. Ireny Huml Ars Argenti wydanej przez Galerię Sztuki w Legnicy w 2014 r.

KLUB KOSTIUMOLOGII I TKANINY ARTYSTYCZNEJ

10 X 2014, godz. 17.00 – prezentacja książki Przemysława Krystiana Farysia Ubiór kobiecy i jego tajemnice 1780-1930. Styl – rzemiosło – produkt, wydanej w 2014 r. przez Wydawnictwo DIG

24 X 2014, godz. 17.00 – prezentacja książki Krzysztofa Trojanowskiego Moda w okupowanej Francji i jej echa w Polsce, wydanej w 2014 r. przezWydawnictwo Naukowe PWN

14 XI 2014, godz. 17.00 – prof. dr hab. Ewa Letkiewicz, Niezwykłe materiały biżuterii art deco. Celuloid, galalit, bakelit, akrylic...

 

28 XI 2014, godz. 17.00 – Karolina Ślusarczyk, Techniki pasamonicze w średniowieczu – historia, opis i próba rekonstrukcji

Zarząd Oddziału Warszawskiego SHS oraz Koło Naukowe IHS UKSW zapraszają na sesję naukową Brązy warszawskie: dzieła, twórcy, kolekcjonerzy i badacze, która odbędzie się   w dniu 22 X 2014 r. w Sali Konferencyjnej Stowarzyszenia Historyków Sztuki.

 

Program obrad:

10:30-10:45  – dr Artur Badach, Wiceprezes O/W SHS, Rozpoczęcie sesji

10:45-11:05 – Grażyna Orlińska, Państwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawie, Ozdoby z Warszawy-Zacisza świadectwem starożytnego brązownictwa sprzed 2500 lat

11:25-11:45 – Maria Krajewska, Państwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawie, O poradniku konserwatorskim i analizach składu chemicznego zabytków archeologicznych z brązu na przełomie XIX i XX wieku w Warszawie

11:45-12:05 – Mirosława Andrzejowska, Jacek Andrzejowski, Państwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawie, Feliksa Łopieńskiego przygoda z archeologią

12:05-12:30 – DYSKUSJA

12:30-12:50 – dr Joanna Paprocka-Gajek, Muzeum Pałac w Wilanowie, Wilanowska kolekcja brązów

12:50-13:10 – Anna Saratowicz-Dudyńska, Zamek Królewski w Warszawie, Brązowy zegar z herbami Stanisława Augusta – francuski projekt i jego polskie konsekwencje

13:10-13:30 – Ryszard Bobrow, Muzeum Narodowe w Warszawie, Ferdynand Giersz brązownik warszawski pocz. XX w.

13:30-13:50 – Andrzej Sołtan, Warszawa, Brązownictwo warszawskie w trzydziestoleciu międzypowstaniowym

13:50-14:15 – DYSKUSJA

14:15-15:00 – PRZERWA OBIADOWA

15:00-15:20 – Stefan Mieleszkiewicz, Muzeum Narodowe w Warszawie, Meble Szpechta  i Trenerowskiego

15:20-15:40 – dr Katarzyna Bogacka, SGGW, Pastorały biskupie z wytwórni warszawskich z drugiej połowy XIX i początku XX wieku

15:40-16:00 – dr Monika Bryl, Warszawa, „Dokument pewnej epoki”: album rodziny Chłapowskich wykonany w firmie Bracia Łopieńscy i kulisy jego realizacji

16:00-16:20 – Aleksandra Sołtan-Lipska, Tomasz Bylicki, Muzeum Warszawy, Władysław Miecznik, grawer i brązownik. Historia utrwalona w stali i spiżu

16:20-17:00 – DYSKUSJA,  PODSUMOWANIE I ZAMKNIĘCIE SESJI

17:00 – SPOTKANIE KOLEŻEŃSKIE

Zarząd O/W SHS zaprasza do Krakowa w dniach 20-22 XI 2014 r. na obrady Jubileuszowej Sesji Ogólnopolskiej Ornament i dekoracja dzieła sztuki. Konferencja zorganizowana została przez Stowarzyszenie Historyków Sztuki, Oddział Krakowski SHS, Instytut Historii Sztuki Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Instytut Historii Sztuki i Kultury Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II.

Dzień pierwszy, 20 listopada, czwartek (Sala Hołdu Pruskiego w Sukiennicach)
10.00 OTWARCIE
10.30-12.30

Wojciech Bałus (Kraków): Czego chcą ornamenty?

Marcin Pastwa (Lublin): Ornament i obraz a płaszczyzna

Piotr Krasny (Kraków): Ornamentum et decor

Marta Leśniakowska (Warszawa): BRAK

13.00-14.30 PRZERWA OBIADOWA

14.30-15.30

Krzysztof Lipka (Warszawa): Ornamentyka instrumentów muzycznych

Jolanta Talbierska (Warszawa): Ornament i wzornik warsztatowy a grafika europejska XV-XVI w.

Michał Woźniak (Bydgoszcz/Toruń): Złotnicy i ich ornament

15.30-16.00 PRZERWA KAWOWA
16.00-17.00

Stanisław Mossakowski (Warszawa): Apertionum ornamenta Albertiego a renesansowe okna wawelskie Franciszka Florentczyka

Teresa Grzybkowska (Warszawa): Węzły Leonard da Vinci, a muzyczne labirynty. Między dekoracją, ornamentem, symbolem a muzyką

Anna Oleńska (Warszawa): Niezbędność ornamentu. O parterach w ogrodach formalnych


Koncert organowy w kościele oo. Bernardynów na Stradomiu. Pokaz wystawy Abrys, delinaeatio, kopersztych  w Auli Klasztoru Bernardynów na Stradomiu lub w Galerii IHS UJ.
Dzień drugi, 21 listopada, piątek
PANEL 1: „ŚREDNIOWIECZE” (Sala Karola i Karoliny Lanckorońskich, IHS UJ. Grodzka 53, I piętro)
9.30-10.30

Marek Walczak (Kraków): Ornamentalność średniowiecza

Monika Kamińska, Marta Graczyńska (Kraków): O plecionkach wawelskich raz jeszcze      – w stulecie pierwszych odkryć

Olga Tuszyńska-Szczepaniak (Łódź): Maski – decorum czy dekoracja. Funkcja wizerunków antropomorfizujących w polskiej architekturze średniowiecznej

10.30-11.00 PRZERWA KAWOWA
11.00-13.00

Jakub Adamski (Warszawa): O wielkiej karierze maswerków trójpromiennych w architekturze europejskiej około r. 1300

Jerzy Żmudziński (Kraków): Ornament w złotnictwie krakowskim epoki gotyku i w badaniach nad nim

Szymon Tracz (Kraków): Dekoracje ornamentalne w italianizujących malowidłach ściennych na terenie Królestwa Węgierskiego pod berłem Andegawenów

Štefan Valášek (Kraków): Kilka zagadnień dekoracji wnętrz kościołów Liptowa i Spisza w XIV i XV wieku

Agnieszka Smołucha-Sładkowska (Kraków): Pseudonapisy jako motywy dekoracyjne w sztuce Italii w XIV i XV w.

13.00-14.30 PRZERWA OBIADOWA
PANEL 2: „PRZEŁOMY” (Sala Karola i Karoliny Lanckorońskich, IHS UJ. Grodzka 53, I piętro)
15.00-16.00

Tomasz Ratajczak (Poznań): Odrzwia sztukatorską robotą zrobione. Ornamentyka portali wawelskich z warsztatu mistrza Benedykta

Arkadiusz Wagner (Toruń): Gotycki ornament chrystologiczny z konarami i liśćmi akantu na tle zdobnictwa introligatorskiego w Europie i Polsce XV-XVI w

Adam Soćko (Poznań): Ornamentalizacja sklepień w architekturze sakralnej Lubelszczyzny i początków XVII wieku jako przykład lokalnej drogi rozwoju architektury – od gotyku do manieryzmu

16.00-16.30 PRZERWA KAWOWA
16.30-17.15

Waldemar Komorowski (Muzeum Narodowe w Krakowie:) Kontynuacja, archaizacja, nowatorstwo. O architektonicznej ornamentyce domów krakowskich na przełomie i nowożytności

Agnieszka Gronek (Katedra Ukrainoznawstwa UJ): W poszukiwaniu zaginionej ramki. Epizod z dziejów drukarstwa na Rusi
PANEL 3: „OD MANIERYZMU DO ROKOKA” (Sala nr 40 IHS UJ, ul. Grodzka 53, I piętro)
9.30-10.30

Małgorzata Wawrzak (Toruń) Piękne i szkaradne. Głowy, maski, maszkarony w nowożytnej grotesce.

Małgorzata Łazicka (Warszawa): Miniaturowe ryciny ornamentalne małych mistrzów niemieckich

Michał Kurzej (Kraków): Ornament dawny i nowoczesny w niderlandzkiej teorii sztuki 2. poł. XVI i 1. poł. XVI w.

10.30-11.00 PRZERWA KAWOWA
11.00-13.00

Magdalena Adamska (Kraków): Maureska – pierwszy triumf grafiki ornamentalnej

Franciszek Skibiński i Aldona Tołysz (Toruń): Wokół >Inuentien< Cornelisa Florisa. Ornament, architektura i inwencja artystyczna w szesnastowiecznych Niderlandach

Elżbieta Pytlarz (Kraków): Recepcja pewnego projektu Hansa Vredemana de Vries w sztuce polskiej

Adriana Podmostko-Kłos (Poznań): Dekoracja retabulów wielkopolskich w 2. ćwierci XVII w.  Aleksander Stankiewicz (Kraków): Dekoracja architektoniczna w twórczości architekta Krzysztofa Bonadury Starszego

13.00-14.30 PRZERWA OBIADOWA
15.00-16.00

Małgorzata Pokorska-Primus (Kraków): Dekoracja czy symbol? Capricci ornamentalne w grafice rokokowej i refleksja estetyczne epoki

Andrzej Betlej (Kraków): Zaginione/zapomniane XVIII-wieczne ornamentalne „Klebebandy” w zbiorach polskich

Zbigniew Michalczyk (Warszawa): Uwagi o sposobie wykorzystania architektonicznych i ornamentalnych wzorów graficznych w polskim malarstwie ściennym XVIII wieku

16.00-16.30 PRZERWA KAWOWA
16.30-17.15

Dominik Ziarkowski (Kraków): Czy ornament może być sygnaturą? Uwagi na temat motywów dekoracyjnych stosowanych przez warsztat Wojciecha Rojowskiego

Jakub Sito (Warszawa): Początki ornamentyki rokokowej w sztuce Warszawy

 

Wydarzenia towarzyszące: 14.30 – Pokaz zamknięty modelu ołtarza z Pałacu Arcybiskupiego (Muzeum Archidiecezjalne, ul. Kanonicza), 18.00 – Spotkanie koleżeńskie w Magistracie Miasta Krakowa (Wręczenie odznaczeń i Nagród SHS, bankiet)

 

Dzień trzeci, 22 listopada, sobota
PANEL 4: „OD KLASYCYZMU DO ART DECO” (Sala Karola i Karoliny Lanckorońskich IHS UJ,  ul. Grodzka 53, I piętro)
godz.9.30-10.30

Mikołaj Getka-Kenig (Warszawa): Klasycyzm i ideologia ornamentu: zagadnienie dekoracji w „Architekturze” ks. Sebastiana Sierakowskiego

Jolanta Czerzniewska (Warszawa): Sztuka pisania i styl: źródła nauk pięknych według Stanisława Kostki Potockiego

Agata Wójcik (Kraków): Styl mauretański w dekoracji wnętrz XIX-wiecznych    10.30-11.00 PRZERWA KAWOWA
11.00-13.00

Katarína Chmelinová (Bratysława): Ornament v praxi rehoľného umelca 19. storočia v strednej Európ. Explikácia – Uhorsko a Konrád Švestk

Leila Khasyanova (Moskwa): Орнамент и его осмысление в монументальной живописи в русских и польских художников конца XIX века
Piotr Gryglewski (Łódż): Recepcja nowożytnych form ornamentalnych w epoce historyzmu, na przykładzie dekoracji architektonicznych w Łodzi (1870- 1900)

Wisława Jordan (Łódź): Koncepcje ornamentu w polskiej myśli o sztuce z końca XIX i pierwszej połowy XX  wieku

13.00-14.30 PRZERWA OBIADOWA
14.30-16.10

Irena Buchenfeld (Kraków): „pierwsi zapuścili wzrok chciwy w te zaklęte sezamy chłopskie” – źródła motywów ornamentalnych sztuki młodopolskiej na przykładzie dekoracyjnego malarstwa ściennego artystów Towarzystwa „Polska Sztuka Stosowana”

Joanna Wolańska (Kraków): Motyw kasztanowca w sztuce około 1900

Andrzej Siwek (Kraków): Ornament, czy styl? Motywy zakopiańskie w architekturze miast

Jarosław Mulczyński (Poznań): Od secesji do art deco. Ornament i dekoracja w środowisku artystycznym Poznania w 1 połowie XX w.

Michał Pszczółkowski (Zielona Góra): Dekoracja art déco w architekturze dwudziestolecia międzywojennego na przykładzie realizacji toruńskich

PANEL 5: „WSPÓŁCZESNOŚĆ – NOWOCZESNOŚĆ” (Sala nr 40  IHS UJ, ul. Grodzka 53, I piętro)
9.30-10.30

Katarzyna Uchowicz (Warszawa): Ukryty labirynt. Ornament pierwszych lat odbudowy Warszawy. Eksperymentalne realizacje Bohdana Lacherta i Jerzego Jarnuszkiewicza.

Aleksandra Sumorok (Łódź): Socrealizm. W kręgu polskiego wnętrza, przedmiotu, ornamentu

Marcin Zgliński (Warszawa): Socrealizm z tysiąca i jednej nocy. Rola ornamentu w monumentalnej architekturze azjatyckich republik radzieckich i Mongolii lat 30-50 XX w.   10.30-11.00 PRZERWA KAWOWA
11.00-13.00

Magda Kunińska (Kraków): Zanim ornament stał się zbrodnią: historia zmian postaw wobec kategorii ornamentum jako historia drogi do teorii modernistycznej

Agnieszka Gryska (Poznań): Semantyka i funkcja ornamentu według Adolfa Loosa

Dorota Jędruch (Kraków) Zbrodnia przebaczona – rola dekoracji w architekturze modernistycznej na przykładzie twórczości Le Corbusiera

Tomasz Gryglewicz (Kraków): Ornamentalność i dekoracja w sztuce epoki postmodernizmu

13.00-14.30 PRZERWA OBIADOWA
14.30-15.30

Agnieszka Jankowska-Marzec (Kraków): Od qr kodu do kolażu: ornament i dekoracja w działaniach współczesnych twórców krakowskiego środowiska artystycznego

Paweł Brożyński (Kraków): „Ornament z ludzkiej masy” i „życie jako baśniowy ornament” Anna Baranowa (Kraków): Pokusa ornamentu a „płynna nowoczesność”

Zakończenie obrad.

 

Zarząd O/W SHS zaprasza na konferencję w ramach obchodów 40-lecia istnienia Społecznego Komitetu Opieki nad Starymi Powązkami im. Jerzego Waldorffa „Gdy gaśnie ludzka pamięć, dalej mówią kamienie…” Społeczny ruch ochrony zabytkowych cmentarzy w Polsce – 40 lat tradycji. Konferencja odbędzie się w dniu 16 X 2014 r. w Muzeum Warszawy (piwnice staromiejskie).
Porządek Konferencji:
12.00 – 12.15 – Otwarcie – Prezydent m. st. Warszawy p. Hanna Gronkiewicz-Waltz,
Prezes Komitetu Opieki nad Starymi Powązkami p. Marcin Święcicki, Dyrektor Muzeum Warszawy p. Ewa Nekanda-Trepka

12.15 – 12.30 – red. Jerzy Kisielewski, Komitet Powązkowski – społeczna inicjatywa ochrony zabytkowych cmentarzy - 40 lat doświadczeń

12.30 – 12.45 – Zbigniew Maj, Społeczne formy ochrony zabytkowych cmentarzy w Polsce

12.45 -13.15 – prof. ASP dr. hab Janusz Smaza, prof. ASP dr. hab. Wiesław Procyk, Problemy konserwatorskie przy obiektach występujących na zabytkowych cmentarzach

13.15 – 13.45 PRZERWA, Oprowadzenie po wstawach, przerwa kawowa 
Prezentacja Komitetów działających w Polsce i poza jej granicami:

13.50 -14.00 – Józef Babiel  – Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Łomżyńskiej

14.00- 14.10 – Arkadiusz Kierys – Towarzystwo Miłośników Torunia

14.10- 14.20 – Wiesława Kubów – Społeczny Komitet Opieki nad Cmentarzami w Gminie Łukowa

14.20 – 14.30 – Jan Jagielski – Społeczny Komitet Opieki nad Cmentarzami i Zabytkami Kultury Żydowskiej

14.30 – 14. 45 PRZERWA na kawę

14.50 – 15.00 – Antoni Sypek – Społeczny Komitet Opieki nad Starym Cmentarzem
w Tarnowie

15.00 – 15.10 – Regina Morawca – TOnZ, oddz podhalański, Cmentarz na Pęksowym Brzysku

15.10 – 15.20 – Piotr Zambrzycki – Społeczny Komitet Opieki nad Starą Rossą w Wilnie.

DYSKUSJA, podsumowanie i zakończenie.
Wystawy towarzyszące konferencji: METAPORTRETY, powązkowskie portrety na porcelanie – oprowadza dr Janusz Nowiński, Nagrobki powązkowskie poddane konserwacji, prace  z budżetu m. st Warszawa, BSKZ – oprowadza Agnieszka Kasprzak, Wystawa zdjęć zawartych  w albumie „Stare Powązki”  – oprowadza Tomasz Rogala.

Zarząd Fundacji im. dr Katarzyny Cieślak informuje o VI Edycji Konkursu im. doktor Katarzyny Cieślak na prace młodych badaczy krajowych i zagranicznych z zakresu historii sztuki i kultury Pomorza oraz Warmii i Mazur. Szczegółowe informacje i dokumenty konkursowe dostępne są na stronie internetowej Fundacji: www.fundacjakatarzynycieslak.pl . Termin składania prac opublikowanych lub obronionych w latach 2011–2014 upływa w dniu 31 października 2014 r.

Zespół Sekcji Historii Farmacji Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego oraz Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu
zapraszają na XXIV Sympozjum Historii Farmacji pt. Historia panaceum. Między marzeniem a oszustwem w Bydgoszczy w dniach 28-29 maja 2015 r. Celem konferencji, jest próba odpowiedzi na pytanie, jaką rolę odgrywała idea panaceum w lecznictwie na przestrzeni dziejów? Organizatorzy chcą określić, czy idea ta ewoluowała oraz w jaki sposób była realizowana w praktyce? Do udziału w tym, interdyscyplinarnym przedsięwzięciu zapraszają: historyków różnych specjalności – farmacji, medycyny, kultury i sztuki oraz archeologów, etnologów i filologów. Szczegółowe informacje i dokumenty dostępne są pod adresami: wojciech.slusarczyk@cm.umk.pl lub zhistmedpiel@cm.umk.pl

Zarząd O/W SHS uprzejmie prosi członków Oddziału Warszawskiego SHS o aktualizację danych adresowych oraz nadsyłanie swoich adresów e-mailowych na adres Biura O/W SHS ow.shs@shs.pl.pl

Zarząd O/W SHS uprzejmie prosi o regularne opłacanie składek członkowskich;
podajemy nowy numer konta : PKO BP 15 1020 1013 0000 0602 0206 6405.
Osoby korzystające ze stałych zleceń przelewu prosimy o aktualizację dyspozycji bankowych. Jednocześnie informujemy, że dawny numer konta, będzie aktualny do końca grudnia br. Bank Millennium S.A. 17 1160 2202 0000 0000 5515 6929
 
 
                                                                                                 Za Zarząd
                                                                                              
                                                                 
                                                                                          dr Monika Kuhnke
                                                                             Prezes Oddziału Warszawskiego SHS

 


 

KOMUNIKAT MAJ / CZERWIEC 2014 r.

 
Zarząd Oddziału Warszawskiego zaprasza na spotkania:
 
14 V 2014, godz. 16.00 – Spotkanie w Galerii Zachęta. Po wystawie Byłem, czego i wam życzę. Henryk Tomaszewski oprowadzi kurator Agnieszka Szewczyk
 
19 V 2014, godz. 12.00 – Spotkanie w Zamku Królewskim. Wystawę Złoto Kolumbii. Sztuka dawnej Ameryki przedstawi Agnieszka Bocheńska
 
20 V 2014, godz. 17.00 – Prezentacja książki Piotra Sypczuka, Gaj w Gucinie. Wymowa ideowa parku-pomnika i walka o jego restytucję, wydanej przez Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie w 2013 r. Książkę przedstawi prof. dr hab. Tadeusz Bernatowicz

26 V 2014, godz. 13.00 – Spotkanie w Muzeum Narodowym. Po wystawie Aleksander Gierymski 1850-1901 oprowadzi kurator Ewa Micke-Broniarek
 
27 V 2014, godz. 18.00 Prezentacja książki Sztuka i Dyplomacja. Związki sztuki i polskiej dyplomacji w okresie nowożytnym pod redakcją dr Moniki Kuhnke i dr. Artura Badacha. Dyskusję poprowadzi prof. dr hab. Juliusz Chrościcki
 
23 VI 2014, godz. 18.00 – dr Vita Susak (Lwowska Galeria Sztuki im. Borysa Woźnickiego), Za przykładem bogów: o dziełach Henryka Siemiradzkiego. Kilka uwag ze Lwowa
 
KLUB KOSTIUMOLOGII I TKANINY ARTYSTYCZNEJ
 
16 V 2014, godz. 18.00 mgr Aleksandra Jatczak, "Projektowane dla ludzi przyszłości..." O tym, jak projektanci mody inspirowali się rozwojem technologicznym i podbojem kosmosu
13 VI 2014, godz. 18.00 dr Jacek Żukowski, Kostium baletowy na dworze wazowskim

KLUB HISTORYKÓW MEBLARSTWA
5 VI 2014, godz. 17.00 – Karolina Wolska, Nieznane projekty Karola Tichego. Prof. dr hab. Anna Sieradzka, Impresje na temat twórczości Karola Tichego
 
Informujemy, że z okazji Dnia Dziecka w dniu 14 czerwca br. Zarząd O/W SHS organizuje grę miejską Zielone igraszki. Jej celem jest zainteresowanie i zachęcenie najmłodszych do poznawania świata sztuki i kultury, poprzez zabawę. Autorem scenariusza i realizatorem projektu jest dr Mariusz Klarecki. Gra odbędzie się na terenie Parku Skaryszewskiego. Rozpocznie się o godz. 10.00 przy wejściu do Parku od strony Ronda Waszyngtona. Do wzięcia udziału w projekcie serdecznie zapraszamy dzieci i wnuki członków Oddziału Warszawskiego w wieku 5-10 lat. Wszystkich zainteresowanych prosimy o zgłaszanie uczestników do dnia 23 maja br. na adres e-mail: ow.shs@shs.pl
 
Zarząd Główny SHS prosi o nadsyłanie wniosków (do 30 czerwca br.) na doroczny LIX Konkurs im. ks. prof. Szczęsnego Dettloffa na prace naukowe młodych (do 35 lat) członków Stowarzyszenia. Konkursobejmuje prace publikowane w roku przyznania wyróżnienia (2014) lub w roku poprzedzającym (2013). W przypadku druku pracy w czasopismach brana jest pod uwagę nie nominalna data numeru, ale data jego wydrukowania. W konkursie biorą udział nadesłane prace niepublikowane. Prace magisterskie są rozpatrywane, o ile w całości, części lub streszczeniu zostały ogłoszone drukiem.
 
Zarząd Główny SHS prosi o nadsyłanie wniosków (do 30 czerwca br.) do szesnastej edycji nagrody im. prof. dr Jerzego Łozińskiego za prace naukowe z historii sztuki polskiej ze szczególnym uwzględnieniem publikacji o charakterze dokumentacyjnym i katalogowym.
 
Zarząd O/W SHS zaprasza do wzięcia udziału w XIV Konkursie im. prof. Kingi Szczepkowskiej-Naliwajek na prace naukowe z historii sztuki studentów uczelni warszawskich. Prace konkursowe o objętości 15-20 stron znormalizowanego maszynopisu muszą spełniać warunki stawiane tekstom naukowym. Mogą to być prace seminaryjne lub rezultaty własnych zainteresowań naukowych. Przedmiotem konkursu nie mogą być eseje, prace z krytyki artystycznej i przeglądy literatury. Prace anonimowe, opatrzone godłem (rozwiązanym w dołączonej zamkniętej kopercie) należy składać do 15 września br. w biurze O/W SHS. Miło nam poinformować, że laureatką ubiegłorocznej edycji konkursu została studentka Uniwersytetu im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego Paulina Wiśniewska za pracę Fotografia post mortem. Charakterystyka zjawiska w oparciu o wybrane przykłady dzieł ze zbiorów The Thanatos Archive.
 
Informujemy, że Zarząd Główny SHS zatwierdził nowy regulamin zasad korzystania z pokoi gościnnych i komnat w Zamku w Niedzicy, Celnicy i Kurnikach oraz cennik dla członków i pracowników SHS. Przypominamy, że ulgi w opłatach za noclegi przysługują wszystkim członkom SHS, którzy mają składki opłacone za bieżący rok (obowiązuje dowód wpłaty).
Regulamin zasad korzystania z pokoi gościnnych i komnat w Zamku, Celnicy i Kurnikach:
1. Rezerwacja musi być potwierdzona wpłatą zaliczki, wcześniej należy dokładnie ustalić czas i daty pobytu .
2. Odległe terminy pobytu należy rezerwować w formie pisemnej.
3. W razie rezygnacji z pobytu należy poinformować o tym fakcie biuro MZZN.
4. Zapłata za pokój regulowana jest najpóźniej w drugim dniu pobytu .
5. Doba w pokojach kończy się o 12.00 i nie ma możliwości jej przedłużenia bez uzgodnień z sekretariatem .
6. Ilość osób mieszkających w pokojach ma być adekwatna do ilości łóżek w pokoju.
7. Zniżki przysługują członkom i pracownikom SHS oraz dzieciom będącym na ich utrzymaniu (w tym młodzieży uczącej się – do 25 roku życia) w ciągu 6 tygodni w roku w tym przynajmniej dwa tygodnie poza sezonem .
8. Zniżka przysługuje tylko za jeden pokój, nie ma możliwości korzystania z ulgowych opłat za kilka pokoi jednocześnie .
9. W okresie wakacji i ferii zimowych wprowadza się 7. lub maksymalnie 14. dniowe turnusy rozpoczynające się odpowiednio 1, 8, 15 lub 22 dnia miesiąca.
ZAMEK (wakacje/ferie) (inne) (wakacje/ferie) (inne)
komnata nr 1 (1 os.) 50 zł. 35 zł. pokój gościnny nr 21 (2 os.) 50 zł. 35 zł.
komnata nr 2 (2 os.) 70 zł. 60 zł. pokój gościnny nr 22 (2 os.) 50 zł. 35 zł.
komnata nr 6 (2 os.) 70 zł. 60 zł. pokój gościnny nr 23 (3 os.) 65 zł. 50 zł.
komnata nr 7 (2 os.) 70 zł. 60 zł. pokój gościnny nr 24 (3 os.) 65 zł. 50 zł.
apartament nr 8 (3 os.) 120 zł. 100 zł. pokój gościnny nr 25 (3 os.) 65 zł. 50 zł.
komnata nr 10 (2 os.) 70 zł. 60 zł. pokój gościnny nr 26 (3 os.) 65 zł. 50 zł.
apartament nr 11 (3 os.) 120 zł. 90 zł.
CELNICA (drewniany budynek w stylu „dworkowym” )
pokój nr 1 (1os.) z łazienką 30 zł. 30 zł.
apartament nr 2 (5 os.) (3+2) z kuchnią i łazienką 120 zł. 90 zł.
apartament nr 3 (5-4 os.) (2+2 ) z kuchnią, łazienką
i salonikiem 120 zł. 90 zł.
pokój nr 6/7 (4 os.) (2+2) z kuchnią i łazienką 100 zł. 75 zł.
pokój nr 9/10 (5 os.) (2+3) z kuchnią i łazienką 120 zł. 75 zł.
pokój nr 11 (3 os.) z łazienką 70 zł. 50 zł.
pokój nr 12 (3 os.) z łazienką 70 zł. 50 zł.
KURNIKI
Grzęda lewa - pokój (2 os.) z łazienką
i aneksem kuchennym 70 zł. 50 zł.
Grzęda prawa - pokój (2 os.) z łazienką
i aneksem kuchennym 70 zł. 50 zł.
 
Opłaty dodatkowe :
- dostawka - 15 zł. (za dobę) - tylko w pokojach górnych Zamku i Celnicy
- garaż - 10 zł. (za dobę)
- opłata za psa, kota i inne zwierzęta - 5 zł. (za dobę)
Właściciel obowiązany jest do pokrycia kosztów usunięcia ewentualnych szkód spowodowanych przez psa, kota i inne zwierzęta. Psy, koty i inne zwierzęta mogą przebywać tylko w pokojach gościnnych w Celnicy i Kurnikach.
Kontakt: Stowarzyszenie Historyków Sztuki Muzeum - Zespół Zamkowy w Niedzicy, tel./ fax.(0-18) 26-29-480, 26-29-489, 26-29-473; e-mail: shsniedzica@wp.pl
 
Zarząd O/W SHS informuje, że w dniach 28-30 maja br. w Zamku Królewskim w Warszawie odbędzie się Międzynarodowa konferencja naukowa Sztuka doby El Greca organizowana przez: Zamek Królewski w Warszawie – Muzeum, Instytut Historii Sztuki i Kultury Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie oraz Muzeum Diecezjalne w Siedlcach
 
Program obrad:
Dzień I – środa, 28 maja 2014, godz. 9.30 – powitanie, rozpoczęcie obrad, Zamek Królewski w Warszawie
prof. dr Rosario Camacho Martínez (Universidad de Málaga, Malaga), La arquitectura española entre dos fechas, 1541-1614
prof. dr José Roda Peña (Universidad de Sevilla, Sewilla), La escultura española en tiempos de El Greco
godz. 11.00-11.30 – przerwa na kawę
prof. dr Álvaro Recio Mir (Universidad de Sevilla, Sewilla), El brillo de la España del Siglo de Oro: las artes suntuarias en la época de El Greco
prof. dr José Fernández López (Universidad de Sevilla, Sewilla), El Greco de Toledo y la pintura española a comienzos del siglo XVII
prof. dr Eftychia Fountoulaki (Panteion University of Social and Political Sciences, Ateny), Domenicos Theotokopoulos the Cretan-Universal Painter
godz. 13.00-14.00 – przerwa na lunch
prof. dr hab. Albert Boesten-Stengel (Katedra Historii Sztuki i Kultury UMK, Toruń), Roman Reminiscences in Toledo   El Greco's Trinity
dr Józef Grabski (IRSA, Kraków), The Iconography od St. Francis in the Work of El Greco and his Workshop: Typology, Variants, Derivatives
Prezentacja tomu Sztuka po Trydencie, wydanego przez Instytut Historii Sztuki i Kultury UPJPII oraz Wydawnictwo AA
Dzień II – 29 V2014, godz. 9.00 – rozpoczęcie obrad, Pałac Ogińskich (siedziba UPH), ul. Konarskiego 2, Siedlce
mgr Hanna Sygietyńska, dr Izabella Galicka (Warszawa), 50 lat z El Grekiem. Dzieje odkrycia obrazu. Św. Franciszek z Kosowa Lackiego, a obraz z kolekcji Abelló w Madrycie
ks. dr Robert Mirończuk (Muzeum Diecezjalne w Siedlcach), Siedlecka Ekstaza św. Franciszka El Greca – obraz nieodkryty
ks. dr hab. Andrzej Witko, prof. UPJPII (Instytut Historii Sztuki i Kultury UPJPII, Kraków), El Greco – artysta nieznany?
prof. dr hab. Juliusz A. Chrościcki (Instytut Historii Sztuki i Kultury UPJP II, Kraków), Czy Tintoretto inspirował twórczość El Greca?
dr Artur Badach (Zamek Królewski w Warszawie), Uwagi na temat związków malarstwa El Greca i renesansowej rzeźby północnowłoskiej
godz. 10.50-11.10 – przerwa na kawę
prof. dr hab. Zbigniew Bania (IHS UKSW; Katedra Historii Sztuki UŁ, Łódź), El Greco i architektura jego czasów
prof. dr hab. Iwona Szmelter (Wydział Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki ASP, Warszawa), Twórczość i spuścizna El Greca na skrzyżowaniu dwóch kultur; implikacje w teorii ochrony dziedzictwa i konserwacji
mgr Janusz Wałek (Muzeum Narodowe w Krakowie), Laokoon El Greca i wątek antyczny w malarstwie hiszpańskim 1. połowy XVII wieku
ks. dr hab. Michał Janocha, prof. UW (Wydział „Artes Liberales” UW, Warszawa), Nauka o obrazach św. Jana od Krzyża a obrazy El Greca
dr Grażyna Kobrzeniecka-Sikorska (Instytut Sztuk Pięknych UWM, Olsztyn), Cudowne ikony maryjne w kontekście obrazu El Greca Św. Łukasz malujący Matkę Bożą
godz. 13.15-15.00 – przerwa
prof. dr hab. Jerzy Miziołek (Instytut Archeologii UW, Warszawa), Światłość i blask. Przemienienie Pańskie Tycjana w San Salvador w Wenecji i kilka dzieł El Greca
ks. dr hab. Dariusz Tabor, prof. UPJPII (Instytut Historii Sztuki i Kultury UPJPII, Kraków), Tablica prawa i łaski temat końca średniowiecza i początku ery nowożytnej: ekskluzywny identyfikator konfesyjny czy zaprzepaszczona szansa dialogiczna?
dr hab. Ryszard Szmydki, prof. UPJPII (Instytut Historii Sztuki i Kultury UPJPII, Kraków), Powrót Rubensa do Niderlandów z pobytu w Italii w 1608 roku
dr hab. Agnieszka Bender, prof. UKSW(Instytut Historii Sztuki UKSW, Warszawa), Czarna moda w Hiszpanii
dr Beata Purc-Stępniak (Instytut Historii Sztuki UG; Muzeum Narodowe, Gdańsk), Jak budowano obrazy ok. 1580-1620, czyli czas przedstawiony w malarstwie manieryzmu
godz. 16.50-17.10 – przerwa na kawę
dr Katarzyna Brzezina-Scheurerer (IHS UJ, Kraków), Recepcja twórczości El Greca w Polsce pierwszej połowy XX wieku
dr Grażyna Ryba (Wydział Sztuki UR, Rzeszów), Medytacja artysty i niebo El Greca. Refleksy nowożytnej sztuki hiszpańskiej w pracach wybranych polskich twórców współczesnych
dr Adam Organisty (ASP, Kraków), Inspiracje twórczością El Greca w malarstwie Mirosława Sikorskiego
Dzień III – 30 V 2014, godz. 9.00 – rozpoczęcie obrad, Pałac Ogińskich (siedziba UPH), ul. Konarskiego 2, Siedlce
dr hab. Andrzej J. Baranowskiprof. IS PAN(IS PAN, Warszawa), Dynastyczne tło sztuki i architektury między epokami ok. 1600
dr Józef Skrabski (Instytut Historii Sztuki i Kultury UPJPII, Kraków), Rzym w czasach El Greca
dr hab. Andrzej Betlej (Instytut Historii Sztuki UJ, Kraków), Giacomo Briano SJ. Szkic do oeuvre na podstawie rysunków z The Getty Research Institute
dr hab. Piotr Gryglewski (Katedra Historii Sztuki UŁ, Łódź), Przemiany i poszukiwania w architekturze sakralnej w poł. XVI w. i na początku XVII w.
mgr Greta Dzikowska (doktorantka UPJPII, Kraków), Mitologia w sztuce hiszpańskiej doby El Greca
godz. 10.50-11.10 – przerwa na kawę
dr Beata Frey-Stecowa (Instytut Historii Sztuki i Kultury UPJPII, Kraków), Krakowskie echa twórczości hiszpańskiego malarza Juana de Mesy
dr hab. Irena Rolska, prof. KUL (Instytut Historii Sztuki KUL, Lublin), W kręgu Stanisława Szczerbica
dr hab. Kazimierz Kuczman, prof. UPJPII (Instytut Historii Sztuki i Kultury UPJPII, Kraków), Rola Dolabelli w dekoracji zamku królewskiego na Wawelu
mgr Jerzy Żmudziński (Kraków), Zdjęcie z krzyża Tomasza Dolabelli z kościoła Bożego Ciała w Krakowie (około 1635-1636) – ostatnia manifestacja weneckiego manieryzmu w malarstwie europejskim XVII wieku? 
dr Ewa Kubiak (Katedra Historii Sztuki UŁ, Łódź), Książki a sztuka, o niektórych wydawnictwach w księgozbiorach jezuitów w Wicekrólestwie Peru w świetle zachowanych inwentarzy
godz. 13.15-15.00 – przerwa na lunch
mgr Joanna Daranowska-Łukaszewska (Instytut Historii, PAN, Kraków), O nowym urządzeniu prezbiteriów kilku kościołów krakowskich w pierwszej połowie siedemnastego wieku
mgr Karolina Sarkowicz (doktorantka UPJPII, Kraków), Koronki w malarstwie hiszpańskim doby El Greca
dr Ewa Korpysz (Wydział Humanistyczny, Szkoła Wyższa Przymierza Rodzin, Warszawa), W kręgu oddziaływania sztuki Santi Gucciego sakrarium w Sancygniowie
godz. 16.05-16.25 – przerwa na kawę
mgr Robert Ślusarek (Muzeum Okręgowe, Nowy Sącz), Franciscus alter Christus w nowożytnym malarstwie polskim
mgr Krzysztof Przylicki (Instytut Historii Sztuki KUL, Lublin), Manierystyczne pejzaże fantastyczne Martena van Valckenborcha
dr Katarzyna Ponińska (Instytut Historii Sztuki UKSW, Warszawa), Ofiarowanie Jezusa w świątyni w świetle nauki Kościoła katolickiego oraz na przykładzie recepcji kompozycji Federica Zuccaro w sztuce polskiej
 
Zarząd O/W SHS uprzejmie prosi członków Oddziału Warszawskiego SHS o aktualizację danych adresowych oraz nadsyłanie swoich adresów e-mailowych na adres Biura O/W SHS ow.shs@shs.pl
 
Zarząd O/W SHS uprzejmie prosi o regularne opłacanie składek członkowskich;
podajemy nowy numer konta:
PKO BP 15 1020 1013 0000 0602 0206 6405.
Osoby korzystające ze stałych zleceń przelewu prosimy o aktualizację dyspozycji bankowych. Jednocześnie informujemy, że dawny numer konta, będzie aktualny do końca czerwca br.
Bank Millennium S.A. 17 1160 2202 0000 0000 5515 6929
 
Na nadchodzący czas letniego wypoczynku Zarząd O/W SHS życzy Koleżankom i Kolegom dobrej pogody i wielu wrażeń na wakacyjnych szlakach. Na nowe sesje, wykłady i spotkania naukowe zapraszamy w październiku. Jednocześnie informujemy, że od dnia 1 lipca do końca września br. Biuro O/W SHS oraz Biblioteka SHS im. Jana Białostockiego, będą czynne codziennie w godzinach 9.00-15.00.
 
Za Zarząd
dr Monika Kuhnke
Prezes Oddziału Warszawskiego SHS

 

 

 
KOMUNIKAT GRUDZIEŃ 2013 / STYCZEŃ 2014 r.
 
Zarząd Oddziału Warszawskiego Stowarzyszenia Historyków Sztuki
składa Państwu serdeczne życzenia z okazji
nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia i Nowego 2014 Roku
 
 
Na granicy czasu                                           Obok szedł Józef
Którą określił sam Bóg                                Jak kolumna rzucająca cień,
Dojrzewaniem owocu                                   Spokojny i świadomy
W niewieścim ciele,                                       Anielskiej treści,
Urzędnicy pochyleni nad papirusami       Którą wypełniona była
Liczyli lud jak wory zboża.                          Po brzegi swojego istnienia
                                                                          Małżonka o twarzy okrytej zasłoną. [...]
Marya siedziała na włochatym ośle, 
A zwierzę stąpało tak ostrożnie,                 Gdy wstąpili w jaskinię,
Jakby dźwigało na grzbiecie                      W werset Micheasza,
Nie kobietę,                                                    Marya powiła syna
Ale modlitwę.                                                 I położyła Go delikatnie na sianie
                                                                          Jak kruche szkło.
                                                            
                                                       Roman Brandstaetter, "Bethlehem" 


Zarząd Oddziału Warszawskiego zaprasza na spotkania:
 
3 XII 2013, godz. 17.00 – Prezentacja książki prof. dr hab. Piotra JuszkiewiczaCień modernizmu, wydanej przez Wydawnictwo Naukowe UAM w 2013 r.
 
4 XII 2013, godz. 18.00 – Spotkanie poświęcone pamięci profesora Jerzego Adama Miłobędzkiego w 10. rocznicę śmierci
 
5 XII 2013, godz. 17.00 – Emilia Nędzi, Polska Szkoła Animacji, czyli o PRL-owskich ,,kreskówkach" dla dorosłych
 
14 I 2014, godz. 17.00 – dr Monika Czekanowska, Oniryczne, zmysłowe i heroiczne: Biblijne bohaterki w twórczości artystów polsko-żydowskich: Maurycego Gottlieba, Wilhelma Wachtla i Samuela Hirszenberga
 
22 I 2014, godz. 17.00 – dr Karolina Stanilewicz, Mecenat artystyczny arcybiskupa gnieźnieńskiego Teodora Andrzeja Potockiego
 
KLUB KOSTIUMOLOGII I TKANINY ARTYSTYCZNEJ
 
13 XII 2013, godz. 17.00 – Fela Bilska,"Smoków wielkie przebudzenie ...". Tradycja w objęciach nowoczesności, czyli w świecie azjatyckich trendów w modzie

 
24 I 2014, godz. 17.00 – Prezentacja ubiorów francuskich z epoki wiktoriańskiej i edwardiańskiej z kolekcji Marty Kowalewskiej

 
KLUB HISTORYKÓW MEBLARSTWA
10 I 2014, godz. 17.00 – Dorota Gutkowska, Meble w zbiorach MNW z zachowanymi zabytkowymi tkaninami obiciowymi

 
Zarząd Oddziału Warszawskiego SHS oraz Instytut Historii Sztuki Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie zaprasza na sesję naukową:
Ks. prof. Janusz St. Pasierb – kapłan, poeta, uczony. W 20. rocznicę śmierci badacza sztuki nowożytnej
Konferencja odbędzie się w dniu 6 grudnia 2013 r. w Sali Konferencyjnej SHS, Warszawa, Rynek Starego Miasta 27, I piętro.
Początek obrad: godz.10.30
Otwarcie konferencji
Prezes Oddziału Warszawskiego SHS dr Monika Kuhnke
Prodziekan Wydziału Nauk Historycznych i Społecznych UKSW prof. dr hab. Agnieszka Bender
Dyrektor Instytutu Historii Sztuki UKSW prof. dr hab. Zbigniew Bania
 
Prezentacja filmu Dobrze przeżyć jedno życie (2008 r.) w reżyserii Jakuba Cumana
 
ks. prof. dr hab. Michał JanochaKs. Janusz St. Pasierb, kapłan – humanista
ks. prof. dr hab. Jan Sochoń„Człowiek ma tylko jedno serce”. Księdza Janusza St. Pasierba poetycka antropologia miłości
prof. dr hab. Krystyna Moisan Jabłońska, Ks. Pasierb jako badacz sztuki nowożytnej
red. Maria WilczekPamięć o nim trwa nadal
Przerwa kawowa
 
godz. 13.00
dr Romana RupiewiczSąd nad Jezusem z Nazaretu a konfesja augsburska. O idei legislationis w ikonografii dwóch obrazów z kościoła w Helmstedt w Dolnej Saksonii
Izabela PrzepałkowskaNowożytne plakiety wotywne ze św. Sebastianem i św. Rozalią z kościoła pw. Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny i św. Anny w Lubawie w świetle zachodnioeuropejskich wzorców ikonograficznych
ks. Arkadiusz GontarekObraz św. Jana Nepomucena z kościoła parafialnego w Sławatyczach – ikonografia oraz domniemane źródła
Katarzyna PonińskaScena Ofiarowania Jezusa ze stalli kanonickich w dawnej kolegiacie kieleckiej a kompozycja Paolo Veronese z Wenecji
Agnieszka SkrodzkaTablica komemmoracyjna Jana Kazimierza z pokamedulskiego kościoła na warszawskich Bielanach – pamiątka dewocji ostatniego Wazy na polskim tronie
Dyskusja i przerwa kawowa
 
godz. 15.30
Popołudnie wspomnień o ks. prof. Januszu St. Pasierbie. Spotkanie poprowadzi
ks. prof. dr hab. Michał Janocha.
Wiersze ks. prof. Janusza St. Pasierba recytować będzie Marzena Trybała

 

 


KOMUNIKAT PAŹDZIERNIK/LISTOPAD 2013

 

ZARZĄD ODDZIAŁU WARSZAWSKIEGO ZAPRASZA NA SPOTKANIA:


 

14 X 2013 (poniedziałek), godz 13.00 – Spotkanie w Muzeum Woli (ul. Srebrna 12). Po wystawie Bracia Łopieńscy. Tytani warszawskiego brązownictwa oprowadzi kurator dr Monika Bryl

 


15 X 2013 (wtorek), godz. 13.00 – Spotkanie w Centrum Sztuki Współczesnej na

 wystawie BRITISH BRITISH POLISH POLISH: Sztuka krańców Europy,

 długie lata 90. i dziś

 


 28 X 2013 (poniedziałek), godz. 12.00 – Spotkanie na Zamku Królewskim na wystawie Wersal Marii Leszczyńskiej. Sztuka dworska we Francji XVIII w.

 


18 XI 2013 (poniedziałek), godz. 13.00 – Po wystawie w Muzeum Narodowym w Warszawie Guercino. Triumf baroku. Arcydzieła z Cento, Rzymu i kolekcji polskich oprowadzi kurator Joanna Kilian

 

5 XII 2013 (czwartek), godz. 17.00 – Emilia Nędzi, Polska Szkoła Animacji, czyli o PRL-owskich ,,kreskówkach" dla dorosłych


KLUB KOSTIUMOLOGII I TKANINY ARTYSTYCZNEJ 

11 X 2013 (piątek), godz. 17.00 - dr Marta Kargól, „Nostalgiczna moda”. Holenderskie stroje regionalne źródłem inspiracji dla współczesnych projektantów mody i biżuterii

 

 

25 X 2013 (piątek), godz. 17.00 - dr n. med. Maria Turos, Uniformy medyków polskich i francuskich w czasach wojen napoleońskich

 

 

15 XI 2013 (piątek), godz. 17.00 - Karolina Krzywicka, Azjatyckie ikaty - tradycja i współczesny design

 

13 XII 2013 (piątek), godz. 17.00 - Fela Bilska,"Smoków wielkie przebudzenie...". Tradycja w objęciach nowoczesności, czyli w świecie azjatyckich trendów w modzie


 

KLUB HISTORYKÓW MEBLARSTWA

 


 

25 XI 2013 (poniedziałek), godz. 13.30 – Spotkanie w Muzeum Narodowym w Warszawie. O meblach ze zbiorów MNW opowiedzą Dorota Gutkowska i Stefan Mieleszkiewicz

 

Zarząd Główny SHS oraz Zarząd Oddziału Wrocławskiego SHS zapraszają na Ogólnopolską Sesję SHS: PRZEŁOM/REGRES – INNOWACJA/TRADYCJA. PROCESY PRZEMIAN W SZTUCE ŚREDNIOWIECZNEJ, która odbędzie się w dniach 21–22 listopada 2013 r. we Wrocławiu. Obrady sesji odbędą się w Sali Konferencyjnej Zakładu Narodowego im. Ossolińskich/Plac Biskupa Nankiera 17


Program sesji:

 

21 LISTOPADA

 

 

9:00-9:20 Otwarcie sesji, powitanie referentów i gości (Wojciech Włodarczyk – prezes Stowarzyszenia Historyków Sztuki, Romuald Kaczmarek – dyrektor Instytutu Historii Sztuki Uniwersytetu Wrocławskiego, Rafał Eysymontt – prezes Oddziału Wrocławskiego SHS)

 

 

Część I: Przybliżenia

 

 

9:20-9:40 Marian Kutzner (Poznań), Panorama procesów kulturowych na Śląsku w okresie średniowiecza

 

 

9:40-10:00 Dariusz Tabor CR (Kraków), Gdzie szukać sztuki dwunastowiecznego renesansu?

 

 

10:00-10:20 Masza Sitek (Kraków), „Przedłużający się początek” czy artystyczny „wielki wybuch”? Pytania o artystyczną oprawę kultu św. Wojciecha w Gnieźnie około roku 1000

 

10:20-10:40 Dyskusja, 10:40-11:00 Przerwa kawowa

 

Część II: Urbanistyka średniowieczna

 

 

11:00-11:20 Rafał Eysymontt (Wrocław), Europejskie miasta lokacyjne w wieku XIII i XIV. Przemiany funkcji i formy

 

 

11:20-11:40 Zofia Maciakowska (Gdańsk), Dynamiczny rozwój Głównego Miasta w Gdańsku w drugiej połowie XIV w.

 

 

11:40-12:00 Natalia Bursiewicz (Wrocław), Ku idealnej koncepcji miasta. Przemiany urbanistyczno-architektoniczne w wybranych miastach hiszpańskich na przełomie XII i XIII wieku

 

 

12:00-12:20 Dyskusja

 

 

Część III: Architektura gotycka

 

 

12:20-12:40 Elżbieta Pilecka (Toruń), Dzieje badań nad średniowiecznym detalem architektonicznym z punktu widzenia zmieniających się (tradycyjnych i najnowszych) metod badań nad sztuką

 

 

12:40-13:00 Tomasz Ratajczak (Poznań), Od zamku do pałacu – przemiany architektury rezydencji królewskich w średniowiecznej Polsce

 

 

13:00-13:20 Piotr Pajor (Kraków), Relikty romańskie w murach gotyckiej katedry na Wawelu. Przyczynek do badań nad programem historycznym w fundacjach artystycznych Kazimierza Wielkiego

 

 

13:20-13:40 Jakub Adamski (Warszawa), O genezie artykulacji naw głównych śląskich bazylik XIV wieku

 

 

13:40-14:00 Waldemar Komorowski (Kraków), Gotyk w architekturze Małopolski XVI i pierwszej połowy XVII wieku

 

14:00-14:20 Dyskusja, 14:20-15:20 Przerwa obiadowa

 

15:30-16:45 Zwiedzanie rynku, ratusza, kościoła św. Elżbiety (oprowadzanie: Rafał Eysymontt, Romuald Kaczmarek)

 

 

Część IV: Rzeźba gotycka

 

 

17:00-17:20 Marek Walczak (Kraków), Rola tradycji i innowacji w kształtowaniu nekropolii królewskiej na Wawelu XIV–pocz. XVI wieku

 

 

17:20-17:40 Adam Soćko (Poznań), Znaczenie Śląska dla rozwoju rzeźby gotyckiej w Wielkopolsce od połowy XIII do początku XVI wieku

 

 

17:40-18:00 Romuald Kaczmarek (Wrocław), Późnogotycka rozbudowa ratusza we Wrocławiu jako czynnik dynamizujący środowisko artystyczne

 

18:00-18:20 Dyskusja

 

19:00-20:30 Uroczystość wręczenia nagród im. ks. prof. Szczęsnego Dettloffa oraz im. prof. Jerzego Łozińskiego, Hotel Tumski, Sala Czarna (adres: Wyspa Słodowa 10)

 

 

22 LISTOPADA

 

 

8:30-9:10 Małgorzata Chorowska, Prezentacja wyników badań architektonicznych prawobrzeżnego zamku wrocławskiego (prezentacja odbędzie się w miejscu zakwaterowania Referentów, Dom ss. Nazaretanek, ul. św. Marcina 10)

 

 

Część I: Gotyckie malarstwo ścienne, tablicowe i grafika

 

 

9:30-9:50 Adam S. Labuda (Poznań), Wrocławski ołtarz św. Barbary – dzieło i dyskusje

 

 

09:50-10:10 Agnieszka Patała (Wrocław), Rola Norymbergi w kształtowaniu formalnym i ikonograficznym późnogotyckich malowanych epitafiów z terenu Wrocławia

 

 

10:10-10:30 Andrzej Woziński (Gdańsk), Monochromatyczne obrazy na retabulum ołtarza głównego w kościele Panny Marii w Gdańsku. Geneza i znaczenie

 

 

10:30-10:50 Aleksander Jankowski (Bydgoszcz), Średniowieczne metamorfozy architektury i malarskiego wystroju kościoła Św. Jadwigi w Bolkowie

 

 

10:50-11:10 Štefan Valášek (Kraków), Innowacja – tradycja. Średniowieczne malarstwo ścienne na Liptowie jako całość polifoniczna

 

 

11:10-11:30 Joanna Sikorska (Warszawa), Odbiorcy grafiki w Królestwie Polskim. Dynamika zjawiska (XV w.–pocz. XVI w.)

 

 

11:30-11:50 Dyskusja, 11:50-12:10 Przerwa kawowa

 

 

Część II: Sztuka bizantyńska

 

 

12:10-12:30 ks. Michał Janocha (Warszawa), Tradycja i innowacja w sztuce bizantyńskiej

 

 

12:30-12:50 Agnieszka Gronek (Kraków), Konserwatyzm a innowacja. Kilka uwag o malarstwie ikonowym w diecezji przemyskiej w wieku XVI

 

 

12:50-13:10 Jacek Maj (Berlin-Warszawa), „Sztywna otrupiałość mumii”. Malarstwo bizantyńskie w polskim piśmiennictwie o sztuce XIX wieku

 

 

13:10-13:30 Dyskusja, 13:30-14:30 Przerwa obiadowa

 

 

Część III: Ikonografia i zagadnienia funkcji dzieła

 

 

14:30-14:50 Jacek Witkowski (Wrocław), Tristan i Izolda w sztuce średniowiecznej Polski i krajów ościennych

 

 

14:50-15:10 Anna Pacan (Warszawa), Średniowieczna ikonografia motywu Marii w Majestacie

 

 

15:10-15:30 Mateusz Grzęda (Kraków), Konwencjonalny wizerunek czy fizyczna podobizna? Mimesis w portrecie środkowo-europejskim przed rokiem 1500

 

 

15:30-15:50 Ika Matyjaszkiewicz, (Warszawa), Metamorfozy: ciała, obrazu, widza. Kult Volto Santo i wizerunki androgyne

 

 

15:50-16:10 Anna Wyszyńska (Kraków), Symbol czy tradycja? Problem archaizacji stroju w sztuce XV i XVI wieku

 

 

16:10-16:30 Dariusz Galewski (Wrocław), Średniowieczne przedstawienia kultowe w barokowym Wrocławiu

 

 

16:30-16:50 Dyskusja, 16:50-17:10 Podsumowanie i zakończenie konferencji

 


 

Zarząd O/W SHS informuje, że sesja Ks. prof. Janusz Pasierb – kapłan, poeta, uczony. W 20. rocznicę śmierci badacza ikonografii sztuki kościelnej, odbędzie się 6 XII 2013 r. w Sali Konferencyjnej SHS. Program obrad podany zostanie w kolejnym komunikacie.

 


Zarząd O/W SHS, wiosną 2014 r. planuje organizację sesji naukowej: BRĄZOWNICTWO WARSZAWSKIE: DZIEŁA, TWÓRCY, KOLEKCJONERZY I BADACZE. Warszawa to jeden z najważniejszych ośrodków brązownictwa na ziemiach polskich, dzięki mecenatowi Stanisława Augusta liczący się także w Europie. Królewska kolekcja, zbiór brązów z pałacu w Wilanowie, nade zaś wszystko obfita produkcja licznie działających tu w XIX oraz 1. połowie XX wieku warsztatów dostarczają materiałów do intensywnych badań. Podejmując w XXI wieku problematykę brązownictwa – sztuki reprodukcyjnej, operującej najczęściej stylami historycznymi, warto rozważyć także specyfikę samego rzemiosła. Skomplikowany proces powstawania brązów we współpracy rzemieślnika i artysty otwiera problem ich autorstwa oraz kryteriów oceny wartości artystycznej. Natomiast reprodukcyjny charakter tej sztuki czyni nawet dyskusyjnym status brązów jako dzieł sztuki. Warto także zastanowić się nad wartością brązów jako obiektów kolekcjonerskich, a także problemem oceny ich autentyczności i atrybucji. Zainteresowanych prosimy o zgłaszanie tematów wystąpień wraz ze streszczeniem (objętość ok. 1800 znaków) do dnia 31 grudnia 2013 r. na adres: dr Monika Bryl monika.bryl@gmail.com lub adres O/W SHS, ul. Piwna 44, 00-265 Warszawa.


Informujemy, że 12 grudnia 2013 r., pod patronatem ICOM odbędzie się w Muzeum Historii Żydów Polskich w Warszawie konferencja: NOWE MUZEA, NOWE KOLEKCJE. Miejsce i rola zbiorów w muzeach historycznych. W ostatnich latach powstało w Polsce kilkanaście nowych muzeów historycznych: Muzeum Powstania Warszawskiego; Muzeum Historii Polski; Muzeum II Wojny Światowej; Europejskie Centrum Solidarności; Muzeum Historii Żydów Polskich. Nowe muzea powstają jako placówki, których głównym celem jest zaprezentowanie narracyjnej wystawy historycznej a gromadzenie zbiorów bywa zadaniem drugoplanowym. Wszystkie one rozpoczynały działalność praktycznie bez kolekcji. Ich obecna sytuacja jest inna, niektóre zgromadziły pokaźne, stale powiększające się zbiory. To skłoniło Muzeum do zastanowienia nad rolą i znaczeniem kolekcji w nowych muzeach. Do udziału w konferencji zapraszamy historyków, historyków sztuki i muzealników, antropologów, kulturoznawców oraz socjologów, by porozmawiać o tym, jak i czy warto budować nowe kolekcje muzealne. Jest to także pytanie o tożsamość każdego muzeum, o sposób prowadzenia narracji muzealnej, rolę historyków, historyków sztuki, kustoszy w procesie jej tworzenia. Szczegółowe informacje i program zostaną zamieszczone w listopadzie na stronie www.jewishmuseum.org.pl


Zarząd O/W SHS informuje, że Muzeum Narodowe w Warszawie organizuje w dniach 25-27 lutego 2014 r. międzynarodową konferencję naukową zatytułowaną: Fin de siècle odnaleziony. Mozaika końca wieku: artyści, zjawiska, stowarzyszenia, działania. Organizatorzy pragną, aby konferencja stała się okazją do prezentacji rozmaitych perspektyw badawczych, do weryfikacji i poszerzenia dotychczasowego obrazu belle époque wynikających z najnowszych badań. Ze szczególnym zainteresowaniem powitane zostaną prezentacje studiów nad twórczością artystów traktowanych niegdyś marginalnie lub z różnych względów niedocenionych. Zachęcamy uczestników konferencji do przyjrzenia się szeroko pojętemu tłu zjawisk artystycznych i społecznych w aspekcie geopolitycznym i historycznym. Warte uwagi są również kwestie odrębności i wspólnoty kolejnych secesji w krajach niemieckojęzycznych regionie Europy Środkowo-Wschodniej i Południowej oraz Północnej a także recepcja tych ruchów w Nowym Świecie. Odrębnym, wartym omówienia problemem jest obecność sztuki około 1900 w kulturze masowej i współczesnej ikonosferze. Bardzo liczymy na wystąpienia na temat badań technologicznych i konserwatorskich. Oczekujemy na zgłoszenia referatów (czas wystąpień 20 min.) do 31 X br. wraz z abstraktem o objętości do 1800 znaków, oraz danymi: imię, nazwisko; tytuł, stopień naukowy; instytucja macierzysta; adres kontaktowy: adres e-mail, nr telefonu; sugestie odnośnie urządzeń (projektor multimedialny itp.) potrzebnych do wygłoszenia referatu. Językami konferencji są polski i angielski. Prosimy o zgodę na nagrywanie i/lub transmisję na żywo wystąpienia. Adres do korespondencji: efrackowiak@mnw.art.pl


 

Zarząd O/W SHS uprzejmie prosi członków O/W SHS o aktualizację danych adresowych oraz nadsyłanie swoich adresów e-mailowych na adres Biura O/W SHS ow.shs@shs.pl.pl

 


Zarząd O/W SHS uprzejmie prosi o regularne opłacanie składek członkowskich;

 

podajemy numer konta: PKO BP 15 1020 1013 0000 0602 0206 6405.

 

Osoby korzystające ze stałych zleceń przelewu prosimy o aktualizację dyspozycji bankowych.Informujemy, że dawny numer konta, będzie aktualny do końca listopada br.: Bank Millennium S.A. 17 1160 2202 0000 0000 5515 6929


Prezes O/W SHS

dr Monika Kuhnke 

 

Komunikat KWIECIEŃ / MAJ / CZERWIEC 2013


Zarząd Oddziału Warszawskiego Stowarzyszenia Historyków Sztuki
życzy Państwu ciepłych i spokojnych Świąt Wielkiej Nocy

powiedzieć łące                                      powiedzieć Magdalenie
idąc po niej lekko jak w tańcu                wiernej aż do końca
nie zatrzymuj mnie                                 nie zatrzymuj mnie

podnosząc ramię                                     każdemu kto gorąco
pozłocone słońcem                                 pragnie byś nie odszedł
nie zatrzymuj mnie                                 nie zatrzymuj mnie

powiedzieć wiośnie                                powiedzieć ziemi
ze szczęścia kwitnącej                            bez żalu jak w tańcu
nie zatrzymuj mnie                                 nie zatrzymuj nie zatrzymuj mnie
                                                                                                      
z czerwoną różą
przypiętą na sercu
nie zatrzymuj mnie                                       

 

Ks. prof. dr hab. Janusz S. Pasierb


Zarząd Oddziału Warszawskiego zaprasza na spotkania:


15 IV 2013, godz. 13.00 – Spotkanie w Muzeum Narodowym. Po wystawie Za Wielkim Murem. Sztuka chińska ze zbiorów MNW oprowadzą kurator Joanna Popkowska oraz Joanna Markiewicz

24 IV 2013, godz. 17.30 – Spotkanie w Galerii Zachęta. Po wystawie Splendor tkaniny oprowadzą kuratorzy Marta Kowalewska oraz Michał Jachuła

UWAGA! pomiędzy 13 a 24 maja planowane jest zwiedzanie najważniejszych sal w gmachu Kancelarii Prezesa Rady Ministrów (Sala Świetlikowa, Sala Kominkowa oraz inne sale reprezentacyjne), których wyposażenie, pochodzące z lat 50. XX w., zaprojektowali czołowi polscy twórcy (Jan Bogusławski i Henryk Grunwald). Wszystkie osoby zainteresowane zwiedzaniem proszone są o wcześniejsze (do dnia 30 kwietnia) skontaktowanie się z biurem OW SHS (mailowo: ow.shs@shs.pl.pl lub telefonicznie, tel. kom. 600 288 754600 288 754). Ilość miejsc ograniczona

5 VI 2013, godz. 17.00 –  Prezentacja książki prof. dr hab. Anny Sieradzkiej, Moda w przedwojennej Polsce. Codzienna, sportowa, wieczorowa, ślubna, dziecięca, z uwzględnieniem bielizny, wydanej przez PWN w 2013 r.

6 VI 2013, godz. 17.00 – dr Magdalena Durda-Dmitruk, Polski nokturnista międzywojnia – fotograf Antoni Anatol Węcławski 1891-1985. Po wykładzie odbędzie się otwarcie wystawy fotografii Antoniego A. Węcławskiego w czytelni Biblioteki SHS im. prof. Jana Białostockiego. (Ekspozycję będzie można obejrzeć w godzinach otwarcia Biblioteki SHS do 21 VI 2013 r.)

11 VI 2013, godz. 17.00 – Prezentacja książki pod red. dr. Pawła Migasiewicza Splendor i fantazja. Studia nad rzeźbą rokokową w Rzeczypospolitej i na Śląsku, wydanej przez Wydawnictwa Uniwersyteckie w 2013 r.

13 VI 2013, godz. 17.00 – Prezentacja książki dr Anny Straszewskiej Kostium historyczny w twórczości Jana Matejki i malarstwie XIX wieku, wydanej przez IS PAN i MNK w 2013 r.

VI 2013, godz. 13.00 –  Spotkanie w Muzeum Narodowym. Po wystawie Mark Rothko. Obrazy z Galerii Narodowej w Waszyngtonie oprowadzi dyrektor dr Agnieszka Morawińska.
Uwaga! Dokładna data oprowadzania podana zostanie na początku maja na stronie internetowej SHS. Informację o terminie spotkania będzie można również uzyskać pod nr. tel. kom. 600 288 754600 288 754.

KLUB KOSTIUMOLOGII I TKANINY ARTYSTYCZNEJ ZAPRASZA NA SPOTKANIA:

15 IV 2013, godz. 17.00 – dr hab. Radosław Grześkowiak, Zagubiony w dekolcie Sarmata. Barokowy erotyk wobec zmian kroju sukien w drugiej połowie XVII wieku

10 V 2013, godz. 17.00 – dr Krzysztof Trojanowski, Gust i rozsądek. Moda w okupowanej Polsce (1939-1945)

24 V 2013, godz. 17.00 – mgr Karolina Krzywicka, Suzani - tradycyjne tkaniny haftowane z Azji Centralnej jako źródło inspiracji we współczesnej modzie i designie

7 VI 2013, godz. 17.00 – Fela Bilska, Szczęście w symbolu. Motywy zdobnicze tkanin plemion górskich z Azji Południowo-Wschodniej

14 VI 2013, godz. 17.00 – dr Maria Molenda, Moda w alternatywnym świecie wiktoriańskim - czyli rzecz o steampunkowym guście

KLUB HISTORYKÓW MEBLARSTWA

28 V 2013, godz. 17.00 –  Pierwsze spotkanie klubu historyków meblarstwa
Szanowni Państwo, w lutym tego roku zrodziła się inicjatywa by, wzorem kolegów zajmujących się kostiumem i tkaniną artystyczną, powołać klub historyków meblarstwa przy warszawskim oddziale SHS. Chciałabym poinformować wszystkich zainteresowanych tą tematyką, że pierwsze spotkanie planujemy w dniu 28 maja. Obok spraw organizacyjnych, moglibyśmy już omówić jakieś zagadnienie, proszę o zgłaszanie wystąpień czy problemów badawczych. Na tym spotkaniu chciałabym również przedstawić sprawozdanie z sesji SECULAR INTERIORS: Idea, Décor, Design, która odbędzie się w Wilnie, 9–10 maja 2013. Mam nadzieję, że zainteresują Państwa zagadnienia dotyczące wnętrz litewskich, łotewskich, estońskich czy fińskich.
Chęć pomocy i współpracy w ramach nowo powstającego klubu zgłosili już: Maria Ewa Andryszczak, prof. dr hab. Agnieszka Bender, Ewa Bochen, Maciej Choynowski, Anna Demska, Maria Dłutek, Anna Feliks, Dorota Gutkowska, prof. dr hab. Irena Huml, dr Anna Kostrzyńska-Miłosz, Małgorzata Korżel- Kraśna, Elżbieta Laskowska, Anna Maga, Stefan Mieleszkiewicz, prof. dr hab. Anna Sieradzka, Agnieszka Trząskowska, dr Joanna Wojciechowska-Kucięba, Karolina Wolska.
Wszystkich, którzy chcą współpracować z klubem historyków meblarstwa proszę o przesłanie  e-maila na adres: anna.kostrzynska-milosz@ispan.pl


Zarząd O/W SHS serdecznie zaprasza na mszę świętą, która zgodnie z corocznym zwyczajem odprawiana jest w intencji historyków sztuki. Mszę św. odprawi ks. prof. dr hab. Michał Janocha w dniu 28 kwietnia 2013 r. o godz. 9.30 w Kościele Seminaryjnym pw. Św. Józefa przy ul. Krakowskie Przedmieście 52/54.

Zarząd Główny SHS prosi o nadsyłanie wniosków (do 30 czerwca br.) na doroczny LVIII Konkurs im. ks. prof. Szczęsnego Dettloffa na prace naukowe młodych (do 35 lat) członków Stowarzyszenia. Konkurs obejmuje prace publikowane w roku przyznania wyróżnienia (2013) lub w roku poprzedzającym (2012). W przypadku druku pracy w czasopismach brana jest pod uwagę nie nominalna data numeru, ale data jego wydrukowania. W konkursie biorą udział nadesłane prace niepublikowane. Prace magisterskie są rozpatrywane, o ile w całości, części lub streszczeniu zostały ogłoszone drukiem.

Zarząd Główny SHS prosi o nadsyłanie wniosków (do 30 czerwca br.) do szesnastej edycji nagrody im. prof. dr Jerzego Łozińskiego za prace naukowe z historii sztuki polskiej ze szczególnym uwzględnieniem publikacji o charakterze dokumentacyjnym i katalogowym.

Zarząd O/W SHS zaprasza do wzięcia udziału w XIII Konkursie im. prof. Kingi Szczepkowskiej-Naliwajek na prace naukowe z historii sztuki studentów uczelni warszawskich. Prace konkursowe o objętości 15-20 stron znormalizowanego maszynopisu muszą spełniać warunki stawiane tekstom naukowym. Mogą to być prace seminaryjne lub rezultaty własnych zainteresowań naukowych. Przedmiotem konkursu nie mogą być eseje, prace z krytyki artystycznej i przeglądy literatury. Prace anonimowe, opatrzone godłem (rozwiązanym w dołączonej zamkniętej kopercie) należy składać do 15 września br. w biurze O/W SHS.

Zarząd O/W SHS informuje, że w dniu 25 października 2013 r. Towarzystwo Przyjaciół Muzeum Narodowego w Poznaniu, Muzeum Narodowe w Poznaniu, Stowarzyszenie Muzealników Polskich oraz Wielkopolski Wojewódzki Konserwator Zabytków organizują I ogólnopolską konferencję poświeconą zasłużonym muzealnikom polskim zatytułowaną „Nikodem Pajzderski. Muzealnik, konserwator zabytków, historyk sztuki”. Propozycje referatów można nadsyłać do 30.04. na adres towarzystwo@mnp.art.pl

Zarząd O/W SHS uprzejmie prosi o aktualizowanie swoich danych osobowych i przesyłanie aktualnych adresów e-mailowych na adres biura O/W SHS ow.shs@shs.pl.pl
Zarząd Oddziału Warszawskiego SHS zwraca się do Państwa z uprzejmą prośbą o regularne opłacanie składek członkowskich. Składka normalna wynosi – 8 zł/mies. (w tym: 5 zł obowiązkowa składka członkowska + 3 zł dobrowolna składka na Fundusz Pomocy Koleżeńskiej. Składka ulgowa wynosi – 4 zł/mies. (w tym: 2,5 zł obowiązkowa składka członkowska + 1,5 zł dobrowolna składka na Fundusz Pomocy Koleżeńskiej).
Szanowni Państwo, informujemy o zmianie numeru rachunku bankowego Oddziału Warszawskiego SHS. Od dnia 1 października 2009 roku działa nasz nowy numer konta:
PKO BP 15 1020 1013 0000 0602 0206 6405.


Jednocześnie informujemy, że dawny numer konta, będzie aktualny do końca czerwca br.: Bank Millennium S.A. 17 1160 2202 0000 0000 5515 6929
                                                                                                         

                                                                Za Zarząd
                                                                dr Monika Kuhnke
                                                                Prezes Oddziału Warszawskiego SHS


  

KOMUNIKAT LUTY / MARZEC 2013

  

 

ZARZĄD ODDZIAŁU WARSZAWSKIEGO ZAPRASZA NA SPOTKANIA:

 

21 II 2013, godz. 13.00 – Spotkanie w Głównej Bibliotece Lekarskiej (Dział Zbiorów Specjalnych ul. Jazdów 1A). Zbiory specjalne, starodruki i grafikę zaprezentuje dyrektor dr n. przyr. Wojciech Giermaziak.

25 II 2013, godz. 13.00 – Spotkanie w Muzeum Narodowym w Warszawie. Po Galerii Sztuki XX i XXI w. MNW oprowadzi dyrektor Piotr Rypson

26 II 2013, godz.17.00 – Prezentacja książki Joanny Wojciechowskiej-Kucięby Polskie meble gięte, wydanej przez Towarzystwo Naukowe KUL w 2012 r. w Lublinie. Książkę zaprezentują: prof. dr hab. Agnieszka Bender, prof. dr hab. Anna Sieradzka, prof. dr hab. Lechosław Lameński.

1 III 2013, godz. 17.00 – Uroczystość wręczenia Jerzemu Langdzie Dyplomu Członka Honorowego Stowarzyszenia Historyków Sztuki

7 III 2013, godz. 17.00 – Prezentacja książki dr Aleksandry Melbechowskiej-Luty, Kreator. Rzeźbiarskie dzieło Xawerego Dunikowskiego, wydanej przez Neriton w Warszawie w 2012 r. Książkę zaprezentuje prof. dr hab. Maria Poprzęcka.

15 III 2013, godz.17.00 – Prezentacja książki prof. dr hab. Andrzeja K. Olszewskiego, Art déco i lata trzydzieste w Ameryce a sztuka europejska, wydanej przez DIG w Warszawie w 2013 r. Książkę zaprezentuje prof. dr hab. Anna Sieradzka.

KLUB KOSTIUMOLOGII I TKANINY ARTYSTYCZNEJ

22 II 2013, godz. 17.00 – dr hab. Ewa Letkiewicz, Kod włosów w kulturze i sztuce


22 III 2013, godz. 17.00 – mgr Zuzanna Żubka-Chmielewska, Stare listy, suknie i koronki, czyli co historie rodzinne i moda mają ze sobą wspólnego

Zarząd Oddziału Warszawskiego SHS serdecznie dziękuje Koleżankom i Kolegom, którzy w 2012 roku oprowadzali nas po wystawach. Spotkania te cieszyły się ogromnym zainteresowaniem. Zechcą, zatem przyjąć nasze podziękowania: dr Grażyna Bastek, dr Przemysław Deles, Dorota Ignatowicz-Woźniakowska, Dorota Juszczak, dr Anna Kotańska, Hanna Małachowicz, Bożena Radzio, dr Angela Sołtys, Małgorzata Zając, prof. dr hab. Antoni Ziemba.

Zarząd Oddziału Warszawskiego informuje, że na XLI Walnym Zjeździe SHS w Warszawie w dniu 14 grudnia 2012 r. wybrano Prezesa i członków Prezydium Zarządu Głównego.
Prezesem Stowarzyszenia Historyków Sztuki został prof. dr hab. Wojciech Włodarczyk (O/Warszawski). W skład Prezydium weszli: prof. dr hab. Jan K. Ostrowski (O/Krakowski) (wiceprezes), prof. dr hab. Zbigniew Bania (O/ Warszawski) (wiceprezes), dr Artur Badach (O/Warszawski) (skarbnik), dr Anna S. Czyż (O/Warszawski) (sekretarz generalny), dr Małgorzata Lisowska-Rzepecka (O/Krakowski) (członek Zarządu Gł. SHS), prof. dr hab. Jarosław Jarzewicz (O/Poznański) (członek Zarządu Gł. SHS).
Komisję Rewizyjną Zarządu Głównego SHS utworzyli: Jan Skuratowicz (O/Poznański), dr Katarzyna Chrudzimska-Uhera (O/Warszawski), mgr Zbigniew Maj O/Warszawski). W skład Sądu Koleżeńskiego SHS weszli: mgr Danuta Łuniewicz-Koper (O/Warszawski), mgr Teresa Michałowska-Barłóg (O/Poznański), mgr Maria Zwierz (O/Wrocławski), prof. dr hab. Marek Walczak (O/Krakowski), ks. prof. dr hab. Andrzej Witko (O/Krakowski).

Podczas XLI Walnego Zjazdu nadano godność Członka Honorowego SHS: mgr Joannie Daranowskiej-Łukaszewskiej (O/Krakowski), mgr Izabeli Jasieckiej (O/Poznański), mgr Jerzemu Langdzie (O/Warszawski), mgr Marii Próchnickiej-Filipowicz (O/Łódzki).

Zarząd O/W SHS przypomina, że tegoroczną Ogólnopolską Sesję Naukową SHS organizuje O/Wrocławski pt: Przełom/regres – innowacja/tradycja. Procesy przemian w sztuce średniowiecznej. Referaty i komunikaty, zawierające tytuł wystąpienia oraz krótką (do 1 strony znormalizowanego maszynopisu) prezentację jego głównych tez, należy zgłoszać do końca kwietnia 2013 r. Zgłoszenia prosimy przesyłać na adresy:
Eysymont@uni.wroc.pl lub romualdk@uni.wroc.pl

Informujemy, że Międzynarodowe Centrum Kultury w Krakowie od 12 do 14 czerwca 2013 r. organizuje II Forum Dziedzictwa Europy Środkowej. Szczegóły o konferencji: http://www.mck.krakow.pl/conference/2-forum-dziedzictwa-europy-srodkowej-granice-dziedzictwa

Polski Komitet Narodowy ICOMOS oraz Muzeum Pałac w Wilanowie organizują w dniach 15-16 kwietnia 2013 r. konferencję pt. Wartościowanie zabytków architektury. Patronat nad konferencją objął Generalny Konserwator Zabytków; kontakt: PKN Międzynarodowej Rady Ochrony Zabytków ICOMOS, Plac Zamkowy 4, 00-277 Warszawa, www.icomos-poland.org sekretariat@icomos-poland.org tel/fax 22 622 41 59, tel. Kom. 606 652 453606 652 453.

Zarząd O/W SHS informuje, że Oddział Kielecki SHS w bieżącym roku organizuje trzy objazdy naukowe: 21 IV - 5 V 2013 r. - Cesarskim szlakiem, przez Czechy, Austrię, Słowenię, Słowenię, Chorwację, Włochy; 23 VI - 7 VII 2013 r. - Akwitania-Owernia-Lyon, 7-15 IX 2013 r. - Czechy Północne i Zachodnie. Szczegółowe informacje u kol. Elżbiety Chodkiewicz-Przypkowskiej, tel. kom. 604 77 27 10604 77 27 10, e-mail: ecehape@o2.pl lub na stronie internetowej SHS.

Informujemy, że w listopadzie 2013 r. Oddział Łódzki SHS organizuje jubileuszową sesję – Inspiracje - Metamorfozy - Refleksje. Sztuka w Łodzi 7. W 1953 r. został założony Oddział SHS-u w Łodzi. W 1973 r. ukazał się tom „Sztuka 2 połowy XIX wieku”, zawierający materiały SHS-owskiej sesji – pierwszej ogólnopolskiej konferencji poświęconej zagadnieniom sztuki doby historyzmu. Sesja stała się silnym impulsem do zmiany spojrzenia na historyzującą architekturę 2 poł. XIX stulecia, do przewartościowania dotychczasowych ocen. Dla wielu budowli tego okresu była początkiem drogi wiodącej do wpisu w rejestrze zabytków. Co istotne, obrady wspomnianej konferencji toczyły w 1971 r. w Łodzi, w mieście budowanym z rozmachem właśnie w historyzującym kostiumie. W 60 rocznicę powstania Oddziału, w 40 lat po o publikowaniu „Sztuki 2 połowy XIX wieku” zapraszamy do udziału w konferencji, dla której historyczna już publikacja z 1973 r. (zawierająca nie tylko architektoniczne odwołania) będzie punktem odniesienia. Zainteresowanych sesją prosimy o przysyłanie do końca maja 2013 r. zgłoszeń referatów i komunikatów (tytuł oraz abstrakt wystąpienia, łącznie do 1800 znaków) na adresy: Karoliny Stanilewicz: karolinastan@o2.pl oraz Elżbiety Stefankiewicz: elanstef@wp.pl.
Polski Instytut Studiów Nad Sztuką Świata, Uniwersytet Mikołaja Kopernika oraz Biblioteka Uniwersytecka w Toruniu mają zaszczyt zaprosić do wzięcia udziału w I Sympozjum Polskich i Rosyjskich Historyków Sztuki pt. Polscy i rosyjscy artyści i architekci w koloniach artystycznych zagranicą i na emigracji politycznej 1815-1990, która odbędzie się 27-28 czerwca 2013 r. w Muzeum Uniwersyteckim w Toruniu przy pl. Rapackiego 3.
Szczegółowych informacji udziela Emilia Ziółkowska sekretarz naukowy sympozjum - emiliazet@o2.pl . Zgłoszenia uczestnictwa należy nadsyłać do dni 28 lutego 2013 r. na adres: jmalin@umk.pl .

Zarząd O/W SHS uprzejmie prosi członków Oddziału Warszawskiego SHS o aktualizację danych adresowych oraz nadsyłanie swoich adresów e-mailowych na adres Biura O/W SHS ow.shs@shs.pl.pl

Zarząd O/W SHS uprzejmie prosi o regularne opłacanie składek członkowskich;
podajemy nowy numer konta : PKO BP 15 1020 1013 0000 0602 0206 6405.
Osoby korzystające ze stałych zleceń przelewu prosimy o aktualizację dyspozycji bankowych. Jednocześnie informujemy, że dawny numer konta, będzie aktualny do końca marca br.: Bank Millennium S.A. 17 1160 2202 0000 0000 5515 6929


Za Zarząd


dr Monika Kuhnke
Prezes Oddziału Warszawskiego SHS

Z żalem informujemy, że w 2012 roku zmarli nasi Koledzy:


o dr Adam Jan Błachut OFM – ur. 17 VII 1949 r., zm. 24 IX 2012 r., absolwent ATK i UJ, w 1980 r. Laureat I nagrody w XXV Konkursie im. ks. prof. Szczęsnego Dettloffa.
Wykładowca historii sztuki i konserwacji zabytków w Wyższym Seminarium Duchownym w Kalwarii Zebrzydowskiej, PAT w Krakowie, w Instytucie Teologicznym Księży Misjonarzy oraz w Wyższym Seminarium Duchownym w Bronowicach Wielkich. W SHS od 1978 r.

mgr Aleksandra Czarnecka – ur. 23 VII 1927 r., zm. 15 VI 2012 r., długoletnia kustosz MNW, w latach 1962-1991 prowadziła komisję zakupów MNW. W SHS od 1958 r.

dr Maria Kossakowska – ur. 22 VI 1927 r., zm. 20 IX 2012 r., długoletnia wykładowczyni akademicka ASP w Warszawie, znawczyni francuskiej kultury artystycznej. W SHS od 1953 r.

mgr Hanna Markowska – ur. 26 V 1919 r., zm. 1 IV 2012 r., absolwentka ASP w Warszawie, artysta plastyk, konserwator, członek Armii Krajowej.W SHS od 1953 r.

mgr Aleksandra Pliszczyńska – ur. 17 XII 1920 r., zm. 21 X 2012 r., wieloletnia pracownica Biblioteki MNW, odznaczona Złotym Krzyżem Zasługi, uczestniczka obrony Warszawy we wrześniu 1939 r. i Powstania Warszawskiego. W SHS od 1976 r.

mgr Kalina Stawicka – ur. 25 I 1918 r., zm. 4 X 2012 r., artysta plastyk, malarz i konserwator, wieloletni pracownik konserwacji zabytków, rzeczoznawca przy Ministerstwie Kultury i Sztuki, członek ZPAP. W SHS od 1957 r.

mgr Hanna Szwankowska – ur. 3 V 1919 r., zm. 3 I 2012 r., historyk, varsawianistka, autorka wielu artykułów i współautorka opracowań o Warszawie, członek Zarządu Towarzystwa Miłośników Historii, Komitetu Opieki nad Powązkami, żołnierz AK w komórkach Komendy Głównej Armii Krajowej, Odznaczona Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski. W SHS od 1952 r.

Wszyscy pozostaną w naszej pamięci

 

 


 

KOMUNIKAT GRUDZIEŃ 2012 / STYCZEŃ 2013 r.

 

Zarząd Oddziału Warszawskiego Stowarzyszenia Historyków Sztuki składa Państwu serdeczne życzenia z okazji nadchodzących

Świąt Bożego Narodzenia i Nowego 2013 Roku

 

Na Boże Narodzenie


Tyle się wyrzekł Pan Jezus w świętą noc betlejemską. Zrezygnował z ziemskiego majestatu, wygodnego mieszkania z firankami w oknach, ale nie wyrzekł się ziemskiej, ludzkiej miłości. Matczynej miłości, troski opiekuna, świętego Józefa, serdeczności pasterzy i mędrców. Uświęcił ludzką miłość w naszych rodzinach. Dlatego Wigilia to opłatek, życzenia, podarunki, poszukiwanie bliskich pogubionych po świecie, radość spotkania się przy stole.

 

                                                                                             ks. Jan Twardowski

 

Zarząd Oddziału Warszawskiego informuje, że w dniu 12 listopada 2012 roku, podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczo - Wyborczego Oddziału Warszawskiego SHS na trzyletnią kadencję 2012-2015 wybrano Zarząd Oddziału Warszawskiego SHS w składzie: Prezes: dr Monika Kuhnke, Wiceprezes: dr Artur Badach, Skarbnik: Ryszard Bobrow, Sekretarz: Monika Janiszewska.
Członkowie Zarządu O/W SHS: Danuta Jackiewicz, dr Katarzyna Nowakowska-Sito, Katarzyna Przywoźna-Leśniak.
Komisję Rewizyjną O/W SHS utworzyli: Barbara Januszkiewicz, Anna Saratowicz-Dudyńska, Krzysztof Lipka.

Zarząd Oddziału Warszawskiego informuje delegatów O/W SHS wybranych podczas tegorocznego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia O/W SHS, że w dniu 14 grudnia 2012 roku o godz. 10.00 w Sali Konferencyjnej SHS odbędzie się Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Stowarzyszenia Historyków Sztuki. Jednocześnie informujemy, że w dniu 10 grudnia br. o godz. 17.00 odbędzie się zebranie delegatów Oddziału Warszawskiego SHS.


Zarząd Oddziału Warszawskiego zaprasza na spotkania:

28 XI 2012, godz. 17.00 – Prezentacja książki dr Tomasza A. Pruszaka Ziemiańskie święta i zabawy. Tradycje karnawałowe, ślubne, dożynkowe i inne. W spotkaniu weźmie udział red. Piotr Szymon Łoś
29 XI 2012, godz. 17.00 – Panel dyskusyjny Co się odradza w odrodzeniach? połączony z prezentacją książki Bizancjum a renesansy. Dialog kultur. Dziedzictwo antyku. Tradycja i współczesność pod redakcją ks. Michała Janochy, Aleksandry Sulikowskiej-Gąski i Iriny Tatarovej
wydanej w 2012 r. przez Wydawnictwo Campidoglio.W panelu wezmą udział: prof. Barbara
Dąb-Kalinowska, prof. Alina Nowicka-Jeżowa, prof. Jerzy Axer, oraz redaktorzy książki.

3 XII 2012, godz. 12.00 - Spotkanie w Zamku Królewskim. Po wystawie Wokół maltańskiego krzyża oprowadzą kuratorzy: dr Anna Kotańska (Muzeum Historyczne m.st. Warszawy) oraz dr Przemysław Deles (Zamek Królewski w Warszawie)

5 XII 2011, godz. 17.00 – Prezentacja książki dr Anny Żakiewicz Witkacy wydanej w 2012 r. przez wydawnictwo Bosz

11 XII 2011, godz. 17.00 – Prezentacja książki Tomasza Jakubowskiego, Wilno w grafice. Katalog rycin z Zakładu Zbiorów Ikonograficznych Biblioteki Narodowej, wydanej przez Bibliotekę Narodową w 2012 r.. Książkę zaprezentuje Anna Grochala, kustosz w Gabinecie Rycin i Rysunków Muzeum Narodowego w Warszawie

7 I 2013, godz. 12.00 – Pierwszą część wystawy Europa Jagiellonica 1386-1572. Sztuka i kultura w Europie środkowej za panowania Jagiellonów w Zamku Królewskim zaprezentuje dr Artur Badach

14 I 2013, godz. 13.00 – Drugą część wystawy Europa Jagiellonica 1386-1572. Sztuka i kultura w Europie środkowej za panowania Jagiellonów w Muzeum Narodowym przedstawi Małgorzata Kochanowska

15 I 2013, godz. 17.00 – Prezentacja książki Macieja Gutowskiego O Paniach, Panach i zdarzeniach wydanej przez Wysoki Zamek w 2012 r. Spotkanie poprowadzi Wiesława Wierzchowska a sylwetkę Macieja Gutowskiego zaprezentuje prof. dr hab. Andrzej K. Olszewski

16 I 2013, godz. 17.00 – Wieczór z zegarem z okazji zakończenia konserwacji zabytkowego zegara w Sali Biblioteki SHS. Wieczór uświetni wykład Stefana Mieleszkiewicza (Muzeum Narodowe)

KLUB KOSTIUMOLOGII I TKANINY ARTYSTYCZNEJ

6 XII 2012, godz. 16.30 – Spotkanie w Galerii Azjatyckiej Muzeum Azji i Pacyfiku (ul. Freta 5). Po wystawie Biżuteria etniczna Afganistanu ze zbiorów Muzeum Azji i Pacyfiku w Warszawie oprowadzi kurator Karolina Krzywicka.

7 XII 2012, godz. 17.00 – Joanna Wacławek, Batik jawajski – tkanina magiczna?

18 I 2013, godz. 17.00 – Katarzyna Janiszewska, Krawiec damski – krótka historia kroju sukien w XIX wieku (cz. II – 2. połowa XIX w.)

25 I 2013, godz. 17.00 – Ewa Ziembińska, Sara Lipska wychodzi z cienia

Zarząd Oddziału Warszawskiego SHS serdecznie zaprasza na coroczne Spotkanie Świąteczne Seniorów, które odbędzie się w dniu 11 stycznia 2013 roku o godzinie 16.00
w Sali Konferencyjnej Stowarzyszenia Historyków Sztuki na I piętrze.

 

 


KOMUNIKAT PAŹDZIERNIK /LISTOPAD 2012 r.

 

Wszystkim członkom O/W SHS przypominamy, że w tym roku upływa kolejna trzyletnia kadencja aktualnego zarządu. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo-Wyborcze Oddziału Warszawskiego SHS odbędzie się w dniu 12 XI 2012 roku o godz. 17.00 (I termin) i o godz.17.15 (II termin) w Sali Konferencyjnej SHS, Rynek Starego Miasta 27. Porządek zebrania przewiduje: sprawozdanie obecnego Zarządu, głosowanie nad absolutorium, wybór nowych władz, wybór delegatów na Walne Zebranie oraz wolne wnioski. Przypominamy, że udział w zebraniu jest nie tylko przyjemnością ale i statutowym obowiązkiem członka Stowarzyszenia Historyków Sztuki.

 

ZARZĄD ODDZIAŁU WARSZAWSKIEGO ZAPRASZA NA SPOTKANIA:

 

23 X 2012, godz 17.00 – Prezentacja książki dr Anny Szkurłat, Secesja. Przewodnik dla kolekcjonerów wydanej w 2012 r. przez Arkady. Książkę zaprezentuje prof. dr hab. Anna Sieradzka
26 X 2012, godz. 17.00 – Wieczór dedykowany dr. Tadeuszowi Rudkowskiemu - przed jubileuszem 80-lecia Stowarzyszenia Historyków Sztuki
8 XI 2012, godz. 17.00 – Janusz Michałowski, Wśród varsavianów Jana Piotra Norblina. Czy wierzyć autorytetom?
19 XI 2012, godz. 13.00 – Spotkanie z Dorotą Ignatowicz-Woźniakowską  (Głównym Konserwatorem MNW)  przed obrazem Jana Matejki w Muzeum Narodowym
22 XI 2012, godz. 17.00 – Prezentacja książki Tomasza Jakubowskiego, Wilno w grafice. Katalog rycin z Zakładu Zbiorów Ikonograficznych Biblioteki Narodowej, wydanej przez Bibliotekę Narodową w 2012 r.. Książkę zaprezentuje Anna Grochala, kustosz w Gabinecie Rycin i Rysunków Muzeum Narodowego w Warszawie

26 XI 2012, godz. 13.00 – Spotkanie w Wilanowie. Po wystawie Kolekcja wilanowska. Kontynuacja 1993-2011 oprowadzi kurator Małgorzata Zając


KLUB KOSTIUMOLOGII I TKANINY ARTYSTYCZNEJ

 

26 X 2012, godz. 17.00, dr Krzysztof Trojanowski, Aryzacja, kolaboracja, weryfikacja. Świat francuskiej mody w okresie drugiej wojny światowej. Uwaga! Wykład odbędzie się na Wydziale Wzornictwa ASP, Katedra Mody, ul. Myśliwiecka 8, sala 2.7

9 XI 2012, godz. 17.00, mgr Adam Leja, Historia sprzedana na aukcji – prezentacja strojów scenicznych i pamiątek po światowej sławy śpiewaczce operowej

23 XI 2012, godz. 17.00, Katarzyna Janiszewska, Krawiec damski – krótka historia kroju sukien     w XIX wieku (cz. II – 2. połowa XIX w.)

 

Zarząd Oddziału Warszawskiego SHS informuje, że w dniach 22-24 listopada 2012r. w Warszawie odbędzie się LXI Ogólnopolska Sesja Stowarzyszenia Historyków Sztuki
Współczesność – historia nieznana

 

Miejsce obrad: Dom Naczelnej Organizacji Technicznej,
ul. Czackiego 3/5 , Sala A

Czwartek, 22 listopada

Sztuka i historia

11,00 – otwarcie  sesji – Wojciech Włodarczyk
11,00 – 12,30
Wojciech Włodarczyk, Uwikłani w nowoczesność
Mariusz Bryl, * * *
Anna Markowska, Paragrafy o sztuce krytycznej
Pytania i dyskusja
12,45 – 14,15
Andrzej Nowak, Czego nie ma i kto o tym decyduje? Pytania o nieobecność w historiografii polskiej ostatniego 66-lecia
Luiza Nader, Homo empaticus: afektywna historia sztuki (w Polsce)
Andrzej Szczerski, Nowoczesność raz jeszcze – sztuka polska i modernizacja po 1989 roku
Pytania i dyskusja
Przerwa obiadowa: 14,15 – 16,00
16,00 – 17,00
Wojciech Bałus, Posłowie do transgresji
Andrzej Turowski, Między Ideozą a Politozą
Pytania i dyskusja
17,15 – 18,45
Andrzej Jarosz, Nieobecni – o historii powojennego malarstwa we Wrocławiu
Marta Smolińska, Jan Berdyszak. Pomiędzy paradygmatami nowoczesności, czyli nigdzie
Jan Michalski, Przechodzenie do historii
Pytania i dyskusja

Piątek, 23 listopada

Sztuka i polityka

9,00 – 10,30
Piotr Juszkiewicz, Nietrafne diagnozy, wygodne alternatywy
 Marta Leśniakowska, Starzyński i ciąg dalszy
Stanisław Welbel, Metodologia marksistowska w polskiej historii sztuki okresu powojennego
Pytania i dyskusja
10,45 – 11,45
Iza Kowalczyk, O pułapkach związków sztuki i polityki
Marta Tarabuła, Gdzie jest Jurry Zieliński? Patriotyzm otwarty a recepcja twórczości artysty
Pytania i dyskusja
12,00 – 14,00
Andrzej Leśniak, Obrazy Wilhelma Sasnala. Malarstwo jako kontrowersja społeczna i polityczna
Michał Bolka, Po co Krasnal namalował ten obraz. The Krasnals jako polityczna rewizja polskiego świata sztuki
Hubert Bilewicz, Sprawa Nieznalskiej, polityka versus polityczność sztuki
Jakub Dąbrowski, Cenzura w sztuce polskiej po 1989 roku
Pytania i dyskusja
Przerwa obiadowa: 14,00 – 15,15
15,15 – 16,15
Maria Poprzęcka, Nowa-stara narodowa
Anna Myślińska, Polska współczesna ikonografia narodowa (2004-2012)
Pytania i dyskusja
16,30 – 17,30
Tomasz Szlendak, Sadzenie kwiecia na ugorze? Centrum Sztuki Współczesnej w Toruniu w społecznym odbiorze Waldemar Baraniewski, Projekt muzeum nowego typu
Pytania i dyskusja
18,00 – spotkanie towarzyskie i wręczenie nagród w konkursach ks. prof. Szczęsnego Dettloffa i prof. Jerzego Łozińskiego

Sobota, 24 listopada

Sztuka i sztuka

9,00 – 10,30
Jakub Banasiak, Historia sztuki polskiej wobec przełomu 1989 roku. Próba ujęcia.
Piotr Bernatowicz, Mity i fakty polskiej sztuki krytycznej
Pytania i dyskusja
10,45 – 12,15
Kamila Leśniak, The Family of Man a dyskusje nad nowoczesnością w polskiej fotografii przełomu lat 50. i 60. XX wieku
Adam Mazur, Zwrot dokumentalny w sztuce polskiej po 1989 roku
Maria Jankowska-Andrzejewska, Na marginesie odwilżowej nowoczesności – malarstwo materii Danuty Urbanowicz
Pytania i dyskusja
13,00 – 14,30
Ewelina Jarosz, Koji Kamoji, udamawianie czasu
Piotr Majewski, Międzynarodowy ruch „Phases” i artyści polscy
Ks. Michał Janocha, Ikona współczesna – historia nieznana
Pytania i dyskusja
Zamknięcie sesji

 

Zarząd O/W SHS informuje, że LXII Ogólnopolską sesję naukową SHS w listopadzie 2013 r. zamierza zorganizować Oddział Wrocławski SHS. Poświęcona będzie sztukom plastycznym, architekturze i urbanistyce okresu średniowiecza po okres wczesnonowożytny włącznie (dotychczasowe konferencje dotyczące okresu średniowiecza koncentrowały się na epokach lub okresach przełomowych: sztuka około 1000, sztuka około 1400, sztuka około 1500, późny gotyk).
Organizatorzy oczekują referatów, które uwzględniałyby procesy, jakim podlegały sztuki plastyczne, architektura i urbanistyka w średniowieczu. Wychodzą przy tym z założenia, że historia jest procesem, ma więc charakter dynamiczny, a zatem i w sferze zjawisk artystycznych następowały ciągłe zmiany i reagowanie na nowe wydarzenia w świecie władzy, religii i życia społecznego. Mogły to być zmiany wymuszone przez okoliczności zewnętrzne lub zamierzone przez twórców bądź zleceniodawców. Interesują ich  sposoby i efekty dostosowywania się do zmieniających się warunków i potrzeb. Przykładowe kategorie w jakich można rozpatrywać te zjawiska to: dynamika, innowacja, przełom, impuls versus tradycja, trwanie, opór, regres, archaizacja. Nie zawsze jednak muszą się one wzajemnie wykluczać. Powyższe aspekty kultury artystycznej średniowiecza można rozpatrywać w odniesieniu do formy i stylu, treści i ikonografii, jak też na płaszczyźnie społecznej.
Dwudniowe spotkanie organizatorzy sesji pragną potraktować w sposób interdyscyplinarny. Już kilkadziesiąt lat temu Ferdynand Braudel pisał: Przekonany jestem, że nie ma ścisłych granic między naukami humanistycznymi. Każda z nich jest bramą otwartą na całość rzeczywistości społecznej, prowadzącą do wszystkich izb i na wszystkie piętra domu, pod warunkiem, że badacz nie zatrzyma się w swojej wędrówce ze względu na szacunek dla swych sąsiadów – specjalistów; korzystajmy, jeżeli tego trzeba, z ich własnych bram i schodów. To, co każda nauka społeczna posiada na własność, to są jej poglądy i jej metody. (F. Braudel, Historia i trwanie, Warszawa 1999, s. 233). Do uczestnictwa w sesji zapraszają specjalistów z dziedziny historii filozofii, czy szeroko pojętej historii kultury. Zgłoszenia referatów i komunikatów, zawierających tytuł wystąpienia oraz krótką (do 1 strony) prezentację jego głównych tez, prosimy przesyłać na adres: Eysymont@uni.wroc.pl ; romualdk@uni.wroc.pl Komitet organizacyjny konferencji zastrzega sobie prawo do wyboru wśród zgłoszonych propozycji.

 

Zarząd O/W SHS informuje, że w dniu 22 kwietnia 2013 r. w Muzeum Mazowieckim w Płocku odbędzie się V ogólnopolska sesja naukowa z cyklu Polskie art déco pt.: Rzeźba i płaskorzeźba. Organizatorzy czekają na zgłoszenia propozycji wystąpień do 31 stycznia 2013 r. (wygłaszany referat do 20 min., komunikat do 12 min.).  Zgłoszenie (formularz z abstraktem wystąpienia) należy przysłać: na adres a-mail: sekretariat@muzeumplock.art.pl , mariola.kwiat@muzeumplock.art.pl lub pocztą na adres: Muzeum Mazowieckie w Płocku, ul. Tumska 8, 09-402 Płock z dopiskiem V sesja art déco (decyduje data stempla pocztowego). Organizator zastrzega sobie prawo wyboru referatów, które zostaną włączone do programu sesji. Wszelkie pytania dotyczące sesji prosimy kierować do Marioli Kwiatkowskiej z Działu Sztuki MMP, e-mail: mariola.kwiat@muzeumplock.art.pl lub tel. 24 364 70 7424 364 70 74.

 

Zarząd O/W SHS uprzejmie prosi członków Oddziału Warszawskiego SHS o aktualizację danych adresowych oraz nadsyłanie swoich adresów e-mailowych na adres Biura O/W SHS ow.shs@shs.pl.pl

 

Zarząd O/W SHS uprzejmie prosi o regularne opłacanie składek członkowskich;
podajemy nowy numer konta : PKO BP 15 1020 1013 0000 0602 0206 6405.
Osoby korzystające ze stałych zleceń przelewu prosimy o aktualizację dyspozycji bankowych. Jednocześnie informujemy, że dawny numer konta, będzie aktualny do końca grudnia br.:
Bank Millennium S.A. 17 1160 2202 0000 0000 5515 6929


 

Komunikat KWIECIEŃ / MAJ / CZERWIEC 2012

Zarząd Oddziału Warszawskiego Stowarzyszenia Historyków Sztuki

życzy Państwu ciepłych i spokojnych Świąt Wielkiej Nocy


Nie umiem być srebrnym aniołem ni gorejącym krzakiem

tyle Zmartwychwstań już przeszło a serce mam byle jakie…

Tyle procesji z dzwonami tyle już Alleluja
a moja świętość dziurawa na ćwiartce włoska się buja.

Wiatr gra mi na kościach mych psalmy jak na koślawej fujarce -
żeby choć papież spojrzał na mnie - przez białe swe palce.

Żeby choć Matka Boska przez chmur zabite wciąż deski –
uśmiech mi Swój zesłała jak ptaszka we mgle niebieskiej…

I wiem, gdy łzę swoją trzymam jak złoty kamyk z procy –
zrozumie mnie mały Baranek z najcichszej Wielkiej Nocy.

Pyszczek położy na ręku sumienia wywróci podszewkę –
serca mojego ocali czerwoną chorągiewkę

Ks. Jan Twardowski


 

 

 


Zarząd Oddziału Warszawskiego zaprasza na spotkania:


19 IV 2012, godz. 19.00Prezentacja książki ks. dr Mirosława Nowaka, Kaplica błogosławionego Czesława we Wrocławiu wydanej przez Wydawnictwo Sióstr Loretanek, Warszawa 2012 r. Książkę zaprezentują prof. dr hab. Mariusz Karpowicz i ks. prof. dr hab. Michał Janocha


7 V 2012, godz. 17.00 – Małgorzata Szafrańska, „Ogród niewielki” przy Warszawskim Zamku Wazów. Prezentacja książki Małgorzaty Szafrańskiej Człowiek w renesansowym ogrodzie, wydanej przez wydawnictwo Miniatura, Kraków 2011 r.


10 V 2012, godz. 17.00 – Prezentacja książek ks. prof. dr hab. Stanisława Kobielusa „Defensorium czyli średniowieczny traktat o „Obronie nienaruszonego i trwałego dziewictwa najczystszej Rodzicielki Maryi” wydanej przez Wydawnictwo Pallottinum, Poznań 2012 r., oraz wydane przez Wydawnictwo Benedyktynów Tyniec, Kraków 2012 r.: Krzyż Chrystusa. Od znaku i figury do symbolu i metafory i Lapidarium christianum. Symbolika drogich kamieni . Wczesne chrześcijaństwo i średniowiecze. Książki zaprezentuje dr hab. Marek Walczak

14 V 2012, godz. 12.00Spotkanie w Zamku Królewskim. Po wystawie Zniszczenie i odbudowa Zamku Królewskiego w Warszawie oprowadzi kurator Bożena Radzio


21 V 2011, godz. 17.00 – dr Karolina Stanilewicz, Tkaniny Szembeków w zbiorach katedry gnieźnieńskiej i dawnej kolegiaty w Łowiczu


28 V 2010, godz. 13.00 Spotkanie w Muzeum Narodowym. Po wystawie Wywyższeni. Od faraona do Lady Gagi oprowadzą kuratorzy Grażyna Bastek oraz prof. dr hab. Antoni Ziemba

KLUB KOSTIUMOLOGII I TKANINY ARTYSTYCZNEJ ZAPRASZA NA SPOTKANIA:


20 IV 2012, godz. 17.00 - mgr Kinga Kowza, Sekrety i tajemnice Coco Chanel


27 IV 2012, godz. 18.00 - mgr Olga Gęca-Grzegorczyk, Moda w filmach polskich o tematyce współczesnej z lat 30. XX wieku


11 V 2012 godz. 17.00 - Prezentacja Grupy Rekonstrukcji Historycznej „Bluszcz”


25 V 2012 godz. 17.00 - mgr Zuzanna Żubka, Biust Marylin Monroe i uszy Audrey Hepburn – rzecz o kostiumografach i kostiumach największych gwiazd kina lat 50. XX wieku


15 VI 2012 godz. 17.00 - dr Anna Straszewska, Wojownik w kobiecej sukni – o kolekcji ubiorów i uzbrojenia i ich roli w malarstwie Józefa Brandta


22 VI 2012 godz. 17.00 - Katarzyna Janiszewska, Krawiec damski – krótka historia kroju sukien w XIX wieku (cz. I – do 1860 r.)Zarząd Oddziału Warszawskiego w dniach 16-17 kwietnia 2012 roku wraz z Instytutem Historii Sztuki Uniwersytetu Warszawskiego SHSorganizują konferencję Splendor i fantazja. Rzeźba rokokowa w Polsce i na Śląsku. Obrady rozpoczną się o godz. 9.30 w sali Konferencyjnej SHS, Rynek Starego Miasta 27, I Piętro.


Program obrad:

16 IV 2012

9.30 dr Artur Badach (Zarząd O/W SHS) Powitanie

9.30–9.45 dr Paweł Migasiewicz, Powitanie i wprowadzenie

9.45–10.00 prof. Mariusz Karpowicz (IHS UW), Wprowadzenie

10.00–10.20 dr hab. Bogusław Czechowicz (IH OP), Rokoko przed rokokiem? Jeszcze o dekoracji rzeźbiarskiej kaplicy loretańskiej w opactwie cysterskim w Lubiążu

10.20–10.40 prof. Mariusz Karpowicz (IHS UW), Antyakademicki nurt w rzeźbie połowy XVIII w.

10.40–11.00 dr Anna Dettloff (Wydział Architektury i Sztuk Pięknych Krakowskiej Akademii im. Anrdzeja Frycza Modrzewskiego), Problem rokoka w rzeźbie krakowskiej XVIII wieku

11.00–11.40 Dyskusja i przerwa

11.40–12.00 dr hab. Tadeusz Bernatowicz (IHS UW), „Sale piękną sztukateryją adornowane”. Przemiany wystroju wnętrz pałacowych w XVIII wieku

12.00–12.20 dr Anna Oleńska (IS PAN), Johann Chrisostom Redler – rzeźbiarz barokowy, rzeźbiarz rokokowy. Aporia stylów?

12.20–12.40 dr Jakub Sito (IS PAN), Franz Anton Vogt, rzeźbiarz warszawskiego rokoka

12.40–13.00 dr Agnieszka Szykuła-Żygawska (Stowarzyszenie Historyków Sztuki Oddział Lubelski), Od Karola Burzyńskiego do Michała Wurtzera młodszego – zamojski warsztat rzeźbiarski 2. poł. XVIII wieku

13.00–13.20 Dyskusja

13.20–14.30 Przerwa obiadowa

14.30–14.50 dr Michał Wardzyński (IHS UW), Późna twórczość Franza Josepha Mangoldta. Kilka uwag o recepcji dekoracji rokokowaj na Dolnym Śląsku

14.50–15.10 dr Artur Kolbiarz (US), Ekspansja działalności bardzkich rzeźbiarzy na terenie Śląska

15.10–15.30 mgr Ewa Grochowska (Wrocław), Dekoracja rzeźbiarska Cour d'honneur zamku Książ na Śląsku

15.30–15.50 mgr Jakub Jagiełło (Warszawa), dr Paweł Migasiewicz (EPHE), Rzeźba rokokowa w Kotlinie Jeleniogórskiej

15.50–16.10 Dyskusja

17.30 Prezentacja książki Pawła Migasiewicza, Rzeźbiarz Stanisław Wolnowicz (ok. 1670–1738). Studium z dziejów snycerstwa barokowego na obszarze centralnych ziem Korony, wydanej przez Wydawnictwo Neriton, Warszawa 2011.


17 IV 2012

9.00–9.30 Omówienie rekonstrukcji nagrobka Jana Tarły w kościele OO. Jezuitów w Warszawie (dr Jakub Sito)

10.00–10.20 dr Ewa Andrzejewska (Kalisz), Franz Eytner, śląski rzeźbiarz osiadły w Kaliszu

10.20–10.40 dr Paweł Migasiewicz (EPHE), Rzeźba rokokowa na dawnych ziemiach łęczyckiej, sieradzkiej i wieluńskiej

10.40–11.00 dr Michał Wardzyński (IHS UW), Johann Friedel St. Autor wystroju kościoła parafialnego w Siewierzu. Zopf morawski na pograniczu polsko-śląskim

11.00–11.40 Dyskusja i przerwa

11.40–12.00 mgr Bartłomiej Łyczak (UMK), Johann Anton Langenhan młodszy, toruński rzeźbiarz rokokowy

12.00–12.20 mgr Katarzyna Wardzyńska (IHS UW), Z twórczości Efraima Gerlacha, snycerza chełmińskiego 2. połowy XVIII w.

12.20–12.40 dr Renata Sulewska (IHS UW), „Nurt ekspresyjny" w rzeźbie Prus Królewskich w II połowie XVIII wieku

12.40–13.00 dr Arkadiusz Wagner (UMK), Rzeźba rokokowa na Warmii. Próba syntezy

13.00–13.40 Dyskusja i przerwa

13.40–14.00 dr Jakub Sito (IS PAN), Rzeźba rokokowa. Czym jest? Podsumowanie konferencji

14.00.14.30 Dyskusja i zakończenie konferencji


 

Zarząd Główny SHS prosi o nadsyłanie wniosków (do 30 czerwca br.) na doroczny LVII Konkurs im. ks. prof. Szczęsnego Dettloffa na prace naukowe młodych (do 35 lat) członków Stowarzyszenia. Konkurs obejmuje prace publikowane w roku przyznania wyróżnienia (2012) lub w roku poprzedzającym (2011). W przypadku druku pracy w czasopismach brana jest pod uwagę nie nominalna data numeru, ale data jego wydrukowania. W konkursie biorą udział nadesłane prace niepublikowane. Prace magisterskie są rozpatrywane, o ile w całości, części lub streszczeniu zostały ogłoszone drukiem.


Zarząd Główny SHS prosi o nadsyłanie wniosków (do 30 czerwca br.) do szesnastej edycji nagrody im. prof. dr Jerzego Łozińskiego za prace naukowe z historii sztuki polskiej ze szczególnym uwzględnieniem publikacji o charakterze dokumentacyjnym i katalogowym.

Zarząd O/W SHS zaprasza do wzięcia udziału w XII Konkursie im. prof. Kingi Szczepkowskiej-Naliwajek na prace naukowe z historii sztuki studentów uczelni warszawskich. Prace konkursowe o objętości 15-20 stron znormalizowanego maszynopisu muszą spełniać warunki stawiane tekstom naukowym. Mogą to być prace seminaryjne lub rezultaty własnych zainteresowań naukowych. Przedmiotem konkursu nie mogą być eseje, prace z krytyki artystycznej i przeglądy literatury. Prace anonimowe, opatrzone godłem (rozwiązanym w dołączonej zamkniętej kopercie) należy składać do 15 października br. w biurze O/W SHS.


Informujemy, że w dniach 15-16 listopada 2012 r. Instytut Historii Sztuki UAM przy współpracy z Poznańskim Oddziałem SHS organizuje konferencję naukową Kolekcjonerstwo na ziemiach polskich w XIX wieku. Propozycje wystąpień wraz z jednostronicowym abstraktem należy nadsyłać do 30 kwietnia br. na adres: mmencfel@amu.edu.pl lub kamila.kludkiewicz@gmail.com. Więcej http://www.arthist.amu.edu.pl

Zarząd O/W SHS uprzejmie prosi o aktualizowanie swoich danych osobowych i przesyłanie aktualnych adresów e-mailowych na adres biura O/W SHS ow.shs@shs.pl.pl

Zarząd Oddziału Warszawskiego SHS zwraca się do Państwa z uprzejmą prośbą o regularne opłacanie składek członkowskich. Składka normalna wynosi – 8 zł/mies. (w tym: 5 zł obowiązkowa składka członkowska + 3 zł dobrowolna składka na Fundusz Pomocy Koleżeńskiej. Składka ulgowa wynosi – 4 zł/mies. ( w tym: 2,5 zł obowiązkowa składka członkowska + 1,5 zł dobrowolna składka na Fundusz Pomocy Koleżeńskiej).
Szanowni Państwo, informujemy o zmianie numeru rachunku bankowego Oddziału Warszawskiego SHS. Od dnia 1 października 2009 roku działa nasz nowy numer konta:
PKO BP 15 1020 1013 0000 0602 0206 6405.
Osoby korzystające ze stałych zleceń przelewu prosimy o aktualizację dyspozycji bankowych. Jednocześnie informujemy, że dawny numer konta, będzie aktualny do końca czerwca br.:
Bank Millennium S.A. 17 1160 2202 0000 0000 5515 6929


Za Zarząd

dr Monika Kuhnke

Prezes Oddziału Warszawskiego SHS

 

 


 

 

 


 

 

 

KOMUNIKAT LUTY / MARZEC 2012

 

 


 

ZARZĄD ODDZIAŁU WARSZAWSKIEGO ZAPRASZA NA SPOTKANIA:


 

15 III 2012, godz. 17.00 – mgr Malina Barcikowska, Przypadek Infantki Małgorzaty.
O portrecie i jego wybranych, współczesnych, polskich interpretacjach.

22 III 2012, godz. 17.00 – Uroczystość wręczenia Dyplomu Członka Honorowego SHS prof. dr hab. Marii Poprzęckiej

 

KLUB KOSTIUMOLOGII I TKANINY ARTYSTYCZNEJ

 

17 II 2012, godz. 17.00 – mgr Barbara Szewczyk, Maria Antonina - kostiumy, scenografia, bohaterowie. Analiza porównawcza trzech filmów o życiu słynnej królowej


24 II 2012, godz. 17.00 – mgr Agnieszka Mazur-Gadzinowska, Moda Art Déco dzisiaj – między rekonstrukcją a inspiracją (Spotkanie połączone będzie z prezentacją oryginalnych ubiorów i akcesoriów z tego okresu, chcielibyśmy prosić uczestników o przyniesienie obiektów z własnych zbiorów)


9 III 2012, godz. 17.00 – mgr Karolina Krzywicka, Klejnoty indyjskie w europejskiej biżuterii Art Déco

30 III 2012, godz. 17.00 – dr Krzysztof Trojanowski, Oszczędna elegancja. Moda francuska w okresie niemieckiej okupacji 1940-1944


 

Zarząd Oddziału Warszawskiego SHS serdecznie dziękuje Koleżankom i Kolegom, którzy

w 2011 r. oprowadzali nas po wystawach. Spotkania te cieszyły się ogromnym zainteresowaniem. Zechcą, zatem przyjąć nasze podziękowania: Artur Badach, Sebastian Cichocki, Paweł Giergoń, Justyna Guze, Katarzyna Jursz-Salvadori, Maria Kurpik, Anna Maga, Maciej Monkiewicz, Anna Tomczak, Ewa Toniak, Hanna Wróblewska, Izabela Zychowicz, Anna Żakiewicz.


Zgodnie z długoletnią tradycją w święto patronackie historyków sztuki – uroczystość błogosławionego Fra Angelico w dniu 19 lutego o godzinie 10:30, ks. dr Wiesław Niewęgłowski odprawi mszę św. w naszej intencji, w kościele Środowisk Twórczych p.w. św Brata Alberta i św. Andrzeja Apostoła przy Placu Teatralnym 18.


Zarząd Oddziału Warszawskiego informuje, że na Nadzwyczajnym Walnym Zjeździe SHS w Warszawie w dniu 9 grudnia 2011 r. wybrano nowego Prezesa i członków Prezydium Zarządu Głównego. Prezesem Stowarzyszenia Historyków Sztuki został prof. dr hab. Wojciech Włodarczyk (O/Warszawski), a w skład Prezydium weszli: prof. dr hab. Jan K. Ostrowski (O/Krakowski) (wiceprezes), prof. dr hab. Zbigniew Bania (O/ Warszawski) (wiceprezes), dr Artur Badach (O/Warszawski) (skarbnik), dr Anna S. Czyż (O/Warszawski) (sekretarz generalny), dr Małgorzata Lisowska-Rzepecka (O/Krakowski) (członek Zarządu Gł. SHS), prof. dr hab. Jarosław Jarzewicz (O/Poznański) (członek Zarządu Gł. SHS).

Członkowstwo Honorowe SHS nadano: prof. dr hab. Józefowi Flikowi (O/Toruński), mgr Krystynie Kroman (O/Szczeciński), prof. dr hab. Marii Poprzęckiej (O/Warszawski), prof. dr hab. Janowi Tajchmanowi (O/Toruński), prof. dr hab. Lucynie Turek-Kwiatkowskiej (O/Szczeciński).

Na Zjeździe podjęto decyzję o rezygnacji z użytkowania zamku w Wojnowicach, którego sytuacja prawna, mimo wielu lat starań, nadal jest niejasna, a Stowarzyszenie nie ma tytułu prawnego do jego użytkowania.


Oddział Warszawski Stowarzyszenia Historyków Sztuki oraz Instytut Historii Sztuki Uniwersytetu Warszawskiego organizują w dniach 16–17 kwietnia 2012 r. ogólnopolską konferencję naukową zatytułowaną Splendor i fantazja. Rzeźba rokokowa w Rzeczypospolitej i na Śląsku.


Zarząd Oddziału Warszawskiego SHS informuje, że w dniach 22-24 listopada 2012 r. Zarząd Główny SHS zaprasza do udziału w LXI ogólnopolskiej sesji naukowej Współczesność – historia nieznana.

Nieobcy także historii sztuki paradoks trudu opisania i zrozumienia tego, co najbliżej zarówno w sensie czasowym, jak i przestrzennym, przekonuje nas do potrzeby intensywniejszego niż dotąd rozpoznania specyfiki polskiej sztuki współczesnej. W planie najbardziej generalnym jej uchwycenie wymaga dostrzeżenia żywotnych związków i głębokiego zakorzenienia sztuki współczesnej i jej historii w polskiej wersji nowoczesności, a co często za tym idzie, w schematach myślowych wypracowanych i utrwalonych w PRL-u. Refleksję nad współczesną sztuką i skupionej na niej historią chcemy przedyskutować w trzech obszarach. Każdemu z nich poświęcimy jeden dzień obrad. Pierwszy – wyznaczony hasłem: „Sztuka i historia”, widzimy jako okazję do przemyślenia i opisania epistemologicznych ram historii sztuki współczesnej – jej ideologicznych determinantów, chronologicznych schematów i możliwości ich rewizji na podstawie współczesnego stanu historycznej wiedzy. Obszar drugi – określony przez nas jako „Sztuka i polityka”, to z kolei przestrzeń pytań o polityczne determinanty PRL-owskiego i współczesnego pola sztuki, o jego ekonomię, instytucjonalizację i medializację. Wreszcie obszar trzeci – „Sztuka i sztuka” ma być terenem dyskusji o koncepcjach sztuki tworzonych przez polską współczesność, o konceptualizacji granic tej ostatniej, jej wizualności, związkach z nowoczesnością, a także o białych plamach współczesności – nieobecnych w przyjętych paradygmatach historyczno-artystycznych artystach, dziełach i wydarzeniach.


Materiały sesji będą opublikowane w formie książkowej w 2013 r. Prosimy o nadsyłanie do 20 maja br. streszczeń proponowanych referatów (o objętości ok. 1800 znaków) na adres shs@shs.pl.plPytania dotyczące sesji prosimy kierować na adres:w.wlodarczyk@neostrada.pl

Sekretariat sesji – tel.: 22 635 87 0122 635 87 01, e-mail: shs@shs.pl.pl


Redakcja „Rocznika Historii Sztuki” informuje o zmianie warunków prenumeraty. Roczna prenumerata może być rozpoczęta w dowolnym momencie. Warunkiem otrzymania czasopisma jest przesłanie do PAN Warszawskiej Drukarni Naukowej zamówienia. Zamówienie musi zawierać dokładne dane (w przypadku instytucji również nazwisko osoby wraz z telefonem kontaktowym), adres zamawiającego, nr NIP i numer zeszytu, od którego chcą Państwo rozpocząć prenumeratę. Z pierwszym zamówionym numerem otrzymują Pastwo fakturę FORMTEXT, którą należy opłacić. Pismo można zaprenumerować w: POLSKA AKADEMIA NAUK WARSZAWSKA DRUKARNIA NAUKOWA, ul. Śniadeckich 8, 00-656 Warszawa, tel./fax 22 628-87-77, e-mail: dystrybucja@wdnpan.pl. Odpowiednią kwotę należy wpłacić na rachunek PAN WDN: Bank Zachodni WBK S.A. 94 1090 1883 0000 0001 0588 2816. Zapraszamy do odwiedzenia naszego sklepu internetowego http://www.publikacje-naukowe.pl


W maju 2012 r. Oddział Górnośląski SHS wspólnie z Muzeum Archidiecezjalnym i przy współpracy ze Stowarzyszeniem Muzealników Polskich Oddział w Katowicach planuje zorganizowanie sesji naukowej zatytułowanej: Muzeum kościelne w perspektywie zadań i trendów współczesnego muzealnictwa. Organizatorzy planują opublikowanie materiałów posesyjnych drukiem. Bliższych informacji udzielają ks. dr Henryk Pyka tel. 609 046 963609 046 963, Teresa Dudek Bujarek tel. 692 364 262692 364 262. Zgłoszenia referatów z abstraktem do 1600 znaków można nadsyłać do 10 marca 2012 r. na adres: tdudek@muzeum.bielko.pl, muzeum@archidiecezja.katowice.pl lub fotografia@mhk.katowice.pl

W czerwcu 2013 Muzeum Okręgowe w Toruniu planuje zorganizować konferencję Toruńscy mistrzowie sztuki złotniczej i ich dzieła. Referaty wraz z jednostronicowym konspektem należy zgłaszać do 30 maja 2012 r. na adres: k.kluczwajd@muzeum.torun.pl


Krakowski Oddział SHS i Muzeum Narodowe w Krakowie we współpracy z Biblioteką Jagiellońską i Akademią Sztuk Pięknych 5-6 grudnia 2012 r. organizują konferencję naukową O miejsce książki w historii sztuki. Jej celem jest przywrócenie pamięci o książce jako dziele sztuki, przedmiocie pięknym i ekskluzywnym, oraz docenienie jej roli w inicjowaniu i propagowaniu zmian w sztuce. Prezentowane zagadnienia powinny skupiać się wokół trzech głównych tematów: Książka jako dzieło sztuki, Książka jako środek rozpowszechniania nowych motywów estetycznych w sztuce, Książka jako źródło nowych idei i tematów w sztuce. Wszystkich zainteresowanych prosimy o zgłaszanie tematów wystąpień do 30 maja 2012 r. na adres: a.gronek@orange.pl lub adres Krakowskiego Oddziału SHS, ul. Starowiślna 29/30, 31-008 Kraków.


Oddział Krakowski SHS organizuje dwa objazdy zagraniczne pierwszy po Włoszech Północnych (Piemont) w dniach od 28. 04 - 12. 05 2012 r. oraz na Ukrainę w dniach 01.09 - 12.09 2012 r. Szczegółowe informacje dotyczące objazdów www.shskrakow.pl


Oddział Kielecki SHS zaprasza na trzy objazdy naukowe: Republika Czeska (28.04-6.05), Burgundia, Dolina Loary i Poitou (24.06-8.07), Szkocja (2.09-16.09). Na każdą z imprez termin zgłoszeń i wpłaty zaliczki upływa w dn. 18 lutego 2012 r. Przed dokonaniem wpłaty, zgłoszenie swego udziału należy przesyłać na adres: ecehape@o2.pl lub SMS-em na komórkę: Elżbieta Chodkiewicz-Przypkowska 48 604 77 27 1048 604 77 27 10

Oddział Wrocławski SHS organizuje objazd zabytkoznawczy do Niemiec w terminie 24-26 maja 2012 r. na trasie: Wrocław-Annaberg-Altenburg-Naumburg-Weissenfels-Merseburg-Halle-Gernrode-Quedlinburg-Halberstadt-Wernigerode-Goslar-Hildesheim-Magdeburg-Wittemberg-Torgau-Wrocław. Zainteresowani proszeni są o kontakt z Robertem Hesiem (Gabinet Dokumentów Muzeum Narodowego we Wrocławiu) najpóźniej do końca lutego (tel. 071 34 388 39, wew. 242 lub e-mail: robus@.poczta.onet.pl).


Zarząd O/W SHS uprzejmie prosi członków Oddziału Warszawskiego SHS o aktualizację danych adresowych oraz nadsyłanie swoich adresów e-mailowych na adres Biura O/W SHS ow.shs@shs.pl.pl


Zarząd O/W SHS uprzejmie prosi o regularne opłacanie składek członkowskich;

podajemy nowy numer konta : PKO BP 15 1020 1013 0000 0602 0206 6405.

Osoby korzystające ze stałych zleceń przelewu prosimy o aktualizację dyspozycji bankowych. Jednocześnie informujemy, że dawny numer konta, będzie aktualny do końca marca br.:
Bank Millennium S.A. 17 1160 2202 0000 0000 5515 6929


 

 

 

Z żalem informujemy, że w 2011 roku zmarli nasi Koledzy:

 

mgr Teresa Kossecka ur. 7 VI 1928 r., zm. w 2011 r.

Pracownik Muzeum Narodowego w Warszawie i Gabinetu Rycin BUW. W SHS od 1953 r.

 

mgr Maria Osiecka-Kuminkowa, ur. 7 XII 1925 r., zm. 5 VIII 2011 r.

Dekorator wnętrz i scenograf. W SHS od 1956 r.

 

mgr Zofia Małgorzata Płomińska, ur. 23 I 1937 r., zm. 2011 r.

Pracownik Muzeum Narodowego w Warszawie. W SHS od 1958 r.


dr Maria Skubiszewska, ur. 30 III 1930 r., zm. 13 IV 2011 r.

Znawczyni rzeźby późnośredniowiecznej i malarstwa włoskiego, pracownik Państwowych Zbiorów Sztuki na Wawelu oraz Muzeum Narodowego w Warszawie. W SHS od 1954 r.

 

mgr Zbigniew Wieczorek, ur. 21 X 1957 r., zm. w 2011 r.

Absolwent ATK, pracownik Galerii Promocyjnej ART. W SHS od 1983 r.

 

 

Wszyscy pozostaną w naszej pamięci

 

 


 

KOMUNIKAT PAŹDZIERNIK /LISTOPAD 2011 r.

 

ZARZĄD ODDZIAŁU WARSZAWSKIEGO ZAPRASZA NA SPOTKANIA:

 

11 X 2011, godz 13.00 – Łazienki Królewskie. Oprowadzanie po wystawie Rembrandt i inni. Królewska kolekcja obrazów Stanisława Augusta. Ekspozycję zaprezentuje Izabela Zychowicz
24 X 2011, godz. 12.00 – Zamek Królewski. Spotkanie na pokazie Portret mężczyzny Tycjana
25 X 2011, godz. 17.30 – Jubileusz 80. urodzin prof. dr hab. Andrzeja K. Olszewskiego
9 XI 2011, godz. 17.00 – Zwiedzanie Muzeum  Fryderyka Chopina w Warszawie – Pałac Ostrogskich. W spotkaniu będą mogły jedynie wziąć udział osoby, które wcześniej zgłoszą swój udział w Biurze SHS. Zainteresowanych prosimy o potwierdzenie obecności do dnia 28 X br. telefonicznie (22 635969922 6359699) lub e-mailem (ow.shs@shs.pl.pl)
29 XI  2011, godz 17.30 – Prezentacja książki prof. Krystyny Moisan-Jabłońskiej, W kręgu sztuki polskiej i grafiki europejskiej, wydanej w 2011 r. przez wydawnictwo UKSW. Książkę zaprezentuje dr Artur Badach

 

KLUB KOSTIUMOLOGII I TKANINY ARTYSTYCZNEJ

21 X 2011, godz. 17.00 – mgr Aleksandra Jatczak, Haute couture - co to takiego?! O tym, czym było i jest francuskie wysokie krawiectwo
18 XI 2011, godz. 17.00 – mgr Agata Zborowska, Anty-moda Martina Margieli

 

Zarząd Oddziału Warszawskiego SHS zaprasza w dniach 3-4 XI 2011 r. na sesję naukową Sztuka i dyplomacja zorganizowaną przy współudziale Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP.
Miejsce obrad: Sala Konferencyjna SHS, Rynek Starego Miasta 27, I piętro,

Program obrad:
 3 listopada 2011 r. (czwartek); rozpoczęcie godz. 10.00
Dr hab. Ryszard Szmydki
(Uniwersytet Papieski Jana Pawła II, Kraków)
Zakupy artystyczne polskich dyplomatów w Niderlandach w XVI- XVII w.
Prof. Juliusz Chrościcki, Prof. Wojciech Tygielski
(Instytut Historii Sztuki, Uniwersytet W arszawski)
Pompa Sarmatica. Nowożytny spektakl dyplomatyczny w badaniach historyka i historyka sztuki.
Mgr Jacek Żukowski
(Instytut Historii Sztuki, Uniwersytet W arszawski)
Sztuka dyplomacji i dyplomacja sztuki: Władysław IV Waza.
Dr Hanna Osiecka-Samsonowicz
(Instytut Sztuki PAN, Warszawa)
Poselstwo obediencyjne Jerzego Ossolińskiego do papieża Urbana VIII w świetle źródeł archiwalnych i ikonograficznych.

Przerwa

Prof. Tadeusz Majda
(Muzeum Narodowe w Warszawie)
Uroczyste wjazdy do Stambułu posłów Rzeczpospolitej i ich audiencje u wielkiego wezyra i sułtana.
Prof. Cezary Taracha
(Katedra Historii Kultury Krajów Języka Hiszpańskiego, Katolicki Uniwersytet Lubelski)
Dyplomaci i marchandzi. O zakupie obrazów w Madrycie do kolekcji króla Augusta III.
Dr Marzena Królikowska-Dziubecka
(Uczelnia Warszawska im.Marii Skłodowskiej-Curie)
Rysunki w służbie dyplomacji na dworze króla Stanisława Augusta Poniatowskiego.
Prof. Małgorzata Omilanowska
(Instytut Historii Sztuki, Uniwersytet Gdański)
„Polish Room” na Uniwersytecie w Pittsburgu i rola polskiego konsulatu w tej realizacji.

4 listopada 2011 r. (piątek); rozpoczęcie godz. 10.00
Prof. Lidia Kuchtówna
(Instytut Sztuki PAN, Warszawa)
Karol Frycz, scenograf w służbie dyplomatycznej.
Dr Monika Kuhnke
(Ministerstwo Spraw Zagranicznych)
Między tradycją a nowoczesnością. Gmachy poselstw RP w Ankarze i Sofii.
Mgr Anna Feliks
(Muzeum Narodowe w Warszawie; Oddział - Muzeum Wnętrz w Otwocku)
Wnętrza Poselstwa i Ambasady w Berlinie w latach 1918-1939.
Mgr Karolina Wolska
(Uniwersytet Stefana Karola Wyszyńskiego, Warszawa)
Karol Tichy jako twórca Spółdzielni „Ład”. Pierwsze kroki na drodze do „polskiego stylu narodowego”.

Przerwa

Prof. Irena Huml
(Instytut Sztuki PAN, Warszawa)
Projekty Henryka Grunwalda w budynkach Ministerstwa Spraw Zagranicznych.
Dr Iwona Luba
(Instytut Historii Sztuki, Uniwersytet W arszawski)
Polityka artystyczna MSZ w Drugiej Rzeczpospolitej na przykładzie wystaw sztuki polskiej w ZSRR i w III Rzeszy.
Prof. Marta Leśniakowska
(Instytut Sztuki PAN, Warszawa)
Rzeczywistość i fantazja. Polityczność architektury ambasad.
Dyr. Tomasz Dąbrowski
(Instytut Polski w Berlinie)
Berlin – nowa europejska stolica sztuki? Promocja polskiej kultury w Berlinie.

 

Zarząd O/W SHS informuje, że Instytut Badań Interdyscyplinarnych „Artes Liberales”, Uniwersytet Warszawski w dniach 19-21 października 2011 r. organizuje konferencję Bizancjum a renesansy. Dialog kultur, dziedzictwo antyku - tradycja i współczesność. Miejsce obrad: IBI „Artes Liberales” ul. Dobra 72,

19 października 9.30 : 17.00
Otwarcie konferencji
Prof. dr hab. Jerzy Axer, dyrektor Instytutu Badań Interdyscyplinarnych „Artes Liberales”
Ks dr hab. Michał Janocha, prof. Uniwersytetu Warszawskiego, kierownik projektu
10.00 : 11.30
Prof. Paul Magdalino, Uniwersytet Koç, Stambuł
The Renaissance of Constantinople in the Middle Ages
Dr Adam Izdebski, Polska Akademia Nauk, Warszawa
Is There a Link between a Cultural Renaissance and Economic Revival in the Case of Early Medieval Byzantium?
Dr Sergey Mariev, Uniwersytet Ludwiga Maximiliana, Monachium 
“Phlorentios“ by Nikephoros Gregoras: Towards a Definition of the Term “Humanism“ in Byzantium
Dyskusja
Przerwa kawowa (15 min)
11.45 : 13.30
Prof. Dr. Hans Buchwald, Uniwersytet Stuttgarcki
Design Procedures in the Production of Christian Basilicas: Constantinople:Rome - East:West, a Dichotomy?
Mgr Bogna Kosmulska, Uniwersytet Warszawski
Le concept de l'aisthesis dans la réflexion antique et patristique – quelques remarques sur les fondements de la spiritualité byzantine
Dr Ana Palanciuc, Universytet Paryski, IV-Sorbona
Maximus the Confessor and the Idea of Renaissance in Byzantium
Dyskusja
Przerwa obiadowa (90 min)
15.00 : 17.00
Mgr Andrzej Kompa, Uniwersytet Łódzki
Chronographic Visions of History and the Middle Byzantine Renaissance of Historiography  
Ks. dr hab. Józef Naumowicz, prof. Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Photius and the First Byzantine Renaissance
Prof. Athanassios Semoglou, Uniwersytet Arystotelesa, Saloniki
Les théophanies et les exercices d’interprétations artistiques durant les ‘renaissances’ byzantines. Les nouveaux signifiants de (la vision de) Dieu
Mgr Łukasz Leonkiewicz, Uniwersytet Warszawski
Renesans hezychastyczny w Bizancjum w XIII-XIV w.
[The Hesychastian Renaissance in Byzantium in the 13th and 14th Century]
Dyskusja
Zamknięcie pierwszego dnia obrad

20 października 9.30 : 17.00
Otwarcie drugiego dnia konferencji
9.30 : 11.30
Prof. Alessandro Zironi, Uniwersytet Boloński
Barbarian Renaissance in the Carolingian Age
Dr Kristina Mitalaite, Uniwersytet Paryski I, Sorbona-Tolbiac
Anti-Greek Moods and Their Reasons in the Second Half of the 9th Century
Mgr Grigory Vorobyev, Petersburski Uniwersytet Państwowy
Theodore Gaza as Translator
Mgr Karolina Wiśniewska, Uniwersytet Warszawski
Fall of Constantinople as Perceived in Mid-16th Century Nuremberg: The Case of the Preface to Leonard of Chios
Dyskusja
Przerwa kawowa (15 min)
11.45 : 13.15
Dr Alexei Lidov, Moskiewski Uniwersytet Państwowy
The Holy Fire and European Cupolas: A Byzantine Impact into Renaissance Art
Mgr Witali Michalczuk, Uniwersytet Warszawski
Kategoria obrazu w myśli Bizancjum i Odrodzenia
[The Category of Image in Byzantine and Renaissance Thought]
Mgr Ika Matyjaszkiewicz, Uniwersytet Warszawski
Absolut-iluzja-obraz. Złote absydy w sztuce bizantyjskiej i w renesansowym malarstwie weneckim
[The Absolute – Illusion – Painting. Golden Apses in Byzantine Art and in Renaissance Venetian Painting] Dyskusja
Przerwa obiadowa (90 min)
14.45 : 16.00
Dr Levon Chookaszian, Uniwersytet Państwowy w Erewaniu
Armenian Book Illumination and Its Relationship with the Byzantine World’s Mythological and Ornamental Legacy
Prof. Dickran Kouymjian, Kalifornijski Uniwersytet Stanowy, Fresno i Paryż
Did Byzantine Iconography Influence the Large Cycle of the Life of Alexander the Great in Armenian Manuscripts?
Dyskusja
16.00 : 17.00
Prof. Sławomira Żerańska-Kominek, Uniwersytet Warszawski
Music in the Renaissance Reinterpretation of the Venus Myth
Jakub Sypiański, Uniwersytet Paryski I, Panteon-Sorbona
The Ties between Arabic Humanism and the Macedonian Renaissance in Byzantium (9th – 10th Centuries)
Dyskusja
Zamknięcie drugiego dnia obrad
17.30 Wspólny posiłek dla prelegentów

21 października 9.30 : 17.15
Otwarcie trzeciego dnia obrad
9.30 : 11.00
Dr hab. Grażyna Jurkowlaniec, Uniwersytet Warszawski
The Artistic Patronage of Ladislaus II Jagiello between Byzantium and the Renaissance
Dr Piotr Chomik, Uniwersytet w Białymstoku
Wpływy bizantyjskie na kulturę monastyczną Kościoła prawosławnego w Wielkim Księstwie Litewskim
[Byzantium and the Monastic Culture of the Orthodox Church in the Grand Duchy of Lithuania]
Dr hab. Marzanna Kuczyńska, prof. Uniwersytetu im. Adam Mickiewicza w Poznaniu
Wpływ idei renesansu na ruską homiletykę początku XVII stulecia
[The Influence of Renaissance Ideas on Ruthenian Homiletic at the Beginning of the 17th Century]
Dyskusja
Przerwa kawowa (15 min)
11.15 : 14.00
Dr Sarah Laporte, Groupe de Recherches en iconographie médiévale, Bruksela
Diffusion de modeles iconographiques occidentaux en Europe orientale: l’exemple des Pays-Bas méridionaux
Dr Marina Sabados, Instytut Historii Sztuki Akademii Rumuńskiej, Bukareszt
Au carrefour de deux mentalités artistiques: les voies de l’iconostase moldave aux XVIe-XVIIe siecles
Dr Mirosław Kruk, Uniwersytet Gdański, Muzeum Narodowe w Krakowie
Three Types of the Reception of the Classical Antiquity in the Old Rus Art
Dr Aleksandra Sulikowska-Gąska, Uniwersytet Warszawski
Obecność idoli - pamięć antyku w kulturze staroruskiej
[The Presence of Idols: Antique Heritage in the Old Rus Culture]
Dr Jan Stradomski, Uniwersytet Jagielloński
Naśladować czy się wystrzegać? - myśl antycznej filozofii pogańskiej w piśmiennictwie średniowiecznym prawosławnych Słowian
[To Imitate or to Avoid? The Philosophical Thought of Pagan Antiquity in Orthodox Slavic Writings of the Medieval Period]
Dr Hieronim Grala, Uniwersytet Warszawski
„Trzeci Rzym” a Carogród - dyplomacja moskiewska wobec tradycji bizantyńskiej (schyłek XV - pocz. XVII w.)
[Der „Dritte Rom” und “Car’grad” – die moscovitische Diplomatie angesichts der byzantinischen Tradition (Ende des  15 Jh. – Anfang des 17. Jh.)]
Dyskusja
Przerwa obiadowa (90 min)
15.30 : 17.15
Dr Adriana Sotropa, Uniwersytet Paryski I, Panteon-Sorbona
The Byzantium Temptation in Modern Romanian Art: A Solution for the National Identity Quest at the Beginning of the 20th Century?
Dr hab. Jarosław Ławski, prof. Uniwersytetu w Białymstoku
Bizancjum, bizantynizm, bizantyjski: przemiany znaczeń w XIX-wiecznej kulturze polskiej
[Byzantium, Byzantinism, Byzantine: Transformations of the Terms’ Meanings in Polish Culture in the 19th Century]
Dr Irina Tatarova, Uniwersytet Warszawski
Odrodzenie obrazu. Pytania o ikonę w XX wieku
[Revival of the Image: Asking about the Icon in the 20th Century]
Ks. dr hab. Michał Janocha, prof. Uniwersytetu Warszawskiego
Les traditions byzantines dans l'art et liturgie de nouvelles communautés catholiques
Dyskusja
Zamknięcie konferencji

 

Zarząd Oddziału Warszawskiego SHS informuje, że w dniach 24-25 listopada 2011 r.  w Gdańsku odbędzie się LX Ogólnopolska Sesja SHS Maniera - Manieryzm - Manieryczność

I dzień
9.00 : 11.00
Powitanie uczestników sesji (organizatorzy, Prezes ZG SHS)
Referat otwierający: Wojciech Bałus (UJ, Kraków), Manieryzm czyli problem z normą
klasyczną
Katarzyna Zalewska (UW, Warszawa), Wbrew regułom sztuki i natury. O pewnych cechach manierycznych w sztukach przedstawiających w późnym średniowieczu
Katarzyna Płonka-Bałus (MN Kraków/UG, Gdańsk) Średniowieczny manieryzm? Miniatury Mistrza Chronique d'Angleterre (ok. 1470)
Tomasz Torbus (UG, Gdańsk), Manieryzm w znaczeniu epoki historii sztuki, nieporadności stylistyczne czy „gotycko-renesansowość” architektury nowożytnej zamku wawelskiego
Dyskusja (30 minut)
Przerwa kawowa 11.00 : 11.15
11.15 : 13.15
Marcin Kaleciński  (UG, Gdańsk), Manieryzm w Gdańsku - chronologia, typologia, geneza form
Jacek Bielak (UG, Gdańsk), Manierystyczne wzorniki architektoniczne i ich gdańskie zastosowanie
Franciszek Skibiński (Universiteit Utrecht / UMK w Toruniu), Manieryzm a rzeźba niderlandzka w Gdańsku. O tradycji i granicach pojęcia
Małgorzata Pokorska-Primus (Gabinet Rycin Biblioteki PAN i PAU, Kraków), Formuły północnego manieryzmu w grafice niderlandzkiej późnego wieku XVI
Dyskusja (40 minut)
Przerwa obiadowa 13.15 : 15.00
15.00 : 16.30
Krystyna Jackowska (Biblioteka Gdańska PAN, Gdańsk), Niezrealizowany projekt fontanny jako przykład  północnego manieryzmu z końca XVI w.
Monika Motylińska (Gdańsk/Technische Universität w Berlinie), Twórczość Willema i Abrahama van den Blocke – z problematyki dekoracyjności i tektoniczności
Jacek Tylicki (UG, Gdańsk/UMK Toruń), A. van Opbergen i K. Gockheller – nowe ustalenia
Anna Angielska (Sopot), Czy „Duża Kalwaria” Albrechta Dürera jest dziełem manierycznym? /komunikat/
Dyskusja (20 minut)
Przerwa kawowa 16.30 : 16.45
16.45 : 18.15
Arkadiusz Wagner (UMK Toruń, Biblioteka PTPN, Poznań) Manieryzm w dekoracji introligatorskiej w Polsce
Jacek Kriegseisen (UG, Gdańsk), Czy można mówić o manierze w świeckim rokokowym złotnictwie gdańskim?
Renata Sobczak-Jaskulska (MN Poznań), Być jak Wenzel Jamnitzer… Prace w manierze dawnych mistrzów w złotnictwie historyzmu – na przykładzie obiektów ze zbiorów Muzeum Narodowego w Poznaniu
Antoni Romuald Chodyński (MZ Malbork),  Długie trwanie manieryzmu w dekoracji broni – wzorniki i zabytki. Manieryczna zbroja ze zbiorów Muzeum Zamkowego w Malborku /komunikat/
Dyskusja (20 minut)
19.00 Spotkanie towarzyskie. Wręczenie Nagrody im. Szczęsnego Dettloffa.

II dzień
9.00 : 11.00
Albert Boesten-Stengel (UMK Toruń) Early Baroque Adaptations from Mannerist Models. Annibale Carracci after Angelo Bronzino
Antoni Ziemba (UW Warszawa), Manieryzm – stravaganza. Zarys problematyki
Piotr Oszczanowski (IHSz, Wrocław), Manieryzm Wrocławia ok. 1600 r. - sztuka elit i artystów
Jakub Lewicki (UKSW Warszawa), Manieryzm i manieryzmy w architekturze Lwowa. Metodologia i problemy badawcze
Dyskusja (40 minut)
Przerwa kawowa 11.00 : 11.15
11.15 : 12.45
Dorota Gorzelny (MN Kraków), Malarz Nauzykai i Malarz Hefajstosa - manieryzm w greckim malarstwie wazowym
Jolanta Czerzniewska (Gabinet Zbiorów XIX wieku BUW, Warszawa), Pomiędzy Lessingiem a Szekspirem. Antyk  przełomu oświecenia i romantyzmu: maniera, epigonizm czy popularyzacja?
Aleksandra Krypczyk (MN Kraków), Monachijczycy nienowocześni. Zjawisko maniery w twórczości malarzy związanych z polską kolonią artystyczną w Monachium na przełomie XIX i XX wieku
Dyskusja (30 minut)
Przerwa obiadowa 12.45 : 14.30
14.30 : 16.00
Małgorzata Omilanowska (UG/ISPAN, Gdańsk/Warszawa), Inspiracje manierystyczne  w polskiej architekturze romantyzmu narodowego
Jacek Friedrich (UG, Gdańsk), Renesans czy manieryzm? O recepcji architektury „złotego wieku” w Gdańsku po 1945 roku.
Artur Zaguła (Politechnika Łódzka, Łódź), Technologiczny i konstrukcyjny manieryzm architektów kręgu dekonstruktywistycznego
Dyskusja (30 minut)
Przerwa kawowa 16.00 : 16.15
16.15 : 18.00
Katarzyna Nowakowska-Sito (MN, Warszawa), Tamara Łempicka – zmodernizowany manieryzm czy maniera
Anna Baranowa (MN, Kraków) Manieryści krakowscy z kręgu ASP w Krakowie
Andrzej Szczerski (UJ Kraków), O fantazji i manieryzmie w polskiej sztuce po 1989 roku - uwagi na marginesie wystawy „The Power of Fantasy. Modern and Contemporary Art from Poland” w Brukseli
Dyskusja (30 minut)
Zakończenie sesji (15 minut)

 

Zarząd O/W SHS informuje, że w dniu 2 XII 2011 r. Klub Kostiumologii i Tkaniny Artystycznej O/W SHS organizuje konferencję naukową Moda i sztuka Art Déco. Sesja dedykowana prof. Annie Sieradzkiej z okazji jubileuszu 40-lecia pracy dydaktycznej i działalności naukowej. Szczególnym zainteresowaniem Profesor Sieradzka darzy od lat okres Art Déco – stąd też temat konferencji i chęć przedyskutowania najważniejszych zjawisk z zakresu mody, sztuk dekoracyjnych i pokrewnych im dziedzin tego okresu, a także ich recepcji w epokach późniejszych. To także propozycja spotkania osób związanych z Profesor Sieradzką, wymiany myśli i spostrzeżeń oraz okazja do ponownego spojrzenia na zagadnienia, które zawsze interesowały Panią Profesor.
Z uwagi na wkład Profesor Sieradzkiej w rozwój badań nad historią ubiorów w Polsce, oczekujemy referatów dotyczących mody, tkanin, biżuterii. Bardzo mile widziane są również wystąpienia badaczy innych dziedzin sztuki Art Déco. Zainteresowanych prosimy o nadsyłanie zgłoszeń do dnia 5 XI 2011 r. (stopień naukowy, imię i nazwisko, nazwa uczelni lub instytucji, adres do korespondencji, tel. komórkowy, stacjonarny) streszczenie/abstrakt do 1800 znaków) na adres: koordynatorów sesji (Anna Straszewska astraszewska@wp.pl, Monika Janisz mjanisz@vp.pl, Aleksandra Jatczak ajatczak@mnw.art.pl) lub  Biura O/W SHS.

 

Zarząd O/W SHS informuje, że w dniach 6-8 października 2011 r. w klasztorze oo. jezuitów we Wrocławiu przy ul. J. Stysia 16 odbędzie się sesja Silesia Jesuistica. Kultura i sztuka Zakonu Jezuitów na Śląsku i w Hrabstwie Kłodzkim (1580-1776) zorganizowanej przez Oddział Wrocławski SHS oraz Parafię OO. Jezuitów p.w. św. Ignacego Loyoli we Wrocławiu.

 

Informujemy, że w dniach 6-8 października 2011 r. w Rzeszowie odbędzie się VII Międzynarodowa Konferencja Stowarzyszenia Miłośników Witraży „Ars Vitrea Polona” i Centrum Dokumentacji Współczesnej Sztuki Sakralnej przy Wydziale Sztuki Uniwersytetu Rzeszowskiego Sztuka witrażowa w okresie międzywojennym

 

Zarząd O/W SHS uprzejmie prosi członków Oddziału Warszawskiego SHS o aktualizację danych adresowych oraz nadsyłanie swoich adresów e-mailowych na adres Biura O/W SHS ow.shs@shs.pl.pl

 

Zarząd O/W SHS uprzejmie prosi o regularne opłacanie składek członkowskich;
podajemy nowy numer konta : PKO BP 15 1020 1013 0000 0602 0206 6405.
Osoby korzystające ze stałych zleceń przelewu prosimy o aktualizację dyspozycji bankowych. Jednocześnie informujemy, że dawny numer konta, będzie aktualny do końca grudnia br.:
Bank Millennium S.A. 17 1160 2202 0000 0000 5515 6929

 

 

 Za Zarząd

 dr Monika Kuhnke

 


 

KOMUNIKAT PAŹDZIERNIK /LISTOPAD 2011 r.

 

ZARZĄD ODDZIAŁU WARSZAWSKIEGO ZAPRASZA NA SPOTKANIA:

 

11 X 2011, godz 13.00 – Łazienki Królewskie. Oprowadzanie po wystawie Rembrandt i inni. Królewska kolekcja obrazów Stanisława Augusta. Ekspozycję zaprezentuje Izabela Zychowicz
24 X 2011, godz. 12.00 – Zamek Królewski. Spotkanie na pokazie Portret mężczyzny Tycjana
25 X 2011, godz. 17.30 – Jubileusz 80. urodzin prof. dr hab. Andrzeja K. Olszewskiego
9 XI 2011, godz. 17.00 – Zwiedzanie Muzeum  Fryderyka Chopina w Warszawie – Pałac Ostrogskich. W spotkaniu będą mogły jedynie wziąć udział osoby, które wcześniej zgłoszą swój udział w Biurze SHS. Zainteresowanych prosimy o potwierdzenie obecności do dnia 28 X br. telefonicznie (22 635969922 6359699) lub e-mailem (ow.shs@shs.pl.pl)
29 XI  2011, godz 17.30 – Prezentacja książki prof. Krystyny Moisan-Jabłońskiej, W kręgu sztuki polskiej i grafiki europejskiej, wydanej w 2011 r. przez wydawnictwo UKSW. Książkę zaprezentuje dr Artur Badach

 

KLUB KOSTIUMOLOGII I TKANINY ARTYSTYCZNEJ

21 X 2011, godz. 17.00 – mgr Aleksandra Jatczak, Haute couture - co to takiego?! O tym, czym było i jest francuskie wysokie krawiectwo
18 XI 2011, godz. 17.00 – mgr Agata Zborowska, Anty-moda Martina Margieli

 

Zarząd Oddziału Warszawskiego SHS zaprasza w dniach 3-4 XI 2011 r. na sesję naukową Sztuka i dyplomacja zorganizowaną przy współudziale Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP.
Miejsce obrad: Sala Konferencyjna SHS, Rynek Starego Miasta 27, I piętro,

Program obrad:
 3 listopada 2011 r. (czwartek); rozpoczęcie godz. 10.00
Dr hab. Ryszard Szmydki
(Uniwersytet Papieski Jana Pawła II, Kraków)
Zakupy artystyczne polskich dyplomatów w Niderlandach w XVI- XVII w.
Prof. Juliusz Chrościcki, Prof. Wojciech Tygielski
(Instytut Historii Sztuki, Uniwersytet W arszawski)
Pompa Sarmatica. Nowożytny spektakl dyplomatyczny w badaniach historyka i historyka sztuki.
Mgr Jacek Żukowski
(Instytut Historii Sztuki, Uniwersytet W arszawski)
Sztuka dyplomacji i dyplomacja sztuki: Władysław IV Waza.
Dr Hanna Osiecka-Samsonowicz
(Instytut Sztuki PAN, Warszawa)
Poselstwo obediencyjne Jerzego Ossolińskiego do papieża Urbana VIII w świetle źródeł archiwalnych i ikonograficznych.

Przerwa

Prof. Tadeusz Majda
(Muzeum Narodowe w Warszawie)
Uroczyste wjazdy do Stambułu posłów Rzeczpospolitej i ich audiencje u wielkiego wezyra i sułtana.
Prof. Cezary Taracha
(Katedra Historii Kultury Krajów Języka Hiszpańskiego, Katolicki Uniwersytet Lubelski)
Dyplomaci i marchandzi. O zakupie obrazów w Madrycie do kolekcji króla Augusta III.
Dr Marzena Królikowska-Dziubecka
(Uczelnia Warszawska im.Marii Skłodowskiej-Curie)
Rysunki w służbie dyplomacji na dworze króla Stanisława Augusta Poniatowskiego.
Prof. Małgorzata Omilanowska
(Instytut Historii Sztuki, Uniwersytet Gdański)
„Polish Room” na Uniwersytecie w Pittsburgu i rola polskiego konsulatu w tej realizacji.

4 listopada 2011 r. (piątek); rozpoczęcie godz. 10.00
Prof. Lidia Kuchtówna
(Instytut Sztuki PAN, Warszawa)
Karol Frycz, scenograf w służbie dyplomatycznej.
Dr Monika Kuhnke
(Ministerstwo Spraw Zagranicznych)
Między tradycją a nowoczesnością. Gmachy poselstw RP w Ankarze i Sofii.
Mgr Anna Feliks
(Muzeum Narodowe w Warszawie; Oddział - Muzeum Wnętrz w Otwocku)
Wnętrza Poselstwa i Ambasady w Berlinie w latach 1918-1939.
Mgr Karolina Wolska
(Uniwersytet Stefana Karola Wyszyńskiego, Warszawa)
Karol Tichy jako twórca Spółdzielni „Ład”. Pierwsze kroki na drodze do „polskiego stylu narodowego”.

Przerwa

Prof. Irena Huml
(Instytut Sztuki PAN, Warszawa)
Projekty Henryka Grunwalda w budynkach Ministerstwa Spraw Zagranicznych.
Dr Iwona Luba
(Instytut Historii Sztuki, Uniwersytet W arszawski)
Polityka artystyczna MSZ w Drugiej Rzeczpospolitej na przykładzie wystaw sztuki polskiej w ZSRR i w III Rzeszy.
Prof. Marta Leśniakowska
(Instytut Sztuki PAN, Warszawa)
Rzeczywistość i fantazja. Polityczność architektury ambasad.
Dyr. Tomasz Dąbrowski
(Instytut Polski w Berlinie)
Berlin – nowa europejska stolica sztuki? Promocja polskiej kultury w Berlinie.

 

Zarząd O/W SHS informuje, że Instytut Badań Interdyscyplinarnych „Artes Liberales”, Uniwersytet Warszawski w dniach 19-21 października 2011 r. organizuje konferencję Bizancjum a renesansy. Dialog kultur, dziedzictwo antyku - tradycja i współczesność. Miejsce obrad: IBI „Artes Liberales” ul. Dobra 72,

19 października 9.30 : 17.00
Otwarcie konferencji
Prof. dr hab. Jerzy Axer, dyrektor Instytutu Badań Interdyscyplinarnych „Artes Liberales”
Ks dr hab. Michał Janocha, prof. Uniwersytetu Warszawskiego, kierownik projektu
10.00 : 11.30
Prof. Paul Magdalino, Uniwersytet Koç, Stambuł
The Renaissance of Constantinople in the Middle Ages
Dr Adam Izdebski, Polska Akademia Nauk, Warszawa
Is There a Link between a Cultural Renaissance and Economic Revival in the Case of Early Medieval Byzantium?
Dr Sergey Mariev, Uniwersytet Ludwiga Maximiliana, Monachium 
“Phlorentios“ by Nikephoros Gregoras: Towards a Definition of the Term “Humanism“ in Byzantium
Dyskusja
Przerwa kawowa (15 min)
11.45 : 13.30
Prof. Dr. Hans Buchwald, Uniwersytet Stuttgarcki
Design Procedures in the Production of Christian Basilicas: Constantinople:Rome - East:West, a Dichotomy?
Mgr Bogna Kosmulska, Uniwersytet Warszawski
Le concept de l'aisthesis dans la réflexion antique et patristique – quelques remarques sur les fondements de la spiritualité byzantine
Dr Ana Palanciuc, Universytet Paryski, IV-Sorbona
Maximus the Confessor and the Idea of Renaissance in Byzantium
Dyskusja
Przerwa obiadowa (90 min)
15.00 : 17.00
Mgr Andrzej Kompa, Uniwersytet Łódzki
Chronographic Visions of History and the Middle Byzantine Renaissance of Historiography  
Ks. dr hab. Józef Naumowicz, prof. Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Photius and the First Byzantine Renaissance
Prof. Athanassios Semoglou, Uniwersytet Arystotelesa, Saloniki
Les théophanies et les exercices d’interprétations artistiques durant les ‘renaissances’ byzantines. Les nouveaux signifiants de (la vision de) Dieu
Mgr Łukasz Leonkiewicz, Uniwersytet Warszawski
Renesans hezychastyczny w Bizancjum w XIII-XIV w.
[The Hesychastian Renaissance in Byzantium in the 13th and 14th Century]
Dyskusja
Zamknięcie pierwszego dnia obrad

20 października 9.30 : 17.00
Otwarcie drugiego dnia konferencji
9.30 : 11.30
Prof. Alessandro Zironi, Uniwersytet Boloński
Barbarian Renaissance in the Carolingian Age
Dr Kristina Mitalaite, Uniwersytet Paryski I, Sorbona-Tolbiac
Anti-Greek Moods and Their Reasons in the Second Half of the 9th Century
Mgr Grigory Vorobyev, Petersburski Uniwersytet Państwowy
Theodore Gaza as Translator
Mgr Karolina Wiśniewska, Uniwersytet Warszawski
Fall of Constantinople as Perceived in Mid-16th Century Nuremberg: The Case of the Preface to Leonard of Chios
Dyskusja
Przerwa kawowa (15 min)
11.45 : 13.15
Dr Alexei Lidov, Moskiewski Uniwersytet Państwowy
The Holy Fire and European Cupolas: A Byzantine Impact into Renaissance Art
Mgr Witali Michalczuk, Uniwersytet Warszawski
Kategoria obrazu w myśli Bizancjum i Odrodzenia
[The Category of Image in Byzantine and Renaissance Thought]
Mgr Ika Matyjaszkiewicz, Uniwersytet Warszawski
Absolut-iluzja-obraz. Złote absydy w sztuce bizantyjskiej i w renesansowym malarstwie weneckim
[The Absolute – Illusion – Painting. Golden Apses in Byzantine Art and in Renaissance Venetian Painting] Dyskusja
Przerwa obiadowa (90 min)
14.45 : 16.00
Dr Levon Chookaszian, Uniwersytet Państwowy w Erewaniu
Armenian Book Illumination and Its Relationship with the Byzantine World’s Mythological and Ornamental Legacy
Prof. Dickran Kouymjian, Kalifornijski Uniwersytet Stanowy, Fresno i Paryż
Did Byzantine Iconography Influence the Large Cycle of the Life of Alexander the Great in Armenian Manuscripts?
Dyskusja
16.00 : 17.00
Prof. Sławomira Żerańska-Kominek, Uniwersytet Warszawski
Music in the Renaissance Reinterpretation of the Venus Myth
Jakub Sypiański, Uniwersytet Paryski I, Panteon-Sorbona
The Ties between Arabic Humanism and the Macedonian Renaissance in Byzantium (9th – 10th Centuries)
Dyskusja
Zamknięcie drugiego dnia obrad
17.30 Wspólny posiłek dla prelegentów

21 października 9.30 : 17.15
Otwarcie trzeciego dnia obrad
9.30 : 11.00
Dr hab. Grażyna Jurkowlaniec, Uniwersytet Warszawski
The Artistic Patronage of Ladislaus II Jagiello between Byzantium and the Renaissance
Dr Piotr Chomik, Uniwersytet w Białymstoku
Wpływy bizantyjskie na kulturę monastyczną Kościoła prawosławnego w Wielkim Księstwie Litewskim
[Byzantium and the Monastic Culture of the Orthodox Church in the Grand Duchy of Lithuania]
Dr hab. Marzanna Kuczyńska, prof. Uniwersytetu im. Adam Mickiewicza w Poznaniu
Wpływ idei renesansu na ruską homiletykę początku XVII stulecia
[The Influence of Renaissance Ideas on Ruthenian Homiletic at the Beginning of the 17th Century]
Dyskusja
Przerwa kawowa (15 min)
11.15 : 14.00
Dr Sarah Laporte, Groupe de Recherches en iconographie médiévale, Bruksela
Diffusion de modeles iconographiques occidentaux en Europe orientale: l’exemple des Pays-Bas méridionaux
Dr Marina Sabados, Instytut Historii Sztuki Akademii Rumuńskiej, Bukareszt
Au carrefour de deux mentalités artistiques: les voies de l’iconostase moldave aux XVIe-XVIIe siecles
Dr Mirosław Kruk, Uniwersytet Gdański, Muzeum Narodowe w Krakowie
Three Types of the Reception of the Classical Antiquity in the Old Rus Art
Dr Aleksandra Sulikowska-Gąska, Uniwersytet Warszawski
Obecność idoli - pamięć antyku w kulturze staroruskiej
[The Presence of Idols: Antique Heritage in the Old Rus Culture]
Dr Jan Stradomski, Uniwersytet Jagielloński
Naśladować czy się wystrzegać? - myśl antycznej filozofii pogańskiej w piśmiennictwie średniowiecznym prawosławnych Słowian
[To Imitate or to Avoid? The Philosophical Thought of Pagan Antiquity in Orthodox Slavic Writings of the Medieval Period]
Dr Hieronim Grala, Uniwersytet Warszawski
„Trzeci Rzym” a Carogród - dyplomacja moskiewska wobec tradycji bizantyńskiej (schyłek XV - pocz. XVII w.)
[Der „Dritte Rom” und “Car’grad” – die moscovitische Diplomatie angesichts der byzantinischen Tradition (Ende des  15 Jh. – Anfang des 17. Jh.)]
Dyskusja
Przerwa obiadowa (90 min)
15.30 : 17.15
Dr Adriana Sotropa, Uniwersytet Paryski I, Panteon-Sorbona
The Byzantium Temptation in Modern Romanian Art: A Solution for the National Identity Quest at the Beginning of the 20th Century?
Dr hab. Jarosław Ławski, prof. Uniwersytetu w Białymstoku
Bizancjum, bizantynizm, bizantyjski: przemiany znaczeń w XIX-wiecznej kulturze polskiej
[Byzantium, Byzantinism, Byzantine: Transformations of the Terms’ Meanings in Polish Culture in the 19th Century]
Dr Irina Tatarova, Uniwersytet Warszawski
Odrodzenie obrazu. Pytania o ikonę w XX wieku
[Revival of the Image: Asking about the Icon in the 20th Century]
Ks. dr hab. Michał Janocha, prof. Uniwersytetu Warszawskiego
Les traditions byzantines dans l'art et liturgie de nouvelles communautés catholiques
Dyskusja
Zamknięcie konferencji

 

Zarząd Oddziału Warszawskiego SHS informuje, że w dniach 24-25 listopada 2011 r.  w Gdańsku odbędzie się LX Ogólnopolska Sesja SHS Maniera - Manieryzm - Manieryczność

I dzień
9.00 : 11.00
Powitanie uczestników sesji (organizatorzy, Prezes ZG SHS)
Referat otwierający: Wojciech Bałus (UJ, Kraków), Manieryzm czyli problem z normą
klasyczną
Katarzyna Zalewska (UW, Warszawa), Wbrew regułom sztuki i natury. O pewnych cechach manierycznych w sztukach przedstawiających w późnym średniowieczu
Katarzyna Płonka-Bałus (MN Kraków/UG, Gdańsk) Średniowieczny manieryzm? Miniatury Mistrza Chronique d'Angleterre (ok. 1470)
Tomasz Torbus (UG, Gdańsk), Manieryzm w znaczeniu epoki historii sztuki, nieporadności stylistyczne czy „gotycko-renesansowość” architektury nowożytnej zamku wawelskiego
Dyskusja (30 minut)
Przerwa kawowa 11.00 : 11.15
11.15 : 13.15
Marcin Kaleciński  (UG, Gdańsk), Manieryzm w Gdańsku - chronologia, typologia, geneza form
Jacek Bielak (UG, Gdańsk), Manierystyczne wzorniki architektoniczne i ich gdańskie zastosowanie
Franciszek Skibiński (Universiteit Utrecht / UMK w Toruniu), Manieryzm a rzeźba niderlandzka w Gdańsku. O tradycji i granicach pojęcia
Małgorzata Pokorska-Primus (Gabinet Rycin Biblioteki PAN i PAU, Kraków), Formuły północnego manieryzmu w grafice niderlandzkiej późnego wieku XVI
Dyskusja (40 minut)
Przerwa obiadowa 13.15 : 15.00
15.00 : 16.30
Krystyna Jackowska (Biblioteka Gdańska PAN, Gdańsk), Niezrealizowany projekt fontanny jako przykład  północnego manieryzmu z końca XVI w.
Monika Motylińska (Gdańsk/Technische Universität w Berlinie), Twórczość Willema i Abrahama van den Blocke – z problematyki dekoracyjności i tektoniczności
Jacek Tylicki (UG, Gdańsk/UMK Toruń), A. van Opbergen i K. Gockheller – nowe ustalenia
Anna Angielska (Sopot), Czy „Duża Kalwaria” Albrechta Dürera jest dziełem manierycznym? /komunikat/
Dyskusja (20 minut)
Przerwa kawowa 16.30 : 16.45
16.45 : 18.15
Arkadiusz Wagner (UMK Toruń, Biblioteka PTPN, Poznań) Manieryzm w dekoracji introligatorskiej w Polsce
Jacek Kriegseisen (UG, Gdańsk), Czy można mówić o manierze w świeckim rokokowym złotnictwie gdańskim?
Renata Sobczak-Jaskulska (MN Poznań), Być jak Wenzel Jamnitzer… Prace w manierze dawnych mistrzów w złotnictwie historyzmu – na przykładzie obiektów ze zbiorów Muzeum Narodowego w Poznaniu
Antoni Romuald Chodyński (MZ Malbork),  Długie trwanie manieryzmu w dekoracji broni – wzorniki i zabytki. Manieryczna zbroja ze zbiorów Muzeum Zamkowego w Malborku /komunikat/
Dyskusja (20 minut)
19.00 Spotkanie towarzyskie. Wręczenie Nagrody im. Szczęsnego Dettloffa.

II dzień
9.00 : 11.00
Albert Boesten-Stengel (UMK Toruń) Early Baroque Adaptations from Mannerist Models. Annibale Carracci after Angelo Bronzino
Antoni Ziemba (UW Warszawa), Manieryzm – stravaganza. Zarys problematyki
Piotr Oszczanowski (IHSz, Wrocław), Manieryzm Wrocławia ok. 1600 r. - sztuka elit i artystów
Jakub Lewicki (UKSW Warszawa), Manieryzm i manieryzmy w architekturze Lwowa. Metodologia i problemy badawcze
Dyskusja (40 minut)
Przerwa kawowa 11.00 : 11.15
11.15 : 12.45
Dorota Gorzelny (MN Kraków), Malarz Nauzykai i Malarz Hefajstosa - manieryzm w greckim malarstwie wazowym
Jolanta Czerzniewska (Gabinet Zbiorów XIX wieku BUW, Warszawa), Pomiędzy Lessingiem a Szekspirem. Antyk  przełomu oświecenia i romantyzmu: maniera, epigonizm czy popularyzacja?
Aleksandra Krypczyk (MN Kraków), Monachijczycy nienowocześni. Zjawisko maniery w twórczości malarzy związanych z polską kolonią artystyczną w Monachium na przełomie XIX i XX wieku
Dyskusja (30 minut)
Przerwa obiadowa 12.45 : 14.30
14.30 : 16.00
Małgorzata Omilanowska (UG/ISPAN, Gdańsk/Warszawa), Inspiracje manierystyczne  w polskiej architekturze romantyzmu narodowego
Jacek Friedrich (UG, Gdańsk), Renesans czy manieryzm? O recepcji architektury „złotego wieku” w Gdańsku po 1945 roku.
Artur Zaguła (Politechnika Łódzka, Łódź), Technologiczny i konstrukcyjny manieryzm architektów kręgu dekonstruktywistycznego
Dyskusja (30 minut)
Przerwa kawowa 16.00 : 16.15
16.15 : 18.00
Katarzyna Nowakowska-Sito (MN, Warszawa), Tamara Łempicka – zmodernizowany manieryzm czy maniera
Anna Baranowa (MN, Kraków) Manieryści krakowscy z kręgu ASP w Krakowie
Andrzej Szczerski (UJ Kraków), O fantazji i manieryzmie w polskiej sztuce po 1989 roku - uwagi na marginesie wystawy „The Power of Fantasy. Modern and Contemporary Art from Poland” w Brukseli
Dyskusja (30 minut)
Zakończenie sesji (15 minut)

 

Zarząd O/W SHS informuje, że w dniu 2 XII 2011 r. Klub Kostiumologii i Tkaniny Artystycznej O/W SHS organizuje konferencję naukową Moda i sztuka Art Déco. Sesja dedykowana prof. Annie Sieradzkiej z okazji jubileuszu 40-lecia pracy dydaktycznej i działalności naukowej. Szczególnym zainteresowaniem Profesor Sieradzka darzy od lat okres Art Déco – stąd też temat konferencji i chęć przedyskutowania najważniejszych zjawisk z zakresu mody, sztuk dekoracyjnych i pokrewnych im dziedzin tego okresu, a także ich recepcji w epokach późniejszych. To także propozycja spotkania osób związanych z Profesor Sieradzką, wymiany myśli i spostrzeżeń oraz okazja do ponownego spojrzenia na zagadnienia, które zawsze interesowały Panią Profesor.
Z uwagi na wkład Profesor Sieradzkiej w rozwój badań nad historią ubiorów w Polsce, oczekujemy referatów dotyczących mody, tkanin, biżuterii. Bardzo mile widziane są również wystąpienia badaczy innych dziedzin sztuki Art Déco. Zainteresowanych prosimy o nadsyłanie zgłoszeń do dnia 5 XI 2011 r. (stopień naukowy, imię i nazwisko, nazwa uczelni lub instytucji, adres do korespondencji, tel. komórkowy, stacjonarny) streszczenie/abstrakt do 1800 znaków) na adres: koordynatorów sesji (Anna Straszewska astraszewska@wp.pl, Monika Janisz mjanisz@vp.pl, Aleksandra Jatczak ajatczak@mnw.art.pl) lub  Biura O/W SHS.

 

Zarząd O/W SHS informuje, że w dniach 6-8 października 2011 r. w klasztorze oo. jezuitów we Wrocławiu przy ul. J. Stysia 16 odbędzie się sesja Silesia Jesuistica. Kultura i sztuka Zakonu Jezuitów na Śląsku i w Hrabstwie Kłodzkim (1580-1776) zorganizowanej przez Oddział Wrocławski SHS oraz Parafię OO. Jezuitów p.w. św. Ignacego Loyoli we Wrocławiu.

 

Informujemy, że w dniach 6-8 października 2011 r. w Rzeszowie odbędzie się VII Międzynarodowa Konferencja Stowarzyszenia Miłośników Witraży „Ars Vitrea Polona” i Centrum Dokumentacji Współczesnej Sztuki Sakralnej przy Wydziale Sztuki Uniwersytetu Rzeszowskiego Sztuka witrażowa w okresie międzywojennym

 

Zarząd O/W SHS uprzejmie prosi członków Oddziału Warszawskiego SHS o aktualizację danych adresowych oraz nadsyłanie swoich adresów e-mailowych na adres Biura O/W SHS ow.shs@shs.pl.pl

 

Zarząd O/W SHS uprzejmie prosi o regularne opłacanie składek członkowskich;
podajemy nowy numer konta : PKO BP 15 1020 1013 0000 0602 0206 6405.
Osoby korzystające ze stałych zleceń przelewu prosimy o aktualizację dyspozycji bankowych. Jednocześnie informujemy, że dawny numer konta, będzie aktualny do końca grudnia br.:
Bank Millennium S.A. 17 1160 2202 0000 0000 5515 6929

 

 

                                                                                                      Za Zarząd

                                                                                               dr Monika Kuhnke

 


Komunikat KWIECIEŃ / MAJ / CZERWIEC 2011

 

Zarząd Oddziału Warszawskiego Stowarzyszenia Historyków Sztuki
życzy Państwu ciepłych i spokojnych Świąt Wielkiej Nocy

 

Zarząd Oddziału Warszawskiego zaprasza na spotkania:


7 IV 2011, godz. 17.00 – Jolanta Czerzniewska,
Dom-kolekcja. Kolekcje osiemnastowiecznych rycin i rysunków w dziewiętnastowiecznym Paryżu

 

12 IV 2011, godz. 16.00 – Spotkanie w Projekt Kordegarda na wystawie Hanna i Gabriel Rechowiczowie. Obrazy w architekturze. Ekspozycję zaprezentuje kurator Paweł Giergoń

 

13 IV 2011, godz. 17.30 – Prezentacja monografii Warsztaty Krakowskie 1913-1926 prof. dr hab. Ireny Huml, wydanej przez Akademię Sztuk Pięknych w Krakowie w 2010 r. Książkę przedstawi prof. dr hab. Anna Sieradzka.

 

9 V 2011, godz. 17.30 – Prezentacja książki Joanny Paprockiej-Gajek Platery warszawskie w latach 1822-1914. Asortyment, odbiorca i obyczaj  wydanej przez Muzeum Pałac w Wilanowie w 2010 r. Książkę przedstawi Dariusz Nowacki

 

19 V 2011, godz. 12.00 – Spotkanie w Muzeum Plakatu w Wilanowie. Po wystawach: Cymelia. Plakaty z kolekcji polskiej i obcej w Muzeum w Wilanowie oraz Dramaturgia plakatu oprowadzi komisarz Maria Kurpik

 

23 V 2010, godz. 17.00 – Prezentacja książki Michała Gradowskiego i Anieli Zinkiewicz-Ryndziewicz Katalog Zbiorów Muzeum Sztuki Złotniczej w Kazimierzu Dolnym,Tom I – Srebra kultowe i obrzędowe oraz Tom II – Srebra stołowe. Książkę zaprezentuje Ewa Martyna
 
24 V 2011, godz. 17.00 – Spotkanie w Galerii Zachęta. Po wystawie Otwierając drzwi? Nowa sztuka białoruska oprowadzi asystentka kuratora, koorodynator ze strony Zachęty Anna Tomczak

 

31 V 2011, godz. 17.00 – prof. dr hab. Jakub Z. Lichański, Filologia i historia sztuki. Delille i Gałczyński - poeci jako historycy sztuki.

 

16 VI 2011, godz. 17.00 – Renata Sobczak-Jaskulska, Manierystyczne korony z figury Marii z Dzieciątkiem w zbiorach Muzeum Narodowego w Poznaniu

 

21 VI 2011, godz. 17.00 – Spotkanie w Galerii Zachęta. Po wystawie Yael Bartana „…And Europe Will Be Stunned / …i zadziwi się Europa oprowadzi kurator Sebastian Cichocki

 

 

KLUB KOSTIUMOLOGII I TKANINY ARTYSTYCZNEJ ZAPRASZA NA SPOTKANIA:

 

15 IV 2011, godz. 17.00 – mgr Małgorzata Wróblewska-Markiewicz, „Młodość sztuki naszego czasu” – nowe wzory tkanin lat 50. i 60. XX wieku

 

13 V 2011, godz. 17.00 – mgr Zuzanna Żubka-Chmielewska, Między prawdą epoki a bezczasową fantazją - kilka słów o kostiumach w ekranizacjach sztuk Williama Szekspira

 

2 VI 2011, godz. 17.00 – mgr Jacek Żukowski, Moda a polityka: Władysław IV Waza

 

10 VI 2011, godz. 17.00 – Prezentacja filmu W pętach gorsetów (reżyseria: Barbara Szewczyk, animacja: Piotr Milczarek, muzyka: Sebastian Kondratowicz)

 

Instytut Badań Interdyscyplinarnych „Artes Liberales” UW oraz Zarząd O/W SHS  serdecznie zapraszają w dniach 4-5 kwietnia br. na sesję naukową pt. BIZANCJUM A RENESANSY. DIALOG KULTUR, DZIEDZICTWO ANTYKU - TRADYCJA A WSPÓŁCZESNOŚĆ
Obrady odbędą się w Sali Konferencyjnej SHS (Rynek Starego Miasta 27, I piętro)
Program debaty metodologicznej:

Poniedziałek 4 kwietnia

10.00 Powitanie i słowo wstępne:
Dr Monika Kuhnke, Prezes Oddziału Warszawskiego SHS
Ks. dr hab. Michał Janocha, prof. UKSW, kierownik projektu „Bizancjum a renesansy”
Prof. dr hab. Jerzy Axer, Dyrektor Instytutu Badań Interdyscyplinarnych „Artes Liberales” UW

10.30-13.00
Dr hab. Włodzimierz Olszaniec, Renesansowe przekłady z greki
Prof. dr hab. Małgorzata Borowska, Renesans kreteński
Dr Jacek Raszewski, Gemistos Pleton a renesans
Prof. dr hab. Aleksander Naumow, Prawosławne renesansy w slawistyce
Dyskusja panelowa
Przerwa obiadowa

14.00-17.00
Prof. dr hab. Barbara Dąb-Kalinowska, Współczesna metodologia historii sztuki a bizantynistyka
Dr hab. Antoni Ziemba, prof. UW, Renesans na północ od Alp
Dr hab. Zbigniew Bania, prof. UKSW, Pojęcie renesansu w historii architektury
Dr Aleksandra Sulikowska-Gąska, Modele antyczne a kultura bizantyńska i ruska
Mgr Rafał Lewandowski, Antyczny topos w bizantyńskim Zwiastowaniu
Dyskusja panelowa
Kawa, herbata

Wtorek 5 kwietnia

10.00-13.00
Dr hab. Waldemar Deluga, prof. UKSW, Odkrywanie Bizancjum. Historia i współczesność
Prof. dr hab. Małgorzata Dąbrowska, Bizancjum za Atlantykiem. Renesans czy regres studiów nad średniowieczem?
Dr Irina Tatarova, Myśl o ikonie w XX-XXI wieku. Czy renesans?
Ks. dr hab. Michał Janocha, prof. UKSW, Renesans malarstwa ikonowego w ostatnim ćwierćwieczu
Dyskusja panelowa
Kawa, herbata
Zakończenie obrad

 

 

Zarząd O/W SHS przypomina, że 24-25.11.2011 w Gdańsku odbędzie się LX Ogólnopolska Sesja Naukowa SHS, na temat MANIERA – MANIERYZM - MANIERYCZNOŚĆ. Zgłoszenia (wraz  z nie przekraczającym 1 strony streszczeniem) należy nadsyłać do 30 kwietnia na adres jacek@bielak.info.pl lub pocztą: Zarząd O/Gdańskiego SHS, ul. Długa 47 (Ratusz), 80-831 Gdańsk, z dopiskiem „Sesja”.

Zarząd Główny SHS prosi o nadsyłanie wniosków (do 30 czerwca br.) na doroczny LVI Konkurs im. ks. prof. Szczęsnego Dettloffa na prace naukowe młodych (do 35 lat) członków Stowarzyszenia. Konkurs obejmuje prace publikowane w roku przyznania wyróżnienia (2011) lub w roku poprzedzającym (2010). W przypadku druku pracy w czasopismach brana jest pod uwagę nie nominalna data numeru, ale data jego wydrukowania. W konkursie biorą udział nadesłane prace niepublikowane. Prace magisterskie są rozpatrywane, o ile w całości, części lub streszczeniu zostały ogłoszone drukiem.

 

Zarząd Główny SHS prosi o nadsyłanie wniosków (do 30 czerwca br.) do piętnastej edycji nagrody im. prof. dr Jerzego Łozińskiego za prace naukowe z historii sztuki polskiej ze szczególnym uwzględnieniem publikacji o charakterze dokumentacyjnym i katalogowym.

 

Zarząd O/W SHS zaprasza do wzięcia udziału w XI Konkursie im. prof. Kingi Szczepkowskiej-Naliwajek na prace naukowe z historii sztuki studentów uczelni warszawskich. Prace konkursowe o objętości 15-20 stron znormalizowanego maszynopisu muszą spełniać warunki stawiane tekstom naukowym. Mogą to być prace seminaryjne lub rezultaty własnych zainteresowań naukowych. Przedmiotem konkursu nie mogą być eseje, prace z krytyki artystycznej i przeglądy literatury. Prace anonimowe, opatrzone godłem (rozwiązanym w dołączonej zamkniętej kopercie) należy składać do 15 września br. w biurze O/W SHS.

 

Oddział Warszawski Stowarzyszenia Historyków Sztuki oraz Instytut Historii Sztuki Uniwersytetu Warszawskiego organizują w dniach 16–17 kwietnia 2012 r. ogólnopolską konferencję naukową zatytułowaną „Splendor i fantazja. Rzeźba rokokowa w Rzeczypospolitej i na Śląsku”.
Konferencja swą tematyką obejmować będzie głównie rzeźbę (we wszystkich materiałach), a także małą architekturę i ornamentykę rokokową na terenach Rzeczypospolitej w jej granicach historycznych oraz na Śląsku. W ramach spotkania zaprezentowane zostaną wyniki najnowszych badań nad tym zagadnieniem, ze szczególnym uwzględnieniem niepublikowanych dotychczas odkryć archiwalnych, atrybucji, ustaleń dotyczących formy i stylu oraz procesu twórczego. W programie znajdą się zarówno opracowania monograficzne, jak i omówienia wybranych problemów, zjawisk i nurtów artystycznych. Ze względu na to, że planowane sympozjum, jako pierwsze od wielu lat, poświęcone będzie wyłącznie sztuce rokokowej, bardzo pożądany jest co najmniej jeden referat prezentujący dzieje i obecny stan badań nad rzeźbą rokokową w Polsce i na Śląsku. Liczymy również na wystąpienia przedstawiające relacje artystyczne między tymi dwoma obszarami. Uprzejmie prosimy nadsyłanie propozycji referatów, ściśle odpowiadających zarysowanej wyżej problematyce, w terminie do 30 września 2011 r. Do zgłoszenia należy dołączyć streszczenie wystąpienia w formie elektronicznej o objętości od 1000 do 1800 znaków     (z odstępami). Z uwagi na ograniczenia czasowe, organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wyboru referatów. Koordynatorem konferencji jest dr Paweł Migasiewicz. Zgłoszenia oraz ewentualne pytania proszę przesyłać na adres poczty elektronicznej:
p.migasiewicz@uw.edu.pl

 

Zarząd O/W SHS uprzejmie prosi o aktualizowanie swoich danych osobowych oraz przesyłanie aktualnych adresów e-mailowych na adres biura O/W SHS ow.shs@shs.pl.pl

Zarząd O/W SHS z przyjemnością informuje, że w 2010 roku do Oddziału Warszawskiego wstąpili: Izabela Banaszewska, Jolanta Czerzniewska, dr Krzysztof Gombin, Anna Guzowska, Agata Iwaniak, Magdalena Kłos, dr Adam Mazur, Agnieszka M. Mazur, Ewa Mitera, Wojciech Przybyszewski, Katarzyna Przywoźna-Leśniak, Artur Rudzitsky, Joanna J. Saran, Marcin K. Schrimer, Sabina Steckiewicz, Danuta Szewczyk Prokurat, Izabella Zychnowicz. Serdecznie wszystkich witamy i zapraszamy do aktywnego działania w naszym Stowarzyszeniu.


Zarząd Główny SHS informuje, że w biurze Zarządu  są już do kupienia najnowsze wydawnictwa SHS: Koral, perła i inne wątki. Biżuteria w Polsce Materiały z X Sesji Naukowej z cyklu Rzemiosło artystyczne i wzornictwo w Polsce, poświęconej pamięci Zygmunta Dolczewskiego, Toruń 2010, cena 50 zł; Historia sztuki dzisiaj. Materiały LVIII Ogólnopolskiej Sesji Naukowej Stowarzyszenia Historyków Sztuki, Warszawa 2010, cena 35 zł; Sztuka w kręgu władzy. Materiały LVII Ogólnopolskiej Sesji Naukowej Stowarzyszenia Historyków Sztuki, poświęconej pamięci Profesora Szczęsnego Dettloffa (1878-1961) w 130. rocznicę urodzin, Warszawa 2009, cena 40 zł;  Białostocki. Materiały Seminarium Metodologicznego Stowarzyszenia Historyków Sztuki, „Jan Białostocki – między tradycją a innowacją”, Warszawa 2009, cena 25 zł. Informujemy również       o możliwości zamówienia książek za pośrednictwem księgarni wysyłkowej znajdującej się na stronie internetowej SHS
www.shs.pl


Zarząd Oddziału Warszawskiego SHS zwraca się do Państwa z uprzejmą prośbą o regularne opłacanie składek członkowskich. Składka normalna wynosi – 8 zł/mies. (w tym: 5 zł obowiązkowa składka członkowska + 3 zł dobrowolna składka na Fundusz Pomocy Koleżeńskiej. Składka ulgowa wynosi – 4 zł/mies. ( w tym: 2,5 zł obowiązkowa składka członkowska + 1,5 zł dobrowolna składka na Fundusz Pomocy Koleżeńskiej).

Szanowni Państwo, informujemy o zmianie numeru rachunku bankowego Oddziału Warszawskiego SHS. Od dnia 1 października 2009 roku działa nasz nowy numer konta: PKO BP 15 1020 1013 0000 0602 0206 6405.
Osoby korzystające ze stałych zleceń przelewu prosimy o aktualizację dyspozycji bankowych. Jednocześnie informujemy, że dawny numer konta, będzie aktualny do końca czerwca br.:
Bank Millennium S.A. 17 1160 2202 0000 0000 5515 6929


Za Zarząd

dr Monika Kuhnke
Prezes Oddziału Warszawskiego SHS

 


KOMUNIKAT LUTY / MARZEC 2011 r.

 

W dniu 3 grudnia 2010 roku odbył się w Warszawie Nadzwyczajny Walny Zjazd Delegatów Oddziałów SHS poświęcony sprawie opieki i administracji Stowarzyszenia Historyków Sztuki nad Zespołem Zamkowo-Parkowym w Wojnowicach. W wyniku głosowania delegaci opowiedzieli się za utrzymaniem dotychczasowego stanu, a rezygnację ze swoich stanowisk złożyli Prezes SHS  prof. dr hab. Maria Poprzęcka oraz skarbnik SHS Michał Urbanowski. Do czasu wyłonienia nowych władz obowiązki Prezesa SHS pełnić będzie prof. dr hab. Wojciech Włodarczyk, a skarbnika SHS dr Jacek Bielak.

 

Oświadczenie Prezesa SHS prof. dr hab. Marii Poprzęckiej

 

Wobec Nadzwyczajnego Walnego Zjazdu delegatów Oddziałów składam rezygnację z pełnienia funkcji prezesa Zarządu Głównego Stowarzyszenia Historyków Sztuki.
Rezygnacja moja spowodowana jest niemożnością ponoszenia odpowiedzialności za decyzję Nadzwyczajnego Walnego Zjazdu z dnia 3 grudnia 2010 roku, dotyczącą kontynuacji działalności gospodarczej SHS w zespole zamkowym w Wojnowicach, którą to decyzję oceniam jako nieodpowiedzialną i sprzeczną z celami statutowymi Stowarzyszenia Historyków Sztuki.

                                                                                                             

                                                                                                     Maria Poprzęcka

 

 

Zarząd Oddziału Warszawskiego zaprasza na spotkania:

 

21 II 2011, godz. 13.00 – Spotkanie w Muzeum Narodowym. Wystawę Chcemy być nowocześni. Polski design 1955-68 z kolekcji Muzeum Narodowego w Warszawie przedstawi kurator Anna Maga

24 II 2011, godz. 17.00 – Milena Woźniak, Życie i działalność Henryka Bukowskiego, polskiego antykwariusza w Sztokholmie

15 III 2011, godz. 16.00 – Spotkanie w Galerii Zachęta. Po wystawie 3 kobiety oprowadzi komisarz Ewa Toniak

17  III 2011, godz. 17.00 –  Bartłomiej Włodkowski, Białołęckie perełki – historyczno-artystyczna wartość krzyży, kapliczek i figur przydrożnych

21 III 2011, godz. 17.00 – Prezentacja książki Michała Gradowskiego Znaki na srebrze, wydanej przez Hereditas w 2010 r. Książkę przedstawi Anna Saratowicz-Dudyńska

Zarząd Oddziału Warszawskiego zaprasza również na kwietniowe spotkanie:

7 IV 2011, godz. 17.00 – Jolanta Czerzniewska, Dom-kolekcja. Kolekcje osiemnastowiecznych rycin i rysunków w dziewiętnastowiecznym Paryżu

 

KLUB KOSTIUMOLOGII I TKANINY ARTYSTYCZNEJ

 

18 II 2011, godz. 17.00 – Magdalena Bialic, Spectator, bucks i skarpety w stylu argyle, czyli zwariowany świat dawnej mody golfowej

11 III 2011, godz. 17.00 – Dorota Gutkowska, Monika Janisz i Ewa Mianowska, Zbiór szat liturgicznych z kościoła św. Krzyża w Warszawie

25 III 2011, godz. 17.00 – Aleksandra Jatczak, Fenomen Diora, czyli co w powojennej modzie zmienił Christian Dior

 

KLUB CERAMIKI I SZKŁA ARTYSTYCZNEGO


23 III 2011, godz. 13.00 – Spotkanie w Galerii Azjatyckiej (ul. Freta 5) Muzeum Azji i Pacyfiku na wystawie Lazur i Turkus. Po wystawie oprowadzi komisarz Karolina Krzywicka.

 

Zarząd Oddziału Warszawskiego SHS serdecznie zaprasza na mszę św., którą odprawi ks. prof. Michał Janocha w intencji historyków sztuki w dniu 27 lutego o godzinie 10.30, w Kościele Środowisk Twórczych pw. św. Brata Alberta i św. Andrzeja Apostoła przy Placu Teatralnym 18.

 

Zarząd Oddziału Warszawskiego SHS serdecznie dziękuje Koleżankom i Kolegom, którzy w 2010 roku oprowadzali nas po wystawach. Spotkania te cieszyły się ogromnym zainteresowaniem. Zechcą zatem przyjąć nasze podziękowania: dr Artur Badach, Katarzyna Barska, Elżbieta Charazińska, dr Katarzyna Chrudzimska-Uhera, Iwona Danielewicz, prof. dr hab. Teresa Grzybkowska, dr Przemysław Mrozowski, Katarzyna Świetlicka, Anna Tomczak, Hanna Wróblewska.

 

Zarząd Oddziału Warszawskiego SHS informuje, że Oddział Gdański SHS w dniach 24-25 listopada 2011 r. organizuje LX Ogólnopolską Sesję Naukową Stowarzyszenia Historyków Sztuki, której tematem będzie: Manieryzm i manieryzmy. Szczegółowych informacji udziela dr Jacek Bielak. Zgłoszenia wraz ze streszczeniem należy nadsyłać do 30 kwietnia 2011 r. na adres: jacek@bielak.info.pl lub pocztą: Zarząd Oddziału Gdańskiego SHS, ul. Długa 47 (Ratusz), 80-831 Gdańsk.

 

Informujemy, że Oddział Warszawski SHS planuje zorganizowanie w dniach 27-28 października 2011 r. sesji o zasięgu ogólnopolskim, zatytułowanej: Sztuka i dyplomacja. W zamyśle jej organizatorów swą tematyką miałaby objąć przede wszystkim problematykę dotyczącą związków dyplomacji polskiej ze sztukami plastycznymi we wszystkich okresach historycznych z uwzględnieniem zarówno odmienności jak i cech wspólnych z podobnymi działaniami i zjawiskami artystycznymi zachodzącymi poza Polską. Referaty miałyby obrazować wspólne relacje szeroko pojętych sztuk plastycznych i dyplomacji od X do XXI w., uwzględniać dzieła sztuki tworzone na potrzeby dyplomacji, jak i stanowiące wynik pewnych działań o charakterze dyplomatycznym (dary i obiekty pozyskiwane dzięki zabiegom dyplomatycznym). Ponadto tematyka sesji objęłaby dzieła sztuki tworzone na potrzeby misji dyplomatycznych, głównie, choć nie tylko, dla stałych siedzib dyplomatycznych i konsularnych, a także same siedziby pod kątem ich architektury. Problematyka ta nie byłaby pełna bez zagadnienia oprawy artystycznej bogatego ceremoniału dyplomatycznego. Referaty mogłyby także objąć ikonografię dyplomacji w ujęciu ogólnym, jak i problemowym.
Termin nadsyłania zgłoszeń tematów referatów bądź komunikatów upływa 13 marca 2011 r., a streszczeń planowanych wystąpień (w formie elektronicznej; połowa standardowej strony maszynopisu) definitywnie zamyka dzień 17 kwietnia br. Jednocześnie organizatorzy sesji zastrzegają sobie prawo wyboru referatów i komunikatów.
Zgłoszenia referatów oraz wszelkie pytania i sugestie prosimy przesyłać na adres: m.kuhnke@wp.pl

 

Informujemy, że Muzeum Mazowieckie w Płocku w maju 2011 r. organizuje IV ogólnopolską sesję naukową Polskie art déco. Temat sesji: Wnętrza mieszkalne w stylu art déco. Zgłoszenia należy nadsyłać do końca br. na adres e-mail: sekretariat@muzeumplock.art.pl lub mariola.kwiat@muzeumplock.art.pl , lub pocztą na adres: Muzeum Mazowieckie w Płocku, ul. Tumska 8, 09-402 Płock z dopiskiem: IV sesja art déco.

 

Zarząd O/W SHS informuje, że Instytut Historii Sztuki UKSW w dniu 4 listopada 2011 r. organizuje konferencję naukową Curiosità, czyli koncept osobliwy. Jest ona pomyślana jako interdyscyplinarne spotkanie badaczy zajmujących się historią sztuki, historią literatury, historią muzyki, historią nauki oraz dziejami kultury i obyczajowości. Celem konferencji jest wymiana doświadczeń i wyników badań prowadzonych nad wszelkimi rodzajami oryginalnych, niecodziennych i niezwykłych zjawisk w formie, treści i odbiorze. Zgłoszenia (temat oraz abstrakt dwudziestominutowego referatu, maksymalnie 1800 znaków oraz imię, nazwisko, stopień/tytuł naukowy, afiliacja, dane adresowe dokorespondencji) należy nadsyłać do 1 czerwca br. na adres e-mailowy: aniaczyz@poczta.onet.pl lub nowinski@vp.pl , lub pocztą tradycyjną na adres : IHS UKSW, ul. Wójcickiego 1/3 bud. 23, 01-938 Warszawa, z dopiskiem na kopercie: Curiosità.

 

Informujemy, że Oddział Katowicki SHS organizuje konferencję: Oblicza sztuki 20-lecia międzywojennego XX wieku na obszarze obecnego województwa śląskiego. Szczegółowych informacji udzielają: Teresa Dudek-Bujarek (tel. 692 364 262692 364 262, dudek@muzeum.bielsko.pl) oraz Dorota Głazek (tel. 032 254 06 30, głazek@poczta.fm).

 

Zarząd O/W SHS informuje, że Oddział Wrocławski SHS planuje organizację dwudniowej sesji: Kultura i sztuka zakonu jezuitów na Śląsku i w Hrabstwie Kłodzkim (1580-1776). Szczegółowych informacji udziela dr Dariusz Galewski (darekgalewski@interia.pl). Zgłoszenia należy nadsyłać do końca marca br.

 

Informujemy, że Zarząd Fundacji im. Doktor Katarzyny Cieślak ogłasza warunki V Konkursu im. Doktor Katarzyny Cieślak na prace młodych badaczy krajowych i zagranicznych z zakresu historii sztuki i kultury Pomorza oraz Warmii i Mazur. Termin składania prac opublikowanych lub obronionych w latach 2008 - 2010 r. upływa 30 IV br. Szczegółowe informacje: Fundacja im. dr Katarzyny Cieślak, ul. Długa 12 - Dom Uphagena, 80-827 Gdańsk, tel./faks: 58 301 23 71, e-mail: cieslak.fundacja@gmail.com , www.domuphagena.pl , zakładka: Fundacja im. dr Katarzyny Cieślak.

 

Zarząd O/W SHS informuje, że w tym roku Oddział Kielecki organizuje następujące objazdy naukowe: Morawy (30 IV – 8 V 2011), Anglia Północna (26 VI – 10 VII 2011), „Włoskie Delicje” (11 – 25 IX 2010). Szczegółowe informacje: Elżbieta Chodkiewicz-Przypkowska, e-mail: ecehape@o2.pl . Szczegółowy program objazdów dostępny jest w biurze O/W SHS.

 

Zarząd Oddziału Warszawskiego SHS zwraca się do Państwa z uprzejmą prośbą o regularne opłacanie składek członkowskich. Składka normalna wynosi – 8 zł/mies. (w tym: 5 zł obowiązkowa składka członkowska + 3 zł dobrowolna składka na Fundusz Pomocy Koleżeńskiej. Składka ulgowa wynosi – 4 zł/mies. ( w tym: 2,5 zł obowiązkowa składka członkowska + 1,5 zł dobrowolna składka na Fundusz Pomocy Koleżeńskiej).
Szanowni Państwo, informujemy o zmianie numeru rachunku bankowego Oddziału Warszawskiego SHS. Od dnia 1 października 2009 roku działa nasz nowy numer konta:
PKO BP 15 1020 1013 0000 0602 0206 6405.
Osoby korzystające ze stałych zleceń przelewu prosimy o aktualizację dyspozycji bankowych. Jednocześnie informujemy, że dawny numer konta, będzie aktualny do końca marca br.:
Bank Millennium S.A. 17 1160 2202 0000 0000 5515 6929

 

Za Zarząd

dr Monika Kuhnke
Prezes Oddziału Warszawskiego SHS
                                                            

                          

Z żalem informujemy, że w 2010 roku zmarli nasi Koledzy:


mgr Krystyna Dajbor – ur. 9 XII 1932 r. - zm. 2010 r., członek O/W SHS od 1962 r. Absolwentka Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.

 

mgr Wojciech Grygorczyk -  ur. 10 IX 1956 r. - zm. 2010 r., członek O/W SHS od 1987 r. Absolwent Instytutu Historii Sztuki Uniwersytetu Warszawskiego.

 

mgr inż. arch. Kazimierz Piechotka - ur. 20 XI 1911 r. - zm. 6 III 2010 r., członek O/W SHS od 1960 r. Wybitny architekt, żołnierz AK, odznaczony orderem Virtuti Militari, Krzyżem Walecznych. Członek SARP, laureat Złotej Odznaki SARP. Współautor fundamentalnych opracowań o architekturze i sztuce polskich synagog.
 
dr Krystyna Secomska – zm. 14 VI 2010 r. Uczona klasy europejskiej, wybitna badaczka malarstwa burgundzkiego, franko-flamandzkiego XV-XVI wieku, francuskiego XVII wieku oraz dawnej teorii sztuki, autorka fundamentalnych książek i artykułów naukowych. Pracownik Muzeum Narodowego w Warszawie.

 

prof. dr hab. inż. arch. Andrzej Tomaszewski - ur. 26 I 1934 r. - zm. 25 X 2010 r., członek O/W SHS od 1965 r. Urbanista, historyk sztuki, wybitny znawca architektury i specjalista w dziedzinie ochrony zabytków, wieloletni Kierownik Zakładu Historii Architektury a następnie Zakładu Konserwacji Zabytków na Wydziale Architektury Politechniki Warszawskiej. Członek wielu międzynarodowych oraz polskich organizacji i stowarzyszeń. W latach 1988-93 Prezes Międzynarodowego Komitetu Kształcenia Konserwatorów ICCROM, Generalny Konserwator Zabytków RP w latach 1995-1999. Od 2004 roku Przewodniczący Społecznej Rady Ochrony Zabytków przy Prezydencie m.st. Warszawy, w latach 2003-2009 Przewodniczący Polskiego Komitetu Narodowego ICOMOS. Od 2009 roku Przewodniczący Polskiego Komitetu Narodowego Międzynarodowej Rady Muzeów ICOM.

 

Wszyscy pozostaną w naszej pamięci 


 

KOMUNIKAT GRUDZIEŃ 2010 r. / STYCZEŃ 2011 r.


Zarząd Oddziału Warszawskiego Stowarzyszenia Historyków Sztuki składa Państwu serdeczne życzenia z okazji nadchodzących

Świąt Bożego Narodzenia i Nowego 2011 Roku.


Zarząd Oddziału Warszawskiego zaprasza na spotkania:

 

8 XII 2010, godz. 17.00 – dr Krzysztof Gombin, Osiemnastowieczny Trybunał Koronny

i towarzyszące mu zjawiska artystyczne

 

21 XII 2010, godz. 17.00 – mgr Milena Woźniak, Życie i działalność Henryka Bukowskiego, polskiego antykwariusza w Sztokholmie


10 I 2011, godz.13 - Spotkanie w Muzeum Narodowym. Wystawę Gwiazdy na Gwiazdkę. Arcydzieła sztuki obcej ze zbiorów Gabinetu Grafiki i Rysunków Współczesnych MNW przedstawi komisarz Anna Żakiewicz

 

17 I 2011, godz. 12.00 – Spotkanie w Zamku Królewskim. Po wystawie Mistrzowie Rysunku. Dzieła z kolekcji Barbary Piaseckiej-Johnson oprowadzą kurator Katarzyna Jursz-Salvadori oraz autorzy katalogu Justyna Guze i Maciej Monkiewicz


20 I 2011, godz. 16.00 – Uroczyste wręczenie Księgi Pamiątkowej Homo Creator et Receptor Artium ks. prof. dr hab. Stanisławowi Kobielusowi


24 I 2009, godz. 18.00 – Prezentacja książki dr Tomasza Dziubeckiego, Programy symboliczne i funkcje ceremonialne rezydencji magnackich. Puławy-Białystok-Rzadzyń Podlaski-Lubartów w latach 1730-1760, Muzeum Pałac w Wilanowie 2010. Książkę przedstawi prof. dr hab. Mariusz Karpowicz


26 I 2011, godz. 16.00 – Spotkanie w Galerii Zachęta. Wystawę Casting na Kozyrę zaprezentuje kurator Hanna Wróblewska


KLUB KOSTIUMOLOGII I TKANINY ARTYSTYCZNEJ

 

3 XII 2010, godz. 17.00 – mgr Piotr Szaradowski, Yves Saint Laurent – 40 lat twórczości


21 I 2011, godz. 17.00 – Magdalena „Khali” Cielecka i Łukasz „Alkern” Koperski, Cosplay – Kostiumologia okiem fana Gwiezdnych wojen

 

KLUB MŁODYCH HISTORYKÓW I KRYTYKÓW SZTUKI

 

9 XII 2010, godz. 17.00 – mgr Jolanta Czerzniewska, Gabinet poety czy warsztat cieśli? Alchemia grafiki według Karola Mondrala i Konstantego Brandla

Zarząd Oddziału Warszawskiego SHS serdecznie zaprasza na coroczne Spotkanie Świąteczne, które odbędzie się w dniu 14 stycznia 2011 roku o godzinie 16.00 w Sali Konferencyjnej Stowarzyszenia Historyków Sztuki na I piętrze.

Z przyjemnością informujemy, że w dorocznym LV Konkursie im. ks. prof. Szczęsnego Dettloffa na prace naukowe młodych historyków sztuki nagrody otrzymali: dr Adam Mazur (O/Warszawski) za książkę: Historie fotografii w Polsce 1839-2009, Fundacja Sztuk Wizualnych, Kraków 2009; dr Filip Lipiński (O/Poznański) Hopper wirtualny. Obrazy w pamiętającym spojrzeniu; dr Karolina Stanilewicz (O/ Łódzki) za pracę: Zespół szat liturgicznych kolegiaty łowickiej i jego znaczenie w świetle działalności fundacyjnej arcybiskupów gnieźnieńskich w XVII i XVIII wieku; dr Anna Olszewska (O/Krakowski) za scenariusz i katalog wystawy: pt. Kosmologia. Obraz świata w nowożytności, Collegium Maius UJ, Kraków 2009. W 2010 roku Jury Konkursu im. prof. dra Jerzego Łozińskiego nie przyznało żadnej nagrody. Zarząd Oddziału Warszawskiego informuje, że Jury X Konkursu im. prof. Kingi Szczepkowskiej-Naliwajek na prace naukowe z historii sztuki studentów uczelni warszawskich również nie przyznało żadnej nagrody.

Zarząd O/W informuje, że w dniach 19-21 października 2011 r. Instytut Badań Interdyscyplinarnych „Artes Liberales” UW zaprasza na konferencję: Bizancjum a renesansy. Dialog kultur, dziedzictwo antyku – tradycja i współczesność. Szczegółowe informacje na stronie internetowej www.bizancjumarenesansy.uw.edu.pl Zgłoszenia wystąpień (ze streszczeniem do 250 słów) należy nadsyłać do 31 grudnia 2010 r., na adres: Instytut Badań Interdyscyplinarnych „Artes Liberales”, Uniwersytet Warszawski, ul. Nowy Świat 69, 00-046 Warszawa, (z dopiskiem „Bizancjum a renesansy”) lub elektronicznie: k.wisniewska@ibi.uw.edu.pl .

Zarząd O/W SHS informuje, że 24 maja 2011 roku Muzeum Pałac w Wilanowie zaprasza na spotkanie w ramach cyklu poświęconego badaniom nad działalnością Stanisława Kostki Potockiego W 190 rocznicę urodzin St. Kostki Potockiego. Zamierzeniem organizatorów jest, aby ten twórca pierwszego muzeum sztuki w Polsce, które działa nieprzerwanie od 1805 roku, wyjątkowy kolekcjoner sztuki, literat, polityk, mąż stanu stał się osobą rozpoznawalną dla każdego. Dlatego zaprosili do szerokiej, interdyscyplinarnej  dyskusji: historyków, historyków sztuki, filozofów, literaturoznawców, kulturoznawców. Obrady zostaną połączone ze spotkaniem Klubu „Pochwała Inteligencji”, który od dwóch lat organizuje debaty wokół tematów związanych z kulturą Rzeczpospolitej. Wszelkie szczegółowe informacje dotyczące spotkania będą zamieszczane na stronie internetowej www.wilanow-palac.art.pl .

Informujemy, że w dniach 24-25 III 2011 r. Oddział Katowicki SHS planuje zorganizować dwudniową sesję pod roboczym tytułem Oblicza sztuki 20-lecia międzywojennego XX wieku na obszarze obecnego województwa śląskiego. Szczegółowe informacje Teresa Dudek Bujarek tel. 692364262, e-mail: tdudek@muzeum.bielsko.pl lub Dorota Głazek, tel. 032 254 06 30 e-mail: glazekd@poczta.fm oraz pocztą: 40-954 Katowice, skr. Poczt. 421.


Oddział Wrocławski SHS planuje dwudniową konferencję naukową: Kultura i sztuka zakonu jezuitów na Śląsku i w Hrabstwie Kłodzkim (1580-1776). Szczegóły i zgłoszenia należy nadsyłać do końca marca 2011 r. pod adresem: darekgalewski@interia.pl .

 

Zarząd O/W SHS informuje, że w dniach 9-11 VI 2011 Oddział Wrocławski organizuje objazd zabytkoznawczy do Bawarii, na trasie: Wrocław - Coburg - Pommersfelden - Würzburg - Rothenburg ob der Tauber - Nordlingen - Augsburg - Regensburg - Weltenburg - Wrocław.
Koszt (w tym noclegi ze śniadaniami): 450 PLN od osoby. Przewidywane koszty wstępów: ok. 30 Euro. Zainteresowani proszeni są o wpłacenie zaliczki w wysokości 100 PLN do końca roku 2010. Wpłaty przyjmuje Robert Heś (Dział Dokumentów Muzeum Narodowego we Wrocławiu, tel.: 71 343883071 3438830 lub 71 343883971 3438839, wew. 242, tel. komórkowy: 697052175).

 

Zarząd O/W SHS informuje, że Oddział Krakowski SHS w dniach 30 IV 2011 – 14 V 2011 organizuje objazd naukowy do Toskanii. Szczegółowe informacje i zapisy dr Małgorzata Lisowska-Rzepecka, tel. 12 633776612 6337766 lub 606120893 e-mail: m.lisrzep@interia.pl .


Zarząd O/W SHS uprzejmie prosi o regularne opłacanie składek członkowskich.

Szanowni Państwo, informujemy o zmianie numeru rachunku bankowego Oddziału Warszawskiego SHS. Od dnia 1 października 2009 roku działa nasz nowy numer konta:
PKO BP 15 1020 1013 0000 0602 0206 6405.

 

Osoby korzystające ze stałych zleceń przelewu prosimy o aktualizację dyspozycji bankowych. Jednocześnie informujemy, że dawny numer konta, będzie aktualny do końca grudnia br.:
Bank Millennium S.A. 17 1160 2202 0000 0000 5515 6929


 

Za Zarząd

dr Monika Kuhnke

Prezes Oddziału Warszawskiego SHS

 

 


 

KOMUNIKAT PAŹDZIERNIK/LISTOPAD 2010 r.

 

Zarząd Oddziału Warszawskiego zaprasza na spotkania:

  

14 X 2010, godz. 17.30 – mgr Paweł Drabarczyk, Figura św. Franciszka z Asyżu według pierwowzoru Pedro de Meny z muzeum prowincji oo. Bernardynów w Leżajsku. Wprowadzenie do tematu hiszpańskiej nowożytnej rzeźby polichromowanej

 

19 X 2010, godz. 12.00 –Spotkanie w Zamku Królewskim na wystawie Leonardo da Vinci – Dama z gronostajem i inne arcydzieła ze zbiorów Muzeum Książąt Czartoryskich w Krakowie. Po wystawie oprowadzi kurator dr Artur Badach

 

20 X 2010, godz. 17.00 – Spotkanie w Galerii Zachęta na wystawie Anette Messager. Na pokaz (Faire Parade).Wystawę zaprezentuje kurator Anna Tomczak

 

25 X 2010, godz. 17.00 – Wieczór wspomnień poświęcony prof. dr hab. Stanisławowi Lorentzowi. Spotkanie współorganizowane wraz z Towarzystwem Miłośników Historii (Sekcja Biografistyki) oraz Towarzystwem Przyjaciół Warszawy w cyklu Konfraternia historyków warszawskich

 

26 X 2010, godz. 17.00 – Spotkanie w Galerii Zachęta na wystawie Jakub Julian Ziółkowski. Hokaina. Po wystawie oprowadzi kurator Hanna Wróblewska

 

28 X 2010, godz. 17.00 – Zebranie członków Oddziału Warszawskiego w celu wyboru delegatów na Nadzwyczajne Walne Zebranie Delegatów Oddziałów SHS

 

8 XI 2010, godz. 13.00 – Spotkanie w Muzeum Narodowym. Wystawę Chopin – ikonosfera romantyzmu przedstawi komisarz Iwona Danielewicz

 

10 XI 2010, godz. 17.00 – Prezentacja książki Inspiracje grafiką europejską w sztuce polskiej. Czasy nowożytne pod redakcją prof. dr hab. Krystyny Moisan-Jabłońskiej i mgr Katarzyny Ponińskiej wydanej przez Wydawnictwa UKSW w 2010 r. Książkę zaprezentuje dr hab. Jolanta Talbierska

 

18 XI 2010, godz. 17.00 – mgr Maciej Choynowski, Meble króla Stanisława Augusta

 

KLUB KOSTIUMOLOGII I TKANINY ARTYSTYCZNEJ

 

11 X 20010, godz. 12.00 – Spotkanie w Państwowym Muzeum Archeologicznym na wystawie Moda Majów. Po wystawie oprowadzi kurator Katarzyna Barska

 

15 X 2010, godz. 17.00 – mgr Aleksandra Kajdańska, Styl, moda i kultura w XVIII-wiecznym Gdańsku na podstawie rysunków Daniela Chodowieckiego z pamiętnika do Gdańska 1773 r .

 

19 XI 2010, godz. 17.00 – mgr Maciej Zapaśnik, Rekonstrukcja ubioru dawnego w polskiej i zagranicznej kinematografii od lat 50. XX w. na przykładzie męskiego stroju z pocz. XV stulecia

 

KLUB CERAMIKI I SZKŁA ARTYSTYCZNEGO

 

26 XI 2010, godz. 17.00 – mgr Katarzyna Przywoźna-Leśniak, Uwag kilka na temat "wazów nowo pokupionych farfurowych" - czyli o donicach ogrodowych z Wilanowa. Przyczynek do badań nad fajansami z Delft w osiemnastowiecznej Polsce

 

Zarząd Oddziału Warszawskiego SHS informuje, że w dniach 25-26 listopada 2010 r. w Lublinie odbędzie się LIX OGÓLNOPOLSKA SESJA NAUKOWA POLIS – URBS – METROPOLIS.
Obrady toczyć się będą na KUL, Al. Racławickie 14, w Auli Głównej i Sali Audiowizualnej Muzykologii Kolegium Jana Pawła II.
Program sesji:
Dzień pierwszy 25.11.2010

9.00-9.30 – otwarcie

9.30-9.55 – Bożena Iwaszkiewicz-Wronikowska (Lublin), Od Urbs sacra do Urbs Christiana

9.55-10.20 – Maria Giedz (Gdańsk), Hasankeyf – miasto, które umiera

10.20-10.45 – Małgorzata Wrześniak (Warszawa), „Miasto Dam” Christie de Pizan – szlachetny mariaż architektury z literaturą

10.45-11.15 – przerwa na kawę

11.15-11.40 – Rafał Eysymontt (Wrocław), Miasto średniowieczne jako trwanie

11.40-12.05 – Barbara Hryszko, Rafał Hryszko (Kraków), Obraz miasta portowego na przykładzie ikonografii Genui na przełomie średniowiecza i czasów nowożytnych

12.05-12.30 – Katarzyna Kolendo-Korczak (Warszawa), Utopia czy rzeczywistość. Obraz miasta idealnego w dekoracjach budowli municypalnych w miastach europejskich w okresie nowożytnym

12.30-13.30 – dyskusja

13.30-14.30 – przerwa obiadowa

14.30-14.55 – Łukasz M. Sadowski (Łódź), Zachodnie dzielnice w miastach Dalekiego Wschodu w latach 1850-1950

14.55-15.20 – Hanna Grzeszczuk-Brendel (Poznań), Miasto rezydencjonalne w burżuazyjnym świecie – Wiedeń i/a Poznań

15.20-15.45 – Daria Bręczewska-Kulesza (Bydgoszcz), Wpływ nowych koncepcji przestrzennych na plany zabudowy prowincjonalnych ośrodków miejskich na początku XX w. na przykładzie Bydgoszczy

15.45-16.10 – Agnieszka Wysocka (Bydgoszcz), Bydgoska dzielnica Sielanka – połączenie koncepcji urbanistycznej w początku XX w. z architekturą 20-lecia międzywojennego

16.10-16.45 – przerwa na kawę

16.45-17.10 – Dorota Kudelska (Lublin), Kadry miasta – retoryka jego opisu w malarstwie polskim (ok. 1860-1939)

17.10-17.35 – Katarzyna Nowakowska-Sito (Warszawa), Tajemnica i melancholia ulicy – De Chirico, Carrà i miasto metafizyczne
17.35-18.00 – Małgorzata Geron (Toruń), Leon Chwistek „Miasto formistów”

18.00-19.00 – dyskusja

20.00 – spotkanie koleżeńskie

Dzień drugi 26.11.2010

9.00-9.25 – Filip Burno (Warszawa), Przestrzenie Nowego Porządku. Miasto jako nośnik ideologii faszystowskiej

9.25-9.50 – Krzysztof Stefański (Łódź), Rzym – nowe oblicze „wiecznego miasta”

9.50-10.15 – Janusz L. Dobesz (Wrocław), Wrocław pod znakiem swastyki (1933-1945)

10.15-10.40 – Aleksandra Sumorok (Łódź), Socrealizm. Sztuka wnętrza totalnego, sztuka wnętrza metropolitalnego

10.40-11.10 – przerwa na kawę

11.10-11.35 – Barbara Szczypka – Gwiazda (Katowice), Megalopolis a koncepcja trójmiasta na przykładzie trójmiasta Bytom - Zabrze - Gliwice i Gdańsk - Gdynia – Sopot

11.35-12.00 – Irma Kozina (Katowice), Mieszczanin, obywatel państwa opiekuńczego czy udziałowiec spółki? Procesy miastotwórcze po drugiej wojnie światowej

12.00-12.25 – Romuald K. Bochyński (Radom), Powolne wypieranie modernistycznej stylistyki. Przemiany architektoniczno-urbanistyczne Osiedla XV-lecia w Radomiu w ciągu ostatnich 20 lat

12.25-12.50 – Artur Zaguła (Łódź), Zbudujemy piękne i dobre miasto – teoria i praktyka Nowego Urbanizmu

12.50-14.00 – dyskusja

14.00-15.00 – przerwa obiadowa

15.00-15.25 – Bernadeta Stano (Kraków), Przestrzeń galerii jako continuum współczesnego miasta

15.25-15.50 – Karolina Rajna (Wrocław), ,,Niechciana sztuka współczesna”. Tkanka miejska jako kontrowersyjna przestrzeń wystawowa dla dzieła Mirosława Bałki „Auschwitzwieliczka”

15.50-16.20 – Przerwa na kawę

16.20-16.45 – Paulina Zarębska (Lublin), Obrazy miasta w realizacjach Wojciecha Gilewicza

16.45-17.10 – Anna Kwiatkowska-England (Wrocław), Kamp w mieście. Londyn - Nowy Jork – Rzym

17.10-17.35 – Helena Postawka (Kraków), Niewidzialne miasto. Uwagi na temat prezentowania ludziom niewidomym i słabowidzącym architektury i urbanistyki

17.35-18.30 – dyskusja

18.30 – zakończenie sesji

 

Zarząd Oddziału Warszawskiego informuje, że istnieje możliwość wydelegowania do udziału w obradach sesji jednego przedstawiciela Oddziału Warszawskiego. Zainteresowanych prosimy o kontakt z Biurem O/W SHS do końca października br.

 

Zarząd O/W SHS informuje, że w dniach 19-20 października 2010 r. we Włoskim Instytucie Kultury w Warszawie, ul. Marszałkowska 72, odbędzie się konferencja Viaggio in Italia. Organizatorem i prowadzącym jest dr Małgorzata Wrześniak (IHS, UKSW w Warszawie)
Dzień pierwszy - 19. 10. 2010
14.00 Uroczyste otwarcie konferencji
Powitanie przez dyrektora Włoskiego Instytutu Kultury w Warszawie
Słowo wstępne: dr Małgorzata Wrześniak
14.30 Prof. dr hab. Roman Krzywy - Janicjusz i Kochanowski. Włochy jako doświadczenie egzystencjalne polskich poetów - humanistów
15.00 Prof. dr hab. Dorota Żołądź-Strzelczyk – Radzę pomknąć go dalej w świat, do Włoch, aby i pierwsze studia przepolerował - wyjazdy młodych do Italii w staropolskiej teorii i praktyce edukacyjnej
15.30 Prof. dr hab. Magdalena Ujma - W stronę Padwy i przeciwko Padwie. Italia i jej mieszkańcy w życiu małopolskiej linii Zborowskich (XVI-XVII w.)
16.00-16.30 przerwa na kawę
16.30 Dr Luca Bernardini - Polscy podróżnicy do Florencji w dobie Risorgimento
17.00 Dr Oxana Remeniaka - Włochy w życiu i twórczości artystów ukraińskich końca XIX i początku XX wieku
Dzień drugi - 20. 10. 2010
14.00 Prof. Hanna Dziechcińska - Dawne dzienniki z podróży – Dokument świadomości urbanistycznej
14.30 Dr Małgorzata Wrześniak – Sztuka Florencji w oczach polskich podróżników do Włoch
15.00 Mgr Danuta Mucha – O wspaniałości włoskiej rzeźby i malarstwa. Wyjątek z dziennika podróży do Italii Katarzyny z Sosnowskich Platerowej
15. 30 - 16.00 przerwa na kawę
16.00 Dr Marzena Królikowska-Dziubecka - Wyprawa Jana Chrystiana Kamsetzera na Sycylię i Maltę w świetle listów architekta do Marcello Bacciarellego
17.00 Dr Małgorzata Kowalczyk – W kościele święte, w ogrodzie jak kozy frywolne, w domu złe jako diabły, na ulicy jak anioły, a w oknach jak syreny - Włoskie kobiety w opiniach polskich mężczyzn w XVIII wieku
17.30 Zamknięcie konferencji i otwarcie wystawy Viaggio in Italia

 

Zarząd O/W SHS informuje, że w dniach 25-26 listopada 2010 r. w Pałacu w Wilanowie odbędzie się polsko-brytyjska konferencja i warsztaty dla muzealników Ekonomia muzeum pod patronatem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Pojęcie „ekonomia muzeów” łączy kluczowe aspekty zarządzania muzeum: inwestycje, architekturę, edukację, działania społeczne, ochronę dziedzictwa umieszczając je w kontekście szeroko pojętego ekonomicznego funkcjonowania instytucji muzealnej. Specyfika muzeum to również zagadnienia związane z etyką zawodową, wynikające z niej ograniczenia współpracy z rynkiem, obowiązek misji ochronnej i misji edukacyjnej, z zarazem nowy sposób myślenia o „majątku publicznym”. Cele konferencji: określenie kapitału społeczno-ekonomicznego muzeów, opisanie przemysłów kreatywnych wokół muzeum, pokazanie muzeum jako instytucji kapitałowej, wskazanie jakie są możliwości uzyskiwania przychodów przez muzea.
Wskazanie inwestycji przynoszących wymierne rezultaty w kontekście ekonomicznego funkcjonowania muzeum (np. cyfryzacja i informatyzacja) oraz wskazanie zagadnień etycznych towarzyszących komercjalizacji muzeów, określenie granicy między dopuszczalną komercjalizacją, a kulturową misją muzeum.
Szczegółowe informacje na temat konferencji pod adresem www.ekonomiamuzeum.pl

Zgłoszenia należy nadsyłać do 15 października 2010 r. na adres: zgloszenie@ekonomiamuzeum.pl

 

Organizatorami konferencji są: Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Mazowieckie Centrum Kultury i Sztuki, Muzeum Pałac w Wilanowie, UK Trade & Investment (Ambasada Brytyjska w Warszawie), Polski Komitet Narodowy ICOM/UNESCO
Sekretariat konferencji: Muzeum Pałac w Wilanowie ul. St. Kostki Potockiego 10/16 02-958 Warszawa  22 842 48 0922 842 48 09 / fax 22 842-31-16 konferencja@ekonomiamuzeum.pl

 

Zarząd O/W SHS informuje, że ukazały się drukiem i są do kupienia w Biurze Zarządu Głównego SHS oraz za pośrednictwem księgarni wysyłkowej SHS materiały posesyjne: Fotografia. Od Dagerotypu do galerii Hybrydy (wyd. 2008), Interpretować Fotografię (wyd. 2009) oraz Visibilia et Invisibilia w sztuce średniowiecza. Księga pamiątkowa poświęcona pamięci profesor Kingi Szczepkowskiej-Naliwajek (wyd. 2009).

 

Zarząd O/W SHS uprzejmie prosi członków Oddziału Warszawskiego SHS o aktualizację danych adresowych oraz nadsyłanie swoich adresów e-mailowych na adres Biura O/W SHS: ow.shs@shs.pl.pl

 

Zarząd O/W SHS uprzejmie prosi o regularne opłacanie składek członkowskich;
podajemy nowy numer konta : PKO BP 15 1020 1013 0000 0602 0206 6405.
Osoby korzystające ze stałych zleceń przelewu prosimy o aktualizację dyspozycji bankowych. Jednocześnie informujemy, że dawny numer konta, będzie aktualny do końca listopada br.: Bank Millennium S.A. 17 1160 2202 0000 0000 5515 6929

 

 

Za Zarząd

dr Monika Kuhnke
Prezes Oddziału Warszawskiego SHS

 


 

KOMUNIKAT KWIECIEŃ / MAJ / CZERWIEC 2010 r.

 

Zarząd Oddziału Warszawskiego zaprasza na spotkania:

 

9 IV 2010, godz. 17.00 – Prezentacja książki Jan Białostocki – między tradycją a innowacją. Materiały Seminarium Metodologicznego SHS, Nieborów 23-25 października 2008 r. wydanej przez „Argraf” w 2009 r. Książkę zaprezentują: prof. dr hab. Maria Poprzęcka i mgr Magdalena Wróblewska

12 IV 2010, godz. 13.00 – Spotkanie w Muzeum Narodowym. Po wystawie Ceramika Rafaela. Majolika istoriato ze zbiorów polskich oprowadzi kurator Katarzyna Świetlicka

14 IV 2010, godz. 18.00 – Prezentacja książki dra Michała Wardzyńskiego Rzeźba  nowożytna w kręgu Jasnej Góry i Polskiej Prowincji Zakonu Paulinów wydanej przez Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego w 2010 r. Głos zabiorą: dr Tadeusz Bernatowicz, prof. dr hab. Juliusz A. Chrościcki, prof. dr hab. Mariusz Karpowicz, dr Jakub Sito, O. prof. dr. hab. Janusz Zbudniewek ZP. Prezentacja książki połączona zostanie z autoreferatem dra Michała Wardzyńskiego

22 IV 2010, godz. 17.00 – mgr Anna Gut, Obramienie epitafium rodziny Neissnerów z kościoła NMP w Toruniu – jako przykład manieryzmu

7 V 2010, godz. 17.00 – Wieczór poświęcony pamięci prof. dr hab. Czesława Witolda Krassowskiego

10 V 2010, godz. 13.00 – Spotkanie w Pałacu w Wilanowie. Po wystawie Amor Polonus czyli miłość Polaków oprowadzi kurator prof. dr hab. Teresa Grzybkowska

10 VI 2010, godz. 17.00 – mgr Anna Frąckowska, Srebrne kufle gdańskie – element kultury mieszczańskiej XVII wieku

 

KLUB KOSTIUMOLOGII I TKANINY ARTYSTYCZNEJ ZAPRASZA NA SPOTKANIA:

 

16 IV 2010, godz. 17.00 – mgr Barbara Czaja-Szewczak, Ubiór codzienny i pogrzebowy w okresie fatymidzkim, ajubidzkim i mameluckim w Egipcie

14 V 2010, godz. 17.00 – mgr Joanna Stacewicz, „Szmat i pustej sceny nie lubię” – w teatralnym teatrze Teresy Roszkowskiej

11 VI 2010, godz. 17.00 – mgr Piotr Jamski, XVII-wieczny „ubiór korporacyjny” polskich Wizytek

Zarząd Oddziału Warszawskiego w dniu 25 maja 2010 r. organizuje konferencję pt. Muzea na Mazowszu, która ma na celu zgromadzenie muzealników z terenów Mazowsza i wzajemną wymianę doświadczeń.
Obrady rozpoczną się o godz. 11.00 w sali Konferencyjnej SHS, Rynek Starego Miasta 27, I Piętro.
PROGRAM KONFERENCJI:
- Otwarcie konferencji – dr Monika Kuhnke, prezes Zarządu Oddziału Warszawskiego SHS
- Słowo wstępne – dr Marian Sołtysiak
- Robert Piotrowski (Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu) – Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu i jego rola w ochronie sztuki ludowej Mazowsza Płockiego
- Leonard Sobieraj (Muzeum Mazowieckie w Płocku) – Rozwój Muzeum Mazowieckiego w Płocku
- Roman Postek (Muzeum Zbrojownia na Zamku w Liwie) – Muzeum Zbrojownia na Zamku w Liwie – historia i współczesność
- Przerwa na kawę
- Hanna Budziszewska (Muzeum Regionalne w Siedlcach) – Muzeum Regionalne w Siedlcach – siedziba i wybrane kolekcje
- Paulina Szymalak (Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu) – Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu – krótki zarys historii oraz specyfika placówki ze szczególnym uwzględnieniem zbiorów Działu Sztuki Dawnej
- Barbara Kalinowska (Muzeum Kultury Kurpiowskiej w Ostrołęce) – Motywy ludowe w sztuce dwudziestolecia międzywojennego na przykładzie zbiorów Muzeum Kultury Kurpiowskiej w Ostrołęce
- Zamknięcie obrad

Zarząd Główny SHS prosi o nadsyłanie wniosków (do 30 czerwca br.) na doroczny LV Konkurs im. ks. prof. Szczęsnego Dettloffa na prace naukowe młodych (do 35 lat) członków Stowarzyszenia. Konkurs obejmuje prace publikowane w roku przyznania wyróżnienia (2010) lub w roku poprzedzającym (2009). W przypadku druku pracy w czasopismach brana jest pod uwagę nie nominalna data numeru, ale data jego wydrukowania. W konkursie biorą udział nadesłane prace niepublikowane. Prace magisterskie są rozpatrywane, o ile w całości, części lub streszczeniu zostały ogłoszone drukiem.

Zarząd Główny SHS prosi o nadsyłanie wniosków (do 30 czerwca br.) do czternastej edycji nagrody im. prof. dr Jerzego Łozińskiego za prace naukowe z historii sztuki polskiej ze szczególnym uwzględnieniem publikacji o charakterze dokumentacyjnym i katalogowym.

Zarząd O/W SHS zaprasza do wzięcia udziału w X Konkursie im. prof. Kingi Szczepkowskiej-Naliwajek na prace naukowe z historii sztuki studentów uczelni warszawskich. Prace konkursowe o objętości 15-20 stron znormalizowanego maszynopisu muszą spełniać warunki stawiane tekstom naukowym. Mogą to być prace seminaryjne lub rezultaty własnych zainteresowań naukowych. Przedmiotem konkursu nie mogą być eseje, prace z krytyki artystycznej i przeglądy literatury. Prace anonimowe, opatrzone godłem (rozwiązanym w dołączonej zamkniętej kopercie) należy składać do 15 września br. w biurze O/W SHS.

Informujemy, że Gabinet Rycin BUW organizuje w międzynarodową konferencję naukową pt. Metodologia, metoda i terminologia grafiki i rysunku. Teoria i praktyka, która odbędzie się w dniach 2-3 grudnia 2010. Koncepcja konferencji i opieka naukowa: dr Jolanta Talbierska e-mail: j.m.talbierska@uw.edu.pl; Sekretarz konferencji: Zofia Kajczuk, z.kajczuk@uw.edu.pl , tel. (22) 55 25 834(22) 55 25 834, faks: (22) 55 25 659. Kontakt: Gabinet Rycin BUW, ul. Dobra 56/66, 00-312 Warszawa ( z dopiskiem „Konferencja 2010").
Osoby zainteresowane proszone są o wstępną deklarację uczestnictwa lub wystąpienia jeszcze w marcu. Do 31 maja należy przesłać abstrakt (2-3 strony, wersja elektroniczna) wystąpienia oraz potwierdzenie uczestnictwa (dwa formularze: udział czynny i bierny), do 29 października - obszerny abstrakt (min. 4 strony, wersja elektroniczna) w języku angielskim (lub francuskim) i po polsku z ostatecznie sformułowanym tematem (materiał powielany dla uczestników konferencji oraz dla gości zagranicznych), a do 15 listopada - materiały do prezentacji multimedialnej (CD, DVD).

Informujemy, że Klub Kostiumologii i Tkaniny Artystycznej przy Warszawskim Oddziale SHS i Muzeum Pałac w Wilanowie organizują od kwietnia do czerwca cykl wykładów dla rekonstruktorów historycznych Ubiory w Polsce w czasach króla Jana III. Jest on odpowiedzią na coraz bardziej wzmożony w Polsce ruch odtwórstwa historycznego, szczególnie często odnoszący się do XVII wieku. Celem organizatorów jest przede wszystkim popularyzacja wiedzy o modzie tego okresu i przybliżenie grupom odtwórców historycznych wyników najnowszych badań kostiumologicznych, również odnośnie dawnych metod kroju i szycia.
(Koszt uczestnictwa w każdym wykładzie wynosi 20 zł, karnet na wszystkie wykłady – 100 zł. Dla członków SHS za okazaniem legitymacji wykłady są bezpłatne.)

17 kwietnia 2010 (sobota), pałac w Wilanowie, salon Lubomirskiej, godz. 11.00-14.00
- prof. dr hab. Anna Sieradzka (UW), Ubiory w Polsce w XVII wieku
- przerwa na kawę
- prof. dr hab. Anna Sieradzka (UW), Kobieca biżuteria w Polsce w XVII wieku w świetle ikonografii portretowej
8 maja 2010 (sobota), pałac w Wilanowie, salon Lubomirskiej, godz. 11.00-14.00
- mgr Ewa Mianowska (MNW), Siedemnastowieczne tkaniny odzieżowe w Polsce – historia  i współczesne odwzorowania (wykład podwójny z przerwą na kawę)
9 maja 2010 (niedziela), pałac w Wilanowie, salon Lubomirskiej, godz. 11.00-14.00
- dr Anna Straszewska (IS PAN), Historia i rekonstrukcja ubiorów kobiecych z czasów króla Jana III (wykład podwójny z przerwą na kawę)
29 maja 2010 (sobota), pałac w Wilanowie, salon Lubomirskiej, godz. 11.00-14.00
- dr Anna Straszewska (IS PAN), Historia i rekonstrukcja polskiego siedemnastowiecznego ubioru męskiego (wykład podwójny z przerwą na kawę)
30 maja 2010 (niedziela), pałac w Wilanowie, salon Lubomirskiej, godz. 11.00-12.30
- mgr Karolina Krzywicka (Muzeum Azji i Pacyfiku), Biżuteria do polskiego ubioru narodowego  w XVII wieku
12 czerwca 2010 (sobota), pałac w Wilanowie, salon Lubomirskiej, godz. 11.00-14.00
- mgr Monika Janisz (MNW), Męski ubiór zachodnioeuropejski w XVII wieku – historia i rekonstrukcja (wykład podwójny z przerwą na kawę)
13 czerwca 2010 (niedziela), pałac w Wilanowie, salon Lubomirskiej, godz. 11.00-14.00
mgr Monika Janisz (MNW), Koronki i hafty jako element dekoracji ubiorów w XVII wieku
- przerwa na kawę
- zakończenie cyklu

Szanowni Państwo, informujemy o zmianie numeru rachunku bankowego Oddziału Warszawskiego SHS. Od dnia 1 października 2009 roku działa nasz nowy numer konta:
PKO BP 15 1020 1013 0000 0602 0206 6405.
Osoby korzystające ze stałych zleceń przelewu prosimy o aktualizację dyspozycji bankowych. Jednocześnie informujemy, że dawny numer konta, będzie aktualny do końca maja br.: Bank Millennium S.A. 17 1160 2202 0000 0000 5515 6929


Za Zarząd

dr Monika Kuhnke
Prezes Oddziału Warszawskiego SHS
 


 

KOMUNIKAT LUTY / MARZEC 2010 r.

Zarząd Oddziału Warszawskiego zaprasza na spotkania:

18 II 2010, godz. 12.00 – Spotkanie w Muzeum Niepodległości. Wystawę Jan Szczepkowski (1878-1964). W służbie sztuce, w służbie Ojczyźnie zaprezentuje dr Katarzyna Chrudzimska-Uhera. Oprowadzanie połączone zostanie z projekcją filmu dokumentalnego o renowacji Ołtarza Bożego Narodzenia w Dourges przez polskich konserwatorów w 2009 r.

4 III 2010, godz. 17.00 – mgr Katarzyna Rogalska, Powojenna twórczość Zygmunta Stępińskiego

19 III 2010, godz. 17.00 – Prezentacja  Księgi Pamiątkowej Visibilia et Invisibilia w sztuce średniowiecza poświęconej prof. dr hab. Kindze Szczepkowskiej-Naliwajek wydanej przez „Argraf” w 2009 r.

29 III 2010, godz. 17.00 – Uroczystość wręczenia Dyplomu Członka Honorowego SHS   dr Bożenie Steinborn
 
KLUB KOSTIUMOLOGII I TKANINY ARTYSTYCZNEJ ZAPRASZA NA SPOTKANIA:

12 III 2010, godz. 17.00 – mgr Maciej Zapaśnik, Współczesny polski ruch odtwórstwa historycznego. Historia, rozwój i uwarunkowania na przykładzie rekonstrukcji męskiego ubioru
i uzbrojenia epoki średniowiecza

26 III 2010, godz. 17.00 – mgr Magdalena Bialic, Kolorowe szaleństwo na śniegu czyli o strojach dawnych narciarzy

Zarząd Oddziału Warszawskiego SHS informuje, że w dniu 11 marca 2010 roku o godz. 17.00     w sali konferencyjnej SHS, odbędzie się Zebranie Sprawozdawcze Oddziału Warszawskiego SHS za 2009 rok

Zarząd Oddziału Warszawskiego SHS serdecznie dziękuje Koleżankom i Kolegom, którzy
w 2009 r. oprowadzali nas po wystawach. Spotkania te cieszyły się ogromnym zainteresowaniem. Nasze podziękowania zechcą zatem przyjąć: Magdalena Bajbor, Iwona Danielewicz, Anna Ekielska-Mardal, Justyna Guze, Danuta Jackiewicz, Joanna Kinowska, Anna Kosińska, dr Anna Kozak, Magdalena Kulesza, dr Katarzyna Nowakowska-Sito, prof. dr hab. Tadeusz Majda, Monika Matwiejczuk, Anna Masłowska, dr Agnieszka Morawińska, dr Przemysław Mrozowski, Małgorzata Plater-Zyberk, Katarzyna Połujan, Karol Radziszewski, Maria Szczypek, Barbara Szelegejd, Hanna Wróblewska, Małgorzata Wróblewska-Markiewicz, Jerzy Żmudziński.

Zgodnie z długoletnią tradycją w święto patronackie historyków sztuki – uroczystość błogosławionego Fra Angelico w dniu 21 lutego o godzinie 10:30, ks. dr Wiesław Niewęgłowski odprawi mszę św. w naszej intencji,  w kościele Środowisk Twórczych pw. św. Brata Alberta i św. Andrzeja Apostoła przy Placu Teatralnym 18.

Zarząd Oddziału Warszawskiego SHS informuje, że w dniach 18-19 listopada 2010 r. w Lublinie odbędzie się LIX Ogólnopolska Sesja Naukowa Stowarzyszenia Historyków Sztuki, której tematem będzie: Polis – urbs – metropolis. Sesja organizowana jest wspólnie z Instytutem Historii Sztuki KUL. Zgłoszenia przyjmuje i informacji udziela Lechosław Lameński, Instytut Historii Sztuki KUL, Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin, e-mail: lamenski@wp.pl

Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Szczecinie w dniach 19-21 maja 2010 r. współorganizuje konferencję naukową pt. Ideologia i propaganda wobec architektonicznego wizerunku Polski Ludowej. Szczegółowe informacje: Pavel.knap@ipn.gov.pl lub Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Szczecinie, Oddziałowe Biuro Edukacji Publicznej, 71-422 Szczecin, ul. P. Skargi 14.

Zarząd O/W SHS informuje, że Katedra Historii Sztuki w Łodzi, Muzeum Kinematografii     oraz Centralne Muzeum Włókiennictwa  organizuje sesję pt. Dobre miasto – złe miasto, która odbędzie się w dniach 4-5 listopada 2010 r. Zgłoszenia wraz z abstraktami wystąpienia (0,5 – 1 strona – nie więcej niż 1800 znaków oraz 2-3 zdjęcia) prosimy kierować na adresy: irmmic@wp.pl  i karolinastan@o2.pl do końca czerwca 2010 r.

Oddział Górnośląski SHS  informuje, że wiosną 2011 r. planuje zorganizować dwudniową sesję pod roboczym tytułem Oblicza sztuki 20-lecia międzywojennego XX wieku na obszarze obecnego województwa śląskiego. Zgłoszenia ze streszczeniem referatu (do 1800 znaków) prosimy nadsyłać do końca września 2010 roku. Bliższe informacje: Teresa Dudek Bujarek tel. 0 692 364 262, e-mail: tdudek@muzeum.bielsko.pl lub Dorota Głazek, tel. 032 254 06 30 e-mail: glazekd@poczta.fm oraz pocztą: SHS Oddział Górnośląski, 40-954 Katowice, skr. Poczt. 421.

Zarząd O/W SHS informuje, że w tym roku Oddział Kielecki organizuje następujące objazdy naukowe: Krym (22 IV – 3 V 2010), Walia i Anglia Zachodnia (27 VI –11 VII 2010),  Czarnogóra, Dalmacja i Hercegowina (12-26 IX 2010). Szczegółowe informacje: Elżbieta Chodkiewicz-Przypkowska, e-mail: ecehape@o2.pl  Szczegółowy program objazdów dostępny jest w biurze O/W SHS.

Szanowni Państwo, informujemy o zmianie numeru rachunku bankowego Oddziału Warszawskiego SHS. Od dnia 1 października 2009 roku działa nasz nowy numer konta:
PKO BP 15 1020 1013 0000 0602 0206 6405.
Osoby korzystające ze stałych zleceń przelewu prosimy o aktualizację dyspozycji bankowych. Jednocześnie informujemy, że dawny numer konta, będzie aktualny do końca marca br.:
Bank Millennium S.A. 17 1160 2202 0000 0000 5515 6929

Za Zarząd
dr Monika Kuhnke
Prezes Oddziału Warszawskiego SHS


Z żalem informujemy, że w 2009 roku zmarli nasi Koledzy:

mgr Halina Chojnacka – ur. 11 IV 1916 r. – zm. 10 XI 2009 r., członek O/W SHS od 1948 r. Długoletni kustosz zbiorów szkła i ceramiki Muzeum Narodowego w Warszawie.
 
mgr inż arch. Jacek Cydzik - ur. 7 I 1920 r. – zm. 2 XI 2009 r., członek O/W SHS od 1952 r. Architekt, konserwator zabytków, generalny projektant rewaloryzacji zespołów pałacowych, współtwórca odbudowy Zamku Królewskiego w Warszawie, długoletni zastępca Generalnego Konserwatora Zabytków. Współtwórca odbudowy Starego i Nowego Miasta w Warszawie oraz współautor koncepcji prac konserwatorskich Nieborowa-Arkadii, Radziejowic, Wrocławia, Gdańska i Paczkowa. Pracownik BOS-u, główny projektant PP PKZ, działacz Społecznego Komitetu Opieki nad Starymi Powązkami. Członek SARP, członek honorowy PKN ICOMOS, pierwszy laureat Nagrody im. Jana Zachwatowicza. Od 1984 r. kierownik Muzeum Powstania Warszawskiego – Oddziału Muzeum Historycznego m.st. Warszawy. Podporucznik Armii Krajowej, żołnierz kompanii K-1 pułku „Baszta”, kawaler Orderu Virtuti Militari, odznaczony Krzyżem Walecznych, Srebrnym Krzyżem Zasługi z Mieczami i Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski.
 
prof. dr hab. Zbigniew Czeczot-Gawrak – ur. 5 X 1911 r. – zm. 22 I 2009 r., członek O/W SHS od 1963 r. Nestor polskiego filmoznawstwa. Uczestnik kampanii wrześniowej 1939 roku, działacz okupacyjnego podziemia, walczył w Powstaniu Warszawskim jako ppor. „Nowina” w Grupie Bojowej AK „Krybar”. Długoletni pracownik IS PAN. Wykładowca Uniwersytetu Łódzkiego. Pedagog, pisarz, działacz, publicysta, współautor dziejów „Zetu”, przewodniczący Klubu Weteranów Dyplomacji II Rzeczypospolitej.
 
prof. dr hab. Władysława Jaworska – ur.14 VII 1910 r. – zm. 7 VII 2009 r., członek O/W SHS   od 1954 r. Wieloletni pracownik IS PAN. Przewodnicząca Międzynarodowego Stowarzyszenia Krytyków Sztuki AICA, odznaczona Krzyżem Kawalerskim Orderu Francuskiej Legii Honorowej oraz Krzyżem Komandorskim Orderu Polonia Restituta, autorka wielu fundamentalnych publikacji naukowych z dziedziny malarstwa polskiego.

mgr Krystyna Lach – ur. 20 VI 1931 r. – zm. 13 XII 2009 r.,  członek O/W SHS od 1977 r. Absolwentka historii sztuki UJ i Paryskich Studiów Romanistycznych. Długoletni starszy specjalista do spraw kontaktów zagranicznych Zarządu Muzeów i Ochrony Zabytków.
 
prof. dr hab. Jerzy Józef Lileyko – ur. 22 V 1932 r. – zm. 2 XII 2009 r., członek O/W SHS od 1962 r.  Absolwent historii sztuki UW. Wybitny uczony, historyk sztuki, muzealnik, varsavianista. Badacz dziejów mecenatu królewskiego i polskiego parlamentaryzmu oraz znawca historii i sztuki dawnej Warszawy. Związany z wieloma instytucjami naukowymi i kulturalnymi w kraju i za granicą. Pracownik naukowy IS PAN i KUL oraz pracownik Zamku Królewskiego w Warszawie  i Muzeum Historycznego m.st. Warszawy.

prof. dr hab. Jadwiga Lipińska – ur. 29 XI 1932 r. – zm. 2009 r., członek O/W SHS od 2000 r. Archeolog, Kurator Zbiorów Sztuki Starożytnej Muzeum Narodowego w Warszawie, pracownik naukowy Uniwersytetu Warszawskiego i Uniwersytetu Łódzkiego.

dr Helena Michałowska – ur. 7 VII 1920 r. – zm. 2009 r., członek O/W SHS 1954 r. Doktor nauk humanistycznych, specjalista historii kultury XIX w. Długoletni kierownik Redakcji Sztuki Encyklopedii Powszechnej PWN. Współorganizatorka Towarzystwa Przyjaciół Warszawy – Warszawa Żoliborz.
 
ks. dr Stanisław Makarewicz – ur. 11 V 1940 r. – zm. 2009 r., członek O/W SHS od 1970 r. Wykładowca historii sztuki i konserwacji zabytków w Wyższym Seminarium Duchownym  w Sandomierzu. Duszpasterz Akademicki w Radomiu.
 
mgr Aldona Romanowicz – ur. 16 V 1909 r. – zm. 17 VI 2009 r., członek O/W SHS od 1946 r. Absolwentka Uniwersytetu Stefana Batorego w Wilnie i UMK w Toruniu Wydziałów Sztuk Pięknych. Członek ZPAP, współzałożycielka Ogólnopolskiej Sekcji Konserwacji i wieloletni pracownik Zarządu Sekcji. Członek wielu stowarzyszeń konserwatorskich polskich i międzynarodowych. Pracownik Naczelnej Dyrekcji Muzeów i Ochrony Zabytków, MKiS oraz PP PKZ i MNW. Kierownik Pracowni Konserwacji Sztuki Średniowiecznej. Odznaczona Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Srebrnym Krzyżem Zasługi oraz Złotą Odznaką za Opiekę nad Zabytkami. Autorka wielu publikacji z zakresu konserwacji, uczestnik wystaw konserwatorskich i malarskich.
 
mgr Joanna Wyszyńska-Prosnak – ur. 26 XI 1928 r. – zm. 2 XII 2009 r., członek O/W SHS   od  1954 r. Konserwator zabytków, historyk sztuki, malarka. Absolwentka Wydziału Konserwacji Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie oraz Wydziału Historii Sztuki Uniwersytetu Warszawskiego. Członek Związku Polskich Artystów Plastyków, ICOM, Stowarzyszenia Muzealników Polskich. Rzeczoznawca Ministerstwa Kultury i Sztuki w zakresie konserwacji malarstwa sztalugowego i rzeźby polichromowanej. Wieloletni kierownik Pracowni Konserwacji Malarstwa Sztalugowego, Ściennego i Rzeźby Polichromowanej PKZ. Autorka publikacji z zakresu profilaktyki i konserwacji zabytków muzealnych, organizator i uczestnik licznych wystaw konserwatorskich i malarskich. Odznaczona Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski,  Srebrnym Krzyżem Zasługi, Złotą Odznaką za Opiekę nad Zabytkami, Złotą Odznaką Pamiątkową PKZ oraz Odznaką Zasłużonego Działacza Kultury.

Wszyscy pozostaną w naszej pamięci
 KOMUNIKAT GRUDZUEŃ 2009 r. / STYCZEŃ 2010 r.

 

Zarząd Oddziału Warszawskiego Stowarzyszenia Historyków Sztuki składa Państwu

serdeczne życzenia z okazji nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia i Nowego 2010 Roku.

 

Zarząd O/W SHS informuje, że w dniu 23 października 2009 r. na XXXVIII Walnym Zebraniu Delegatów Oddziałów wybrano nowe władze Stowarzyszenia. W kolejnej kadencji funkcję prezesa pełnić będzie pani prof. dr hab. Maria Poprzęcka. Do Zarządu Głównego wybrani zostali koledzy: prof. dr hab. Jan K.Ostrowski i dr hab. Wojciech Włodarczyk – wiceprezesi; mgr Katarzyna Chmielewska – sekretarz generalny; mgr Michał Urbanowski – skarbnik; dr Jacek Bielak - zastępca skarbnika; dr Małgorzata Lisowska-Rzepecka, mgr Jadwiga Oczko-Kozłowska, mgr Karolina Stanilewicz – członkowie Prezydium; prof. dr hab. Jarosław Jarzewicz, mgr Grzegorz Pisarski, prof. dr hab. Józef Poklewski, dr Artur Zaguła oraz Prezesi wszystkich Oddziałów SHS – członkowie Zarządu Głównego.

Do Komisji Rewizyjnej wybrano: prof. dr hab. Jana Skuratowicza, dr Lecha Szarańca, mgr inż. arch. Janusza Nekandę-Trepkę.

Do Sądu Koleżeńskiego wybrano: prof. dr hab. Marcina Fabiańskiego, ks. dr hab. Andrzeja Witko, prof. dr hab. Annę Lewicką-Morawską, dr Magdalenę Piwocką, prof. dr hab. Jerzego Kowalczyka.

 

Delegaci Oddziałów na XXXVIII Walnym Zebraniu uchwalili nadanie członkowstwa honorowego SHS kolegom: prof. dr. hab. Marianowi Arszyńskiemu, dr Małgorzacie Lisowskiej-Rzepeckiej, mgr Janinie Mazurkiewicz, prof. dr. hab. Józefowi Poklewskiemu, dr Bożenie Steinborn. Zarząd Oddziału Warszawskiego serdecznie gratuluje wszystkim wybranym Kolegom.

 

Zarząd Oddziału Warszawskiego zaprasza na spotkania:

 

3 XII 2009, godz. 17.00 - Prezentacja książki Jarosława Macieja Zawadzkiego Franciszek Tegazzo (1829-1879). Malarz niespełniony, ilustrator z konieczności wydanej przez „Mazowieckie Centrum Kultury i Sztuki” w 2009 roku. Książkę przedstawi dr Urszula Makowska (IS PAN)

 

21 XII 2009, godz. 10.00 – Spotkanie w Zamku Królewskim. Po wystawie „Uroda portretu. Polska od Kobera do Witkacego” oprowadzi kurator dr Przemysław Mrozowski

 

11 I 2010, godz. 13.00 – Spotkanie w Muzeum Narodowym. Wystawę “Moje życie. Dzieła Jacka Malczewskiego ze zbiorów Muzeum Narodowego w Warszawie” przedstawi kurator Elżbieta Charazińska

 

14 I 2010, godz. 17.00 – mgr Agata Strzelczyk, Przedstawienia Anny Jagiellonki w obrazach Jana Matejki

21 I 2010, godz. 17.00 – mgr Joanna Świtlaga, Kobiecy ubiór renesansowy w Polsce na przykładzie przedstawień Stanisława Samostrzelnika

 

28 I 2010, godz. 17.00 – Jerzy Żmudziński, Artyści pracujący dla Klasztoru Bernardynów Św. Anny koło Przywrowa 1609-1864

 

KLUB KOSTIUMOLOGII I TKANINY ARTYSTYCZNEJ

 

11 XII 2009, godz. 17.30 – Katarzyna Małyszko, Papierowe lalki Magdaleny Siennickiej

 
15 I 2010, godz. 17.30 – dr Ewa Andrzejewska, "Bez nadziei życia w ciężkiey leżąc chorobie [...] sztukę materyi oddała...". Szaty liturgiczne w kolegiacie p.w. Wniebowzięcia NMP w Kaliszu i ich ofiarodawcy''

 

Zarząd Oddziału Warszawskiego SHS serdecznie zaprasza na coroczne Spotkanie Świąteczne, które odbędzie się w dniu 8 stycznia 2009 roku o godzinie 16.00 w Sali Konferencyjnej Stowarzyszenia Historyków Sztuki na I piętrze.

Z przyjemnością informujemy, że w dorocznym LIV Konkursie im. ks. prof. Szczęsnego Dettloffa na prace naukowe młodych historyków sztuki nagrody otrzymali: dr Urszula Bęczkowska (O/Krakowski) za pracę „Karol Kremer i Krakowski Urząd Budownictwa w latach 1837-1860”; dr Andrzej Leśniak (O/Warszawski) za pracę „„Marzenie senne, anachronizm, przetrwanie. Projekt historii sztuki Georgesa Didi-Hubermana”; dr Kamil Kopania (O/Warszawski) za pracę Animowane rzeźby Chrystusa Ukrzyżowanego w kulturze religijnej łacińskiego średniowiecza”; dr Joanna Wolańska (O/Krakowski) za pracę „Katedra ormiańska we Lwowie w latach 1902-1938. Przemiany architektoniczne i dekoracja wnętrza”; Jakub Dąbrowski (O/Poznański) za pracę „100 % malarstwa. 60 lat Wydziału Malarstwa ASP w Warszawie”.

Jury Konkursu im. prof. dra Jerzego Łozińskiego nagrodziło w roku 2009 dr Ewę Andrzejewską (O/Warszawski) za pracę: „Szaty liturgiczne z kolegiaty pod wezwaniem Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Kaliszu na tle polskiej paramentyki XVII-XVIII wieku”.

Jury Dziewiątego Konkursu Oddziału Warszawskiego SHS im. prof. dr hab. Kingi Szczepkowskiej-Naliwajek na prace naukowe studentów uczelni warszawskich z dziedziny historii sztuki przyznało nagrody w roku 2009 panu Antoniemu Michnikowi (studentowi IV roku Historii Sztuki Uniwersytetu Warszawskiego) za pracę: „Gesamtkunstwerk w dobie postmodernizmu. Peter Greenaway i walizki Tulse Lupera” oraz panu Piotrowi Słodkowskiemu (studentowi V roku Historii Sztuki Uniwersytetu Warszawskiego) za pracę: „Początki Międzynarodowej Kolekcji Sztuki Nowoczesnej. Pięć postaw wobec zbiorów i zarys ich mitologizacji”.

 

W dniach 10 i 11 grudnia 2009 roku Zarząd Oddziału Warszawskiego SHS organizuje sesję: Ceramika artystyczna. Forma i dekoracja. Obrady odbędą się w Sali Konferencyjnej SHS, Rynek Starego Miasta 27, I Piętro.

Sesję poprowadzą: prof. dr hab. Anna Sieradzka, prof. dr hab. Irena Huml

10 grudnia (czwartek)
godz. 10.00
dr Barbara Pospieszna (Muzeum Zamkowe w Malborku), Przyczynek do badań nad dekoracją na kaflach i piecach od XV do 2. poł. XIX wieku
mgr Andrzej Szczepaniak (Muzeum Narodowe w Warszawie), Wyroby manufaktury majoliki w Nieborowie dla miejscowego kościoła i plebanii
mgr Anna Pudłowska, Porcelana chińska w malarstwie Europejskim
Dyskusja
Przerwa

godz. 12.15
dr Anna Szkurłat (Zamek Królewski w Warszawie), Różnorodność wyrobów manufaktury koreckiej na tle porcelany europejskiej
prof. dr hab. Wojciech Kowalski (Uniwersytet Śląski), Tajemnica sukcesu fajansu delikatnego w 2 poł. XVIII w., na przykładzie wybranych wyrobów Wedgwooda
mgr Katarzyna Węgłowska-Marasek (Muzeum Narodowe w Warszawie, Zbiory Sztuki Zdobniczej, Dział Ceramiki i Szkła), Fajanse warszawskie z czasów Stanisława Augusta Poniatowskiego


11 grudnia (piątek)
godz. 10.00
mgr Magdalena Weber-Faulhaber (Muzeum Narodowe w Poznaniu, Oddział Sztuk Użytkowych), Polska współczesna ceramika unikatowa w zbiorach Muzeum Narodowego w Poznaniu
mgr Wanda Załęska (Muzeum Narodowe w Warszawie, kustosz Kolekcji Ceramiki i Szkła), Max Laeugner (1864-1952) – ceramik niemieckiego Jugendstilu; tradycja i nowoczesność
mgr Anna Frąckiewicz (Muzeum Narodowe w Warszawie, Ośrodek Wzornictwa Nowoczesnego), Figurki porcelanowe z IWP z lat 1956-1961 jako przykład stylu lat 50
Dyskusja
Przerwa

godz.12.15
mgr Marta Kowalewska (Instytut Sztuki PAN, studia doktoranckie), Ceramiczne realizacje Antoniego Starczewskiego
mgr Bożena Kostuch (Muzeum Narodowe w Krakowie), „Ceramiczny eksperyment” – architektoniczne płyty okładzinowe z Łysej Góry
mgr Katarzyna Liwak-Rybak (Instytut Sztuki PAN), Mozaiki ceramiczne na warszawskim MDM-ie


Zarząd O/W SHS informuje że na wiosnę 2011 roku Oddział Górnośląski SHS planuje zorganizować dwudniową sesję pod roboczym tytułem Oblicza sztuki 20-lecia międzywojennego XX wieku na obszarze obecnego województwa śląskiego. Zgłoszenie ze streszczeniem referatu (do 1800 znaków) prosimy nadsyłać do końca września 2010 roku. Bliższe informacje Teresa Dudek Bujarek tel. 0 692 364 262, e-mail: tdudek@muzeum.bielsko.pl lub Dorota Głazek, tel. 032 254 06 30 e-mail: glazekd@poczta.fm oraz pocztą: SHS Oddział Górnośląski, 40-954 Katowice, skr. Poczt. 421.

 

Informujemy, że wiosną 2010 roku Oddział Toruński SHS organizuje 11. spotkanie z cyklu Rzemiosło artystyczne i wzornictwo w Polsce, poświecone odlewom żeliwnym. Zgłoszenia wystąpień przyjmowane będą do połowy listopada br. Szczegółowe informacje Katarzyna Kluczwajd e-mail: katarklucz@wp.pl lub dzialsztuki@wp.pl lub pocztą: Oddział Toruński SHS, Rynek Staromiejski 1, 87-100 Toruń.

 

Zarząd O/W SHS informuje, że w dniach 9-11 grudnia 2010 roku Małopolskie Centrum Kultury w Nowym Sączu planuje zorganizować ogólnopolską konferencję Granice sztuki współczesnej – wokół twórczości Władysława Hasiora; organizatorzy przewidują trzy sekcje tematyczne: sacrum – profanum, kicz – dzieło sztuki, rzeźba – instalacja. Zgłoszenia i szczegółowe informacje: Marzanna Raińska, Małopolskie Centrum Kultury SOKÓŁ, ul. Długosza 3, 33-300 Nowy Sącz, e-mail: marzanna-rainska@o2.pl tel. 0-668 848 036.

 

Zarząd O/W SHS informuje, że od listopada br. działa strona internetowa Oddziału Warszawskiego SHS, adres: www.shs.waw.pl

Zarząd O/W SHS uprzejmie prosi o regularne opłacanie składek członkowskich. Przypominamy, że od I 2007 roku uległa zmianie wysokość składek członkowskich (normalna 5 zł/mies., ulgowa 2,50 zł/mies., lub z Funduszem Pomocy Koleżeńskiej - normalna 8 zł/mies., ulgowa 4 zł/mies.).

Szanowni Państwo, informujemy o zmianie numeru rachunku bankowego Oddziału Warszawskiego SHS. Od dnia 1 października 2009 roku działa nasz nowy numer konta:
PKO BP 15 1020 1013 0000 0602 0206 6405.

Osoby korzystające ze stałych zleceń przelewu prosimy o aktualizację dyspozycji bankowych. Jednocześnie informujemy, że dawny numer konta:

Bank Millennium S.A. 17 1160 2202 0000 0000 5515 6929 będzie aktualny do końca roku 2009.


 

KOMUNIKAT PAŹDZIERNIK / LISTOPAD 2009 r.


Zarząd Oddziału Warszawskiego zaprasza na spotkania:


10 XI 2009, godz. 17.00 – Katarzyna Świetlicka (Muzeum Narodowe w Warszawie),

Naczynia Rafaela


16 XI 2009, godz. 12.00 – Spotkanie w Pałacu Pod Blachą. Po wystawie Kobierców wschodnich z kolekcji Fundacji Teresy Sahakian oprowadzi kurator Katarzyna Połujan
KLUB KOSTIUMOLOGII I TKANINY ARTYSTYCZNEJ


16 X 2009, godz. 17.30 – Prezentacja książki Jadwigi Chruszczyńskiej i Ewy Orlińskiej-Mianowskiej Tkaniny dekoracyjne. Przewodnik dla kolekcjonerów, wydanej przez „Arkady”

w 2009 roku


20 XI 2009, godz. 17.30 – mgr Anna Straszewska, Portret kostiumowy w twórczości Jana Matejki i malarzy drugiej połowy XIX wieku


Zarząd Oddziału Warszawskiego informuje, że w dniu 18 czerwca 2009 roku, podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczo - Wyborczego Oddziału

Warszawskiego SHS na trzyletnią kadencję 2009-2011 wybrano Zarząd w składzie: Prezes:

dr Monika Kuhnke, Wiceprezes: prof. dr hab. Zbigniew Bania, Skarbnik: mgr Ryszard Bobrow, Członkowie Zarządu O/W SHS: mgr Danuta Jackiewicz, dr Artur Badach, Sekretarz: mgr Monika Janiszewska. Komisję Rewizyjną O/W SHS utworzyły: mgr Irena

Bal, dr Magdalena Gutowska, mgr Barbara Januszkiewicz.


Zarząd Oddziału Warszawskiego informuje delegatów O/W SHS wybranych podczas tegorocznego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia O/W SHS, że w dniu 23 października 2009 roku o godz. 11.00 w Sali Konferencyjnej SHS odbędzie się Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Stowarzyszenia Historyków Sztuki. Jednocześnie informujemy, że w dniu 20 października o godz. 17.00 odbędzie się zebranie delegatów Oddziału Warszawskiego SHS.


Zarząd Oddziału Warszawskiego informuje, że w 170-lecie ogłoszenia wynalazku fotografii,

w dniach 4-5 listopada 2009 roku wraz z Instytutem Historii Sztuki Uniwersytetu Warszawskiego organizuje IV sesję naukową z cyklu „Fotografia” pt.: Wielkie i małe

historie fotografii. Sesja odbędzie się w Sali Konferencyjnej SHS (Rynek Starego Miasta 27,

I piętro).
Szczegółowy program sesji dostępny będzie na stronie internetowej www.shs.pl w połowie października.


Zarząd Oddziału Warszawskiego SHS informuje, że w dniach 10-11 grudnia 2009 roku organizuje sesję pt.: Ceramika artystyczna. Forma i dekoracja. Szczegółowy program opublikowany zostanie na stronie internetowej SHS (www.shs.pl) na początku października.


Informujemy, że tegoroczna Sesja Ogólnopolska SHS pt.: Historia sztuki dzisiaj odbędzie się

w Poznaniu w dniach 19-21 listopada. Program sesji, opublikowany zostanie pod koniec października na stronie internetowej SHS


Informujemy, że Katedra Konserwacji i Restauracji Tkanin Zabytkowych na Wydziale Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki ASP w Warszawie oraz Klasztor OO. Paulinów na

Jasnej Górze organizują w dniach 3-4 grudnia 2009 roku w sali konferencyjnej Domu Pielgrzyma w Częstochowie konferencję naukową pt.: Tekstylia w zbiorach sakralnych – teraźniejszość -konserwacja – przechowywanie. Zgłoszenia referatów wraz z krótkim abstraktem (ok. 100 słów) prosimy przesłać do 30 września 2009 roku na adres: konserwacjatkanin@asp.waw.pl. Szczegółowe informacje na temat konferencji na stronie: www.konserwacja.asp.waw.pl


Zarząd O/W SHS informuje, że Zakład Sztuki Ogrodowej i Terenów Zielonych Instytutu Architektury Krajobrazu Politechniki Krakowskiej w dniach 5-6 listopada 2009 roku

w Krakowie organizuje konferencję naukową pt.: Genius loci w sztuce ogrodowej (aspekty historyczne i współczesne). Zgłoszenia referatów wraz ze streszczeniami (pół strony maszynopisu) należy nadsyłać do 5 października 2009 roku na adres: Politechnika

Krakowska, Instytut Architektury Krajobrazu [A-8], ul. Warszawska 24, 31-156 Kraków,

z dopiskiem: „konferencja ogrodowa”, faksem na numer 012/628 20 61 lub na adres e-mail: konferencja_ogrodowa@o2.pl


Zarząd O/W SHS informuje, że w dniach 14-16 października odbędzie się w Toruniu XII Forum Konserwatorów poświęcone zagadnieniu „Gdzie jest granica oryginału?”. Udział

w spotkaniu jest płatny. Szczegółowych informacji udziela Towarzystwo Naukowe

Organizacji i Kierownictwa „Dom Organizatora”, ul. Czerwona Droga 8, 87-100 Toruń,

tel. 56-622380756-6223807, 56-622313256-6223132 lub Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków, ul. Łazienna 8,

87-100 Toruń.


Informujemy, że Oddział Toruński SHS planuje na wiosnę 2010 roku zorganizowanie konferencji poświęconej odlewnictwu artystycznemu w Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem odlewów żeliwnych. Zgłoszenia wystąpień przyjmowane będą do połowy listopada br. Zgłoszenia i pytania prosimy kierować do Prezes O/T SHS Katarzyny Kluczwajd na adres e-mail: katarklucz@wp.pl lub dzialsztuki@wp.pl albo na adres pocztowy: Oddział Toruński SHS, Rynek Staromiejski 1, 87-100 Toruń.


Zarząd O/W SHS uprzejmie prosi o regularne opłacanie składek członkowskich. Przypominamy, że od I 2007 roku uległa zmianie wysokość składek członkowskich

(normalna 5 zł/mies., ulgowa 2,50 zł/mies., lub z Funduszem Pomocy Koleżeńskiej -

normalna 8 zł/mies., ulgowa 4 zł/mies.).


Szanowni Państwo, informujemy o zmianie numeru rachunku bankowego Oddziału Warszawskiego SHS. Od dnia 1 października 2009 roku działa nasz nowy numer konta:
PKO BP 15 1020 1013 0000 0602 0206 6405.


Osoby korzystające ze stałych zleceń przelewu prosimy o aktualizację dyspozycji bankowych. Jednocześnie informujemy, że dawny numer konta:
Bank Millennium S.A. 17 1160 2202 0000 0000 5515 6929 będzie aktualny do końca roku 2009.
 

Za Zarząd                                        
dr Monika Kuhnke    

Prezes Oddziału Warszawskiego SHS
     
                           Oddział Warszawski SHS oraz Instytut Historii Sztuki UW


                                                 zapraszają na sesję naukową


                                            Wielkie i małe historie fotografii.


                                               Warszawa 4-5 listopada 2009


4 listopada 2009, środa
9.00- 11.00
Wanda Mossakowska Stan badań nad polską fotografią dawną.
Danuta Jackiewicz Karol Beyer patrzy przez okno!
Marika Kuźmicz Z historii fotografii zakładowej: Jan Mieczkowski.
dyskusję moderuje Adam Sobota
11.00- 11.30 przerwa na kawę
11.30- 13.30
Małgorzata Grąbczewska Aby z odbitki uczynić dzieło sztuki, czyli teoria fotografii

Aleksandra Kena.
Anna Masłowska Kolekcja fotograficzna Józefa Brandta, malarza, w zbiorach Muzeum Narodowego w Warszawie.
Małgorzata Zawadzka La Mort et les statues- umieranie sztuki w wojennych fotografiach Pierre'a Jahana.
dyskusję moderuje Maria Poprzęcka
13.30- 15.00 przerwa


15.00- 17.00
Karolina Puchała- Rojek Prywatne archiwum. Fotografie ze zbiorów Zofii Chomętowskiej.
Wojciech Wilczyk Starzy dokumentaliści, albo podrabianie archiwum.
Maciej Szymanowicz Organizacje życia fotograficznego 1945- 1949.
dyskusję moderuje Waldemar Baraniewski
17.00- 17.30 przerwa na kawę


17.30- 19.00
Karolina Lewandowska Producenci historii w dobie narracji historycznych- czyli

o "Fotografii" i możliwych historiach fotoreportażu.
Adam Mazur "Dekada" raz jeszcze. W stronę historii fotografii polskiej lat 90.
dyskusję moderuje Waldemar Baraniewski


5 listopada 2009, czwartek


9.00- 11.00
Andrzej Pieńkos Od Giphantie do Eidophysikonu. Decydujące lata.
Magdalena Wróblewska Przed fotografią.
Witold Kanicki Negatywna historia fotografii.
Mateusz Salwa Ernst H. Gombrich: czy historia fotografii jest możliwa?
dyskusję moderuje Stanisław Czekalski
11.00- 11.30 przerwa na kawę


11.30- 13.30
Ewa Domańska Sztuka jako epistemologia.
Marianna Michałowska Fotograficzny obraz przeciw- historii- kulturowa pamięć

w teraźniejszości.
Marcin Pastwa Vestigium hominis video.
dyskusję moderuje Marta Leśniakowska
13.30- 14.30 przerwa


14.30- 16.30
Stanisław Czekalski Balkon z widokiem na Syjon. W stronę wizualnej historii fotografii.
Dorota Łuczak Mrużąc oko. Nieostrość obrazu a kwestia widzialności fotogenicznej.
Adam Sobota Fotograficzne terapie.
dyskusję moderuje Marta Leśniakowska


Miejscem obrad jest siedziba Stowarzyszenia Historyków Sztuki przy Rynku Starego Miasta 27


 

KOMUNIKAT LUTY / MARZEC 2009 r.

Zarząd Oddziału Warszawskiego zaprasza na spotkania:

17 II  2009, godz. 17.00 – mgr Katarzyna Kleiber, Recepcja współczesnej sztuki europejskiej i amerykańskiej w Iranie w XX w.
3 III 2009, godz. 13.00 – Spotkanie w Galerii Zachęta. Wystawę Performer zaprezentują panie kurator: Magdalena Kulesza (Instytut Teatralny) oraz Hanna Wróblewska  (Galeria Zachęta)
9 III 2009, godz. 13.00 –  Spotkanie w Muzeum Narodowym. Po wystawie Le siècle français. Malarstwo i rysunek francuski ze zbiorów polskich oprowadzą panie komisarz: Iwona Danielewicz i Justyna Guze

23 III 2009, godz. 13.00 – Spotkanie w Pałacu w Wilanowie. Mgr Anna Ekielska-Mardal przedstawi kolekcję sreber oraz oprowadzi po odnowionych Pokojach Chińskich


KLUB KOSTIUMOLOGII I TKANINY ARTYSTYCZNEJ

13 II 2009, godz. 17.00 - mgr Agnieszka Monika Mazur, Ubiór jako dzieło
 
13 III 2009, godz. 17.00 - mgr Magdalena Bialic, Duster, gogle i kapelusz z woalką. O dawnej modzie automobilistów w Polsce i nie tylko


KLUB MŁODYCH HISTORYKÓW I KRYTYKÓW SZTUKI

26 II 2009 godz. 17.00 - mgr Piotr Jamski, Cyfrowa integracja archiwaliów na przykładzie Towarzystwa Opieki nad Zabytkami 2006-2009

5 III 2009 godz. 17.00 - dr Marta Raczek, Postmodernistyczna sztuka publiczna w Polsce po 1989 roku

25 III godz. 17.30 - Prezentacja książki Rzeźba w architekturze oraz nowego numeru Rocznika Rzeźba Polska z materiałami z konferencji naukowej Rzeźba w Polsce 1945-2008 pod red. dr Katarzyny Chrudzimskiej-Uhery i dr Bartłomieja Gutowskiego. Publikacje przedstawią prof. dr hab. Dorota Folga-Januszewska i prof. dr hab. Andrzej K. Olszewski

Szanowni Państwo,
Drogie Koleżanki, Drodzy Koledzy,

Zwracamy się z gorącą prośbą o pomoc w sfinansowaniu wydania materiałów z sesji naszego Oddziału poświęconej sztuce średniowiecza, a dedykowanej pamięci prof. Kingi Szczepkowskiej-Naliwajek. Sesja ta, zorganizowana z inicjatywy naszej nieodżałowanej Pani Prezes, odbyła się w październiku 2007 r. Dotychczasowe starania o pozyskanie środków pozwoliły na zgromadzenie sumy, która uwzględniając dotację Zarządu Głównego, jak i wkład finansowy Oddziału, nie pozwoli na opublikowanie książki. Sumy obiecane przez sponsorów albo zostały znacznie zmniejszone albo cofnięte z uwagi na aktualną sytuację ekonomiczną.
Będziemy wdzięczni za Państwa pomoc, za każdą przekazaną sumę. Pragnęlibyśmy zamieścić w książce nazwy wszystkich sponsorów i nazwiska darczyńców, jeśli nie mieliby Państwo zastrzeżeń. Bylibyśmy także zobowiązani za ewentualne wskazanie innych możliwych źródeł pozyskania funduszy.
Z góry dziękujemy za odzew w tej wyjątkowej, jednostkowej i jakże ważnej dla nas sprawie.
Ewentualne wpłaty prosimy kierować na konto:

Bank Millennium S.A. 17 1160 2202 0000 0000 5515 6929

z dopiskiem "Darowizna na księgę pamiatkową".

 

Zarząd Oddziału Warszawskiego SHSZarząd Oddziału Warszawskiego SHS serdecznie dziękuje Koleżankom i Kolegom, którzy w 2008 roku oprowadzali nas po wystawach. Spotkania te cieszyły się ogromnym zainteresowaniem. Zechcą, zatem przyjąć nasze podziękowania: mgr Maria Brewińska, prof. dr hab. Witold Dobrowolski, dr Paweł Freus, mgr Justyna Guze, dr Anna Kozak,   mgr Anna Maria Leśniewska, mgr Karolina Lewandowska, mgr Anna Maga, prof. dr hab. Tadeusz Majda, dr Katarzyna Nowakowska-Sito, mgr Katarzyna Rokosz, mgr Anna Saratowicz, dr Małgorzata Wróblewska-Markiewicz.

Zgodnie z długoletnią tradycją w święto patronackie historyków sztuki – uroczystość błogosławionego Fra Angelico ks. dr Wiesław Niewęgłowski odprawi mszę św. w naszej intencji,  w kościele Środowisk Twórczych pw. św Brata Alberta i św. Andrzeja Apostoła przy Placu Teatralnym 18  w dniu 22 lutego o godzinie 10:30.

Zarząd Oddziału Warszwskiego informuje, że tegoroczna LVIII Ogólnopolska Sesja Naukowa SHS odbędzie się w dniach 19-21 XI w Poznaniu, a jej tematem będzie Historia sztuki dzisiaj.
W roku jubileuszu 75-lecia Stowarzyszenia, organizatorzy sesji  proponują zastanowić się nad tożsamością historii sztuki i jej relacjami z innymi dyscyplinami zajmującymi się szeroko pojętą wizualnością, nad funkcjonowaniem historii sztuki w przestrzeni społecznej oraz kondycją zawodu historyka sztuki. Wstępne propozycje referatów należy nadsyłać do końca marca na adres Oddziału Poznańskiego: ul. Mielżyńskiego 27/29; 61-725 Poznań; tel./fax. 061 852 40 87.

Oddział Toruński SHS organizuje w dniach 7-8 V 2009 roku w Wilanowie sesję Koral, perła i inne wątki. Biżuteria w Polsce oraz w październiku w Toruniu sesję Dzieje i skarby kościoła Świetojakubskiego w Toruniu. Bliższych informacji udziela Katarzyna Kluczwajd  dzialsztuki@wp.pl lub shs@torun.pl

Stowarzyszenie Miłośników Witraży i Muzeum Historii Miasta Łodzi organizują w dniach 13-15 V 2009 roku w Łodzi konferencję Witraże secesyjne. Tendencje i motywy. Celem sesji jest ukazanie specyfiki witraży secesyjnych ze szczególnym uwzględnieniem sztuki polskiej. Ponieważ witraż zawsze ściśle powiązany był z architekturą, malarstwem ściennym i rzemiosłem artystycznym organizatorzy proponują, aby tematyka wystąpień nie ograniczała się do zagadnień wyłącznie związanych z witrażownictwem, ale mogła także odzwierciedlać owe zależności. Zgłoszenia tematów wystąpień należy nadsyłać do 20 II 2009 roku na adres: Danuta Czapczyńska-Kleszczyńska, ul Wiślna 2, 31-007 Kraków lub Tomasz Szybisty tszybisty@tlen.pl .Do 28 III 2009 należy przesłać jednostronicowe streszczenie referatu opatrzone barwną ilustracją.

Zakład Historii Sztuki Nowoczesnej Wydziału Sztuk Pięknych UMK i Stowarzyszenie Sztuki Nowoczesnej w Toruniu w dniach 26-28 XI 2009 roku organizują III Konferencję Naukową Sztuki Nowoczesnej Szpetne w sztukach pięknych. Brzydota, deformacja i ekspresja w sztuce nowoczesnej. Zgłoszenia prosimy nadsyłać do 15 maja na adres: Zakład Historii Sztuki Nowoczesnej Wydziału Sztuk Pięknych UMK, ul. Sienkiewicza 30/32; 87-100 Toruń; e-mail:  m.geron@poczta.fm lub jmalin@poczta.onet.pl .  

Zarząd O/W SHS informuje, że w drugiej połowie września 2009 roku, w ramach interdyscyplinarnych spotkań z cyklu Sztuka i kultura w Prusach Królewskich, organizowanych przez Katedrę Historii Sztuki Uniwersytetu Gdańskiego, przygotowywanych we współpracy z Muzeum Narodowym w Gdańsku odbędzie się III sesja naukowa, której tematem przewodnim będzie Rzeźba w Prusach Królewskich. Kontakt: Marcin Mondzelewski tel.: 058-301-70-61;        e-mail:sculpture@muzeum.narodowe.gda.pl

Oddział Krakowski SHS w dniach 10-15 VI 2009 roku organizuje objazd naukowy do Monachium a w dniach 12–24 IX 2009 r. do Siedmiogrodu i do Muzeum Narodowego w Bukareszcie. Programy objazdów do wglądu w biurze Oddziału Warszawskiego SHS. Szczegółowe informacje i zapisy: dr Małgorzata Lisowska-Rzepecka, e-mail:m.lisrzep@interia.pl, tel. 012/633 77 66 lub 0606 120 893.


Oddział Kielecki SHS organizuje w 2009 roku trzy objazdy naukowe: KRYM  w terminie 25 IV- 3 V 2009 r., ANGLIA ŚRODKOWA I WSCHODNIA w terminie 28 VI-12 VII 2009 r. (wariant autokarowy) lub 29 VI-11 VII 2009 r. (wariant samolotowo-autokarowy) , SAKSONIA I ANHALT w terminie 5-13 IX 2009 r. Programy objazdów do wglądu w biurze Oddziału Warszawskiego SHS. Szczegółowe informacje i zapisy: Elżbieta Chodkiewicz-Przypkowska         

e-mail:  HYPERLINK "mailto:ecehape@tlen.pl"ecehape@tlen.pl .
Zarząd O/W SHS uprzejmie prosi o regularne opłacanie składek członkowskich. Przypominamy,    że od 1 lipca 2006 roku uległa zmianie wysokość składek członkowskich (normalna 5 zł/mies., ulgowa 2,50 zł/mies., lub z Funduszem Pomocy Koleżeńskiej - normalna 8 zł/mies., ulgowa 4 zł/mies.). Osoby korzystające ze stałych zleceń przelewu prosimy o aktualizację dyspozycji bankowych. Podajemy numer konta bankowego:
Bank Millennium S.A. 17 1160 2202 0000 0000 5515 6929.

Za Zarząd
dr Monika Kuhnke
Prezes Oddziału Warszawskiego SHS


Z żalem informujemy, że w 2008 roku zmarli nasi Koledzy:

Ksiądz prof. dr. Andrzej Luft (1 XII 1922 - 17 III 2008), członek SHS od 1967 roku. Wykładowca na Akademii Teologii Katolickiej, dyrektor Biblioteki Archidiecezjalnej przy Seminarium Metropolitarnym św Jana.

Pani mgr Alicja Paprocka (6 VII 1925 - IV 2008), członek SHS od 1970 roku. Absolwentka Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Pracownik Desy.

Pani doc. dr hab. Halina Stępień (9 IX 1929 - 9 VII 2008), członek SHS od 1954 roku. Wieloletni pracownik naukowy IHS PAN, współautorka wielotomowego wydawnictwa "Polskie Życie Artystyczne", wybitna badaczka środowiska polskich artystów w Monachium, głównie Maksymiliana i Aleksandra Gierymskich.

Pani prof. dr hab. Irena Turnau (7 III 1925 - 2 VIII 2008), członek SHS od 1975 roku. Wieloletni pracownik Instytutu Archeologii i Etnologii PAN. Kierownik Pracowni Ikonograficznej i Zakładu Dokumentacji, wieloletnia opiekunka Studium Doktoranckiego, członkini kilku kadencji Rad Naukowych IAiE PAN oraz Instytutu Nauki i Techniki PAN. Współzałożycielka i wieloletnia członkini Klubu Kostiumologii i Tkaniny Artystycznej SHS. Wybitna uczona o międzynarodowej renomie socjologa, historyka i kostiumologa. Autorka wielu pionierskich prac badawczych poświęconych historii ubioru polskiego, włókiennictwa, obyczajów i kultury materialnej.

Pani dr Krystyna Turska (11 XI 1928 - 25 XI 2008), członek SHS od 1955 roku. Wieloletnia członkini Klubu Kostiumologii i Tkaniny Artystycznej SHS, pracownik Instytutu Historii Kultury Materialnej PAN.

Pani mgr Janina Waniewska (5 IV 1926 - VII 2008), członek SHS od 1955 roku. Wieloletni pracownik Muzeum Narodowego w Warszawie.

Pozostaną w naszej życzliwej pamięci


 

KOMUNIKAT KWIECIEŃ / MAJ / CZERWIEC 2009 r.

 

Zarząd Oddziału Warszawskiego Stowarzyszenia Historyków Sztuki życzy Państwu

ciepłych i spokojnych Świąt Wielkiej Nocy


Wszystkim członkom O/W SHS przypominamy, że w tym roku upływa kolejna trzyletnia kadencja aktualnego Zarządu. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo - Wyborcze Oddziału Warszawskiego SHS odbędzie się w dniu 18 VI 2009 roku o godz. 17.00 (I termin)    i o godz. 17.15 (II termin) w Sali Konferencyjnej SHS (Rynek Starego Miasta 27). Porządek zebrania przewiduje: sprawozdanie obecnego Zarządu, głosowanie nad absolutorium, wybór nowych władz, wybór delegatów na Walne Zebranie oraz wolne wnioski. Przypominamy, że udział w zebraniu jest nie tylko przyjemnością ale i statutowym obowiązkiem członka Stowarzyszenia Historyków Sztuki.

Zarząd Oddziału Warszawskiego zaprasza na spotkania:

21 IV 2009, godz. 17.00 – Prezentacja książki Cezarego Wąsa Wokół zagadnień sprzeczności we współczesnej architekturze sakralnej. Książkę zaprezentuje  dr  Bartłomiej Gutowski

27 IV 2009, godz. 12.00 – Spotkanie w Zamku Królewskim. Po Arkadach Kubickiego oprowadzi pani konserwator Maria Szczypek

28 IV 2009, godz. 13.00 – Spotkanie w Galerii Zachęta. Po wystawie Inwazja dźwięku. Muzyka    i sztuki wizualne oprowadzi pani kurator dr Agnieszka Morawińska

25 V 2009, godz. 13.00 – Spotkanie w Muzeum Narodowym. Po wystawie Zofia Stryjeńska oprowadzi pani komisarz dr Katarzyna Nowakowska-Sito

1 VI 2009, godz. 13.00 – Spotkanie w Oranżerii Pałacu w Wilanowie. Po wystawie Święto baroku. Sztuka w służbie prymasa Michała Radziejowieckiego (1645-1705) oprowadzi pan kurator  Jerzy Żmudziński

9 VI 2009, godz. 13.00 – Spotkanie w Galerii Zachęta. Po wystawie Ludzie, wydarzenia, przemiany. Dwadzieścia lat fotografii Gazety Wyborczej oprowadzi pani kurator Joanna Kinowska

29 VI 2009, godz. 13.00 – Spotkanie w Pałacu w Wilanowie. Kolekcję szkła i ceramiki europejskiej przedstawi pani kurator Barbara Szelegejd

 

 

KLUB KOSTIUMOLOGII I TKANINY ARTYSTYCZNEJ

17 IV 2009, godz. 17.00 – mgr Monika Stachurska, Perska czy turecka? - problem określenia  proweniencji opony ze zbiorów Skarbca Jasnogórskiego

8 V 2009, godz. 17.00 – mgr Karolina Krzywicka, Ikaty uzbeckie z kolekcji Muzeum Azji           i Pacyfiku

5 VI 2007, godz. 17.00 - mgr Ewa Mianowska i mgr Monika Janisz, Współczesna dokumentacja zbioru tekstylnego
 

 

KLUB MŁODYCH HISTORYKÓW I KRYTYKÓW SZTUKI

21 V 2007, godz. 17.00 – Promocja książki Ewy Wójtowicz Net Art połączona z wykładem autorki

4 VI 2007, godz. 17.00 - mgr Monika Dąbkowska (UMK Toruń), Architektura sakralna reformatów prowincji wielkopolskiej w połowie XVIII wieku

Szanowni Koledzy,
W związku ze zbliżającym się plenum Zarządu Głównego Stowarzyszenia Historyków Sztuki, a także jesiennymi wyborami do władz naszego Stowarzyszenia, chcę zachęcić do refleksji i dyskusji na temat dzisiejszej kondycji i przyszłości SHS. Podobna dyskusja była zainicjowana ponad dziesięć lat temu. Nie przyniosła żadnych nowych pomysłów, dotyczących działania SHS. Mimo, że nastroje były wówczas bardzo krytyczne, okazało się, że w gruncie rzeczy działanie Stowarzyszenia w dotychczasowych formach jest zadowalająca. Uważam, że jest czas, aby do tej dyskusji powrócić. Pozornie wszystko jest w porządku. Stowarzyszenie wypełnia swoje cele statutowe. Organizuje tradycyjne, coroczne sesje ogólnopolskie oraz szereg konferencji i seminariów o mniejszym zasięgu i następnie publikuje powstałe z nich materiały. Z mocy ustawy opiniuje różne decyzje Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. W miarę swych możliwości finansowych wspomaga różne przedsięwzięcia naukowe. W większych ośrodkach nadal organizuje spotkania i wykłady. Stwarza ramy działania klubów zainteresowań. Rozwija bujną „turystykę naukową”. Organizuje promocje publikacji oraz środowiskowe spotkania i uroczystości. Gromadzi znakomitą bibliotekę w swej warszawskiej siedzibie. Ofiarowuje swym członkom tanie pobyty w zamkowym zespole w Niedzicy. W miarę możliwości udziela nie oprocentowanych pożyczek i bezzwrotnych zapomóg kolegom, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji życiowej. Jednakże trudno nie zauważyć, że cała ta działalność ma charakter wyłącznie kontynuacyjny. Brak jest inicjatyw i pomysłów na nowe formy działalności, odpowiadające zmienionym warunkom życia, także życia naukowego. Co więcej, niektóre dawne formy pracy tracą rację bytu, czego najlepszym dowodem jest wniosek o zawieszenie Komisji ds. Muzeów, której cele realizuje teraz szereg innych, powstałych w międzyczasie organizacji. Stowarzyszenie Historyków Sztuki nie jedyne znalazło się w kryzysie. Dzieli tę sytuację z wieloma stowarzyszeniami naukowymi, podobnie nie pełniącymi funkcji związkowych i socjalnych. Podobnie straciło też bardzo ważną funkcję środowiskowej niszy i azylu, jakim było w długich latach PRL. Słabsze zaangażowanie kolegów w działanie w Stowarzyszeniu wynika nie z braku chęci do pracy społecznej, ale z osłabienia owej funkcji środowiskowej i powstania wielu innych możliwości i organizacji, w których można realizować zamierzenia naukowe. Zbliżające się wybory powinny stać się okazją do poważnej dyskusji programowej. Relatywnie dobra kondycja finansowa Stowarzyszenia i utrzymywanie dotychczasowych form działania odsuwa problemy, ale ich bynajmniej nie usuwa. Do namysłu nad przyszłością SHS zobowiązuje nas wszystkich praca na jego rzecz  kilku pokoleń naszych poprzedników. Nie mamy żadnej innej organizacji, która by łączyła i reprezentowała nasze środowisko, rozproszone po kraju i wielu instytucjach. Mamy piękny dorobek naukowy, publikacyjny i – last but not least – materialny majątek.  Od nas zależy, czy nasz głos będzie się liczył w dyskusjach dotyczących zarówno dziedzictwa kulturowego, jak też nowych zjawisk artystycznych. Zachęcam i wzywam Kolegów do dyskusji nad przyszłością naszej organizacji!
                                                                  

 

Z szacunkiem i serdecznymi pozdrowieniami
Prof. dr hab. Maria Poprzęcka
Prezes Stowarzyszenia Historyków Sztuki

Zarząd Główny SHS prosi o nadsyłanie wniosków (do 30 czerwca br.) na doroczny LIV Konkurs im. ks. prof. Szczęsnego Dettloffa na prace naukowe młodych (do 35 lat) członków Stowarzyszenia. Konkurs obejmuje prace publikowane w roku przyznania wyróżnienia (2009) lub w roku poprzedzającym (2008). W przypadku druku pracy w czasopismach brana jest pod uwagę nie nominalna data numeru, ale data jego wydrukowania. W konkursie biorą udział nadesłane prace niepublikowane. Prace magisterskie są rozpatrywane, o ile w całości, części lub streszczeniu zostały ogłoszone drukiem.

Zarząd Główny SHS prosi o nadsyłanie wniosków (do 30 czerwca br.) do trzynastej edycji nagrody im. prof. dr Jerzego Łozińskiego za prace naukowe z historii sztuki polskiej ze szczególnym uwzględnieniem publikacji o charakterze dokumentacyjnym i katalogowym.

Zarząd O/W SHS zaprasza do wzięcia udziału w IX Konkursie im. prof. Kingi Szczepkowskiej-Naliwajek na prace naukowe z historii sztuki studentów uczelni warszawskich. Prace konkursowe o objętości 15-20 stron znormalizowanego maszynopisu muszą spełniać warunki stawiane tekstom naukowym. Mogą to być prace seminaryjne lub rezultaty własnych zainteresowań naukowych. Przedmiotem konkursu nie mogą być eseje, prace z krytyki artystycznej i przeglądy literatury. Prace anonimowe, opatrzone godłem (rozwiązanym w dołączonej zamkniętej kopercie) należy składać do 15 września br. w biurze O/W SHS.

Zarząd O/W SHS informuje, że w dniach 5-8 listopada 2009 roku w Instytucie Historii Sztuki Uniwersytetu Wrocławskiego odbędzie się IV Środkowoeuropejskie Forum Doktorantów Historii Sztuki na temat „Historia sztuki w dobie globalizacji”. Informacje i kontakt pod adresem e-mail: forumdoktorantow@gmail.com (z dodaniem w tytule listu: Forum Doktorantów – Informacje).

Toruński Oddział Stowarzyszenia Historyków Sztuki oraz Muzeum Pałac w Wilanowie 
w dniach 7-8 maja 2009 roku organizują w Pałacu w Wilanowie X Sesję Naukową z cyklu Rzemiosło artystyczne i wzornictwo w Polsce pt. Koral, perła i inne wątki. Biżuteria w Polsce poświęconą pamięci Zygmunta Dolczewskiego.

PROGRAM 
7 maja 2009, godz.10.00 Powitanie, rozpoczęcie obrad 
godz.10.15 
Ewa Mianowska, Muzeum Narodowe w Warszawie, Znaczenie ozdób perłowych w ubiorach koronacyjnych 
Beata Purc-Stępniak, Muzeum Narodowe w Gdańsku, Perły i korale - kosztowny dodatek, czy istotna treść w gabinecie ze sztuką i w malarstwie XVII wieku 
Alicja Saar-Kozłowska, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Symbolika wanitatywna perły 
Jan Dreścik, Muzeum XX Czartoryskich w Krakowie, Perły, złoto, emalia. „Taktowny” zegarek Anny Sapieżyny /komunikat/ 
Renata Adamowicz, Muzeum Historycznego Miasta Gdańska, Muzeum Bursztynu, Kabinet z bursztynu i macicy perłowej - nowy zabytek w Muzeum Bursztynu w Gdańsku /komunikat/

Anna Zaręba, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Historyczne i współczesne metody imitowania pereł i koralu
Dyskusja, przerwa na kawę 
godz.13.00 
Marta Kłak-Ambrozkiewicz, Muzeum Narodowe w Krakowie, Dom Jana Matejki, Koral i perła w twórczości i kolekcji Jana Matejki 
Antoni R. Chodyński, Muzeum Zamkowe w Malborku, Koralowe „eldorado” wysp śródziemnomorskich (Korsyka, Sardynia, Sycylia) w krzyżackich, gdańskich i szlacheckich źródłach oraz w dziełach sztuki XV-XVIII w. 
Małgorzata Szuman-Gorczyca, Muzeum Okręgowe w Koninie,  Dziewiętnastowieczna biżuteria z koralem w zbiorach Muzeum Okręgowego w Koninie 
Joanna Minksztym, Muzeum Etnograficzne w Poznaniu, Symbolika i funkcja biżuterii koralowej w polskiej kulturze ludowej 
Dyskusja, przerwa obiadowa 
godz. 17.00 
Jacek A. Rochacki, Warszawa, Traktat o sztuce złotniczej Benvenuta Celliniego, jego historia i znaczenie 
Barbara Dolczewska, Biblioteka Kórnicka PAN, Zygmunt Dolczewski, Biżuteria z grobu dziekana Pradela (XIV w.)

Jerzy Żmudziński, Zbiory Sztuki Wotywnej na Jasnej Górze, Kardynał, klejnoty i kasztelanowa, czyli o roli biżuterii w życiu osobistym i działalności politycznej prymasa Michała Stefana Radziejowskiego (1645-1705) 
Jacek Kriegseisen, Uniwersytet Gdański, Muzeum Narodowe w Gdańsku, Biżuteria dewocyjna (XVII-XVIII w.) z kolekcji prywatnej 
Dyskusja
8 maja 2009

godz.10.00 
Anna Saratowicz, Zamek Królewski w Warszawie, Warszawscy jubilerzy
Stanisława Augusta w świetle archiwaliów 
Jerzy Gutkowski, Zamek Królewski w Warszawie, Jean Martin, jubiler
nadworny króla Stanisława Augusta 
Dyskusja 
godz.11.00 
Katarzyna Męczyńska, Muzeum Narodowe w Poznaniu; Renata Sobczak-Jaskulska, Muzeum Narodowe w Poznaniu, Muzeum Sztuk Użytkowych, Działalność firmy „W. Szulc” w okresie międzywojennym 
Ewa Bromberkowska, Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk w Warszawie, Mamert Celmiński - biżuteria 
Piotr Cieciura, Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi, Piętnaście lat Pracowni Projektowania Biżuterii Wyższej Szkoły Sztuki i Projektowania w Łodzi 
Michał Woźniak, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Muzeum Okręgowe w Bydgoszczy, AUTHENTICO - międzynarodowy interdyscyplinarny program badawczy dotyczący autentyczności zabytkowych przedmiotów metalowych (złota biżuteria, srebrne wyroby korpusowe, brązowe statuetki) /komunikat/ 
Katarzyna Kluczwajd, Toruński Oddział Stowarzyszenia Historyków Sztuki, Konferencje „Rzemiosło artystyczne i wzornictwo w Polsce” – już 10 lat

Dyskusja 
około godz. 13.30 Podsumowanie i zakończenie obrad
Informujemy, że w dniach 22-24 października 2009 roku w Ciechanowcu odbędzie się konferencja Zamki, grody, ruiny – waloryzacja i ochrona organizowana przez PKN ICOMOS i Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego oraz  Krajowy Ośrodek Badań i Dokumentacji Zabytków i Muzeum Rolnictwa im. Ks. Krzysztofa Kluka w Ciechanowcu. Szczegółowych informacji udziela Biuro Konferencji:  Muzeum Rolnictwa im. ks. Krzysztofa Kluka, ul. Pałacowa 5, 18-230 Ciechanowiec, tel. 086/27-71-328, fax: 086/27-73-857, e-mail: muzeum.rol@wp.pl. Kontakt: z-ca dyrektora Muzeum Anna Wiśniewska - tel. 086/27-71-328 Zgłoszenia należy nadsyłać do 20 kwietnia br.. Formularz zgłoszenia do pobrania na stronie  www.muzeumrolnictwa.pl .

Zarząd O/W SHS informuje, że we Wrocławiu od września 2007 r. realizowany jest projekt badawczy, którego celem jest stworzenie kompletnego katalogu wszystkich zachowanych elementów dawnego wyposażenia i wystroju, które przed 1943 r. znajdowały się w kościele klasztornym cystersów w Lubiążu. Autorzy projektu będą wdzięczni za wszelkie dane dotyczące rozproszonych elementów wyposażenia tej świątyni. Informacje prosimy kierować na adresy: Andrzej Kozieł tel. 071/36-32-315, e-mail: akoziel@adm.uni.wroc.pl , Romuald Nowak tel. 071/34-33-639, e-mail; mnoprrn@interia.pl lub Oddziału Wrocławskiego SHS, Pl. Powstańców Warszawy 5, 50-153 Wrocław.

Zarząd O/W SHS informuje, że w dniach 26-28 września 2009 roku Miasto Szczecin wraz z Muzeum Narodowym w Szczecinie i Oddziałem Szczecińskim SHS organizują XVII Konferencję Grupy Roboczej Niemieckich i Polskich Historyków Sztuki i Konserwatorów Zabytków pt. Ucieczki z miasta – Stadtfluchten. Szczegółowych informacji udziela Małgorzata Gwiazdowska tel. 091/42-45-654 lub e-mail: mjankow@um.szczecin.pl .

Informujemy, że Zakład Teorii i Historii Sztuki Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach w dniach 5-6 listopada 2009 roku organizuje konferencję naukową pt. Narzędzie .... Zgłoszenia tematów wraz z krótkim streszczeniem należy nadsyłać do dnia 30 czerwca br. Szczegółowe informacje:      dr Aleksandra Giełdoń-Paszek e-mail: agieldon@aspkat.edu.pl .

Zarząd O/W SHS informuje, że Zakład Historii Sztuki Średniowiecznej i Nowożytnej Wydziału Sztuk Pięknych UMK w Toruniu w dniach 4-5 grudnia 2009 roku organizuje sesję poświęconą pamięci Profesora Jerzego Remera zatytułowaną roboczo Wobec zabytku ... - dzieje i perspektywy postaw. Zainteresowanych prosimy o kontakt z organizatorami: Instytut Zabytkoznawstwa i Konserwatorstwa UMK, ul. Sienkiewicza 30/32, 87-100 Toruń, fax 056/622-49-77 z dopiskiem „Sesja Remera”, e-mail: sesja-remera@tlen.pl .

Informujemy, że w dniach 19-20 kwietnia 2010 roku Muzeum Historyczne Miasta Gdańska planuje sesję naukową poświęconą wnętrzom Ratusza Głównego Miasta w Gdańsku. Szczegółowe informacje pod adresami e-mail: w.kmiecik@mhmg.gda.pl oraz k.darecka@mhmg.gda.pl

Zarząd O/W SHS z przyjemnością informuje, że w 2008 roku do Oddziału Warszawskiego wstąpili: mgr Jolanta Eberhardt, mgr Maciej Jarzewicz, mgr Kinga Kowza, mgr Joanna Lasek,    mgr Piotr Lasek, dr Luiza Nader, mgr Emilia Olechnowicz, dr Marek Tycjan Olszewski, mgr Agnieszka Przychodnia, mgr Józefina Sikorska, mgr Agnieszka Skrodzka, dr Agnieszka Skórska-Jarmusz, mgr Ewelina Stanek, mgr Magdalena Wróblewska, mgr Juliusz Zacher, mgr Aleksandra Zientecka.
Serdecznie wszystkich witamy i zapraszamy do aktywnego działania w naszym Stowarzyszeniu.

Zarząd O/W SHS uprzejmie prosi o regularne opłacanie składek członkowskich. Podajemy numer konta bankowego: Bank Millennium S.A. 17 1160 2202 0000 0000 5515 6929.

Za Zarząd
dr Monika Kuhnke

 


 

KOMUNIKAT KWIECIEŃ / MAJ / CZERWIEC 2008 r.

Zarząd Oddziału Warszawskiego zaprasza na spotkania:

21 IV 2008, godz. 13.00 - Spotkanie w Muzeum Narodowym na wystawie Ukraina Światu. Skarby Ukrainy z kolekcji Platar. Po wystawie oprowadzi komisarz prof. dr hab. Witold Dobrowolski.

13 V 2008, godz. 13.00 - Spotkanie w Galerii Zachęta. Po wystawie Barbara Zbrożyna. Figury nasłonecznione oprowadzi kurator mgr Anna Maria Leśniewska.

14 V 2008, godz. 16.00 - Spotkanie w Galerii Zachęta. Po wystawie Dokumentalistki. Polskie fotografki XX wieku oprowadzi kurator mgr Karolina Lewandowska.

19 V 2008, godz. 13.00 - Spotkanie w Muzeum Narodowym na wystawie Vestigia delle Terme czyli Złoty Dom Nerona. Wystawa w 200. rocznicę śmierci Franciszka Smuglewicza. Po wystawie oprowadzi komisarz mgr Justyna Guze.

9 VI 2008, godz. 13.00 - Spotkanie w Muzeum Narodowym na wystawie Ale zabawki! Po wystawie oprowadzą komisarze: mgr Anna Maga i mgr Katarzyna Rokosz.

24 VI 2008, godz. 17.00 - mgr Renata Sobczak-Jaskulska (Muzeum Narodowe w Poznaniu), René Lalique. Biżuteria.

Zarząd O/W SHS zaprasza także na wrześniowe spotkanie:

22 IX 2008, godz. 12.00 - Spotkanie w Zamku Królewskim na wystawie Skarbiec katedry wileńskiej. Po wystawie oprowadzi komisarz mgr Anna Saratowicz.

KLUB KOSTIUMOLOGII I TKANINY ARTYSTYCZNEJ

25 IV 2008, godz. 17.00 - Spotkanie w Oranżerii Pałacu w Wilanowie na wystawie Warszawski szyk.

9 V 2008, godz. 17.00 - mgr Piotr Szaradowski, Kreacja i rzeczywistość w wizerunkach rodziców Stanisława Augusta Poniatowskiego.

13 VI 2008, godz. 17.00 - mgr Dorota Gutkowska, Tkaniny liturgiczne ruskie i rosyjskie z haftowanymi przedstawieniami figuralnymi, poł. XVI – pocz. XVIII w.
KLUB MŁODYCH HISTORYKÓW I KRYTYKÓW SZTUKI

15 V 2008, godz. 17.00 - mgr Maciej Jarzewicz (Instytut Historii Sztuki UW), Norwid a fizjonomika.

12 VI 2008, godz. 17.00 - mgr Anna Ekielska-Mardal (Muzeum Pałac w Wilanowie), Wnętrza pałaców XIX-wiecznych.

Zarząd Główny SHS prosi o nadsyłanie wniosków (do 30 czerwca b.r.) na doroczny LIII Konkurs im. ks. prof. Szczęsnego Dettloffa na prace naukowe młodych (do 35 lat) członków Stowarzyszenia. Konkurs obejmuje prace publikowane w roku przyznania wyróżnienia (2008) lub w roku poprzedzającym (2007). W przypadku druku pracy w czasopismach brana jest pod uwagę nie nominalna data numeru, ale data jego wydrukowania. W konkursie biorą także udział nadesłane prace niepublikowane. Prace magisterskie są rozpatrywane, o ile w całości, części lub streszczeniu zostały ogłoszone drukiem.

Zarząd Główny SHS prosi o nadsyłanie wniosków (do 30 czerwca b.r.) do dwunastej edycji nagrody im. prof. dr Jerzego Łozińskiego za prace naukowe z historii sztuki polskiej ze szczególnym uwzględnieniem publikacji o charakterze dokumentacyjnym i katalogowym.

Zarząd O/W SHS zaprasza do wzięcia udziału w VIII Konkursie im. prof. Kingi Szczepkowskiej-Naliwajek na prace naukowe z historii sztuki studentów uczelni warszawskich. Prace konkursowe o objętości 15-20 stron znormalizowanego maszynopisu muszą spełniać warunki stawiane tekstom naukowym. Mogą to być prace seminaryjne lub rezultaty własnych zainteresowań naukowych. Przedmiotem konkursu nie mogą być eseje, prace z krytyki artystycznej i przeglądy literatury. Prace anonimowe, opatrzone godłem(rozwiązanym w dołączonej zamkniętej kopercie) należy składać do 15 września b.r. W biurze O/W SHS.

Zarząd O/W SHS informuje, że w dniach 18-19 kwietnia 2008 r. Polskie Stowarzyszenie Sztuki Orientu organizuje Międzynarodową Konferencję Sztuka i kultura wizualna Indii. Konferencja odbędzie się w Wyższej Szkole Psychologii Społecznej w Warszawie, ul. Chodakowska 19/31.
PROGRAM KONFERENCJI
Piątek, 18 kwietnia
11.00 - Otwarcie konferencji
Prof. Jerzy Malinowski (Prezes Stowarzyszenia; Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń)
J.E. Chandra Mohan Bhandari - Ambasador Indii w Polsce i na Litwie
Prof. Anna Sieradzka (Uniwersytet Warszawski ): „Profesor Andrzej Jakimowicz - badacz sztuki kultury Indii”
Aleksandra Wachacz: pokaz tańca bharatanatjam
12.00 - Sesja (po angielsku)
12.00 - Prof. Prithvi Kumar Agrawal (Benares Hindu University): to be announced shortly
12.20 - Dr Anna Ślączka, (Leiden University): “Consecration of Hindu Temples in South and Southeastern Asia. Confrontation of Archeological and Text Sources”
12.40 - Dr Valdas Jaskunas (Vilnius University): “Text and Temple correlation as gleaned from the fragments on architecture in the Puranas and the Brhatsamhita”
13.00 - 13.20 - Dyskusja i przerwa na kawę
13.20 - Dr David Smith (Lancaster University): “Facial expression in the erotic art of Khajuraho”
13.40 - Dr Przemysław Piekarski (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie ): Ragamala - “‘Garland of Raga’ - Synthesis of Literature, Music and Painting”
14.00 - Dr hab. Piotr Balcerowicz (Uniwersytet Warszawski): „The Body and the Cosmos in Jaina Mythology and Art”
14.20 - 15.20 - Dyskusja i przerwa obiadowa
15.20 - Prof. Barbara Grabowska (Uniwersytet Warszawski): „Czyny Wiśwakarmana w średniowiecznych poematach Bengalu”
15.40 - Bożena Rubczyńska (Muzeum Azji i Pacyfiku w Warszawie): „Kult Wielkiej Bogini w hinduizmie - od starożytności do czasów współczesnych”
16.00 - Wiesna Mond-Kozłowska (Wyższa Szkoła Filozoficzno-Pedagogiczna „Ignatianum” w Krakowie): „Znaczenie gestu tanecznego Śiwy Nataradży”
16.20 - Dr Adriana Adamska („Ignatianum” w Krakowie): „Wizerunek Boga w tradycji wisznuizmu              a praktyka pedagogiczna”
16.40 - 17.00 - Dyskusja
Sobota, 19 kwietnia
10.00 - Sesja
10.00 - Dr hab. Marzenna Czerniak-Drożdżowicz (Uniwersytet Jagielloński): „Religijna sztuka południa Indii”
10.20 - Maciej Karasiński (Uniwersytet Jagielloński): „Tantryczna przestrzeń rytualna - architektura sakralna Kerali”
10.40 - Agnieszka Staszczyk (Uniwersytet Mikołaja Kopernika): „Wizerunki jakszów w rzeźbie indyjskiej”
11.00 - Dr Dorota Kamińska (Uniwersytet Mikołaja Kopernika): „Portrety władców Mandi”
11.20 - 11.40 - Dyskusja i przerwa na kawę
11.40 - Dr Beata Biedrońska-Słota (Muzeum Narodowe w Krakowie): „Indyjskie szale kaszmirowe i ich europejskie naśladownictwa”
12.00 - Magdalena Jaetke (Universität Wien): „Droga pasa kontuszowego z Indii i Persji do Polski”
12.20 - Karolina Krzywicka ( Muzeum Azji i Pacyfiku w Warszawie): „Biżuteria dworska Wielkich Mogołów”
12.40 - 13.00 - Dyskusja i przerwa na kawę
13.00 - Dr Elżbieta Walter (Uniwersytet Warszawski): „Ludowe malarstwo Bengalu”
13.20 - Natalia Świdzińska (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu): „O czym warto pamiętać opisując indyjskie kamienie pamięci?”
13.40 - Dr Marzenna Jakubczak (Akademia Pedagogiczna w Krakowie ): “Chandigarh - indyjski projekt Le Corbusiera czyli porażka modernistycznej utopii”
14.00 - Joanna Dominika Ładyżyńska (Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie ): „Inspiracje Indiami          w sztuce polskich artystów najmłodszego pokolenia”
14.20 - Dyskusja i zamknięcie konferencji - Pokaz tańca indyjskiego: bharatanatjam i kathak.

Zarząd O/W SHS informuje, że Ośrodek Badań nad Tradycją Antyczną w Europie Środkowo-Wschodniej UW, Instytut Historii Sztuki Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie oraz Studium Chrześcijańskiego Wschodu organizują w dniach 2-7 czerwca 2008 r.  w klasztorze Ojców Dominikanów na Służewie w Warszawie Międzynarodową Szkołę Humanistyczną połączoną z konferencją naukową Ikona dziś. W dniach 2-4 czerwca planowany jest cykl wykładów poświęconych fundamentom teologicznym i filozoficznym sztuki bizantyńskiej, wybranym aspektom historii i ikonografii malarstwa ikonowego oraz współczesnej praktyce ikonopisarskiej. W dniach 5-7 czerwca 2008 r. odbędzie się Międzynarodowa Konferencja Naukowa Ikona dziś  Tematy posiedzeń: Humanistyka wobec problematyki kultury bizantyńskiej; Współczesny malarz ikon wobec tradycji (wypowiedzi twórców); Współczesne malarstwo ikonowe wobec tradycji (wypowiedzi badaczy); Współczesna sztuka sakralna wobec kanonu. W dniu 4 czerwca o  godz. 17.00 w Muzeum Archeologicznym otwarta zostanie wystawa Ikona dziś (współczesne ikony malarzy z Polski, Grecji, Rosji, Ukrainy i Węgier). W dniach 9-12 czerwca w sali konferencyjnej Ośrodka Badań nad Tradycją Antyczną UW (Warszawa,   ul. Nowy Świat 69, klatka B, IV piętro) odbędzie się druga część MSH poświęcona wybitnemu humaniście, filologowi  i kulturologowi Sergiuszowi Awierincewowi.

Zarząd O/W SHS informuje, że w dniach 22-24 września 2008 r. odbędzie się w Łodzi III Kongres Mediewistów Polskich Polska i Europa w średniowieczu - przemiany strukturalne. Obrady będą miały miejsce w Instytucie Historii Uniwersytetu Łódzkiego, ul. Aleksandra Kamińskiego 27a. Tematyka Kongresu: Człowiek: między biologią a historią; Średniowieczna wizja świata: jedność czy różnorodność (idee i teksty); Dynamika przemian społecznych i religijnych; Podmioty i przedmioty w badaniach historycznych; Mechanizmy przemian, normy i wzorce kulturowe. Program Kongresu i szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej  www.mediewistyka.uni.lodz.pl.

Zarząd O/W SHS informuje, że Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku oraz Instytut Historii Sztuki Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie organizują w dniach 10-11 października 2008 r. konferencję naukową Rzeźba w Polsce (1945-2008). Ma ona na celu rozpoczęcie cyklu spotkań (sesji, sympozjów, paneli dyskusyjnych) dotyczących rzeźby w Polsce, a w dalszej perspektywie w Europie. Pierwsze spotkanie naukowe ma mieć charakter wstępny i stanowić próbę wieloaspektowego, a jednocześnie podstawowego ujęcia problematyki. Zgłoszenia można nadsyłać do 31 maja 2008 r. na adres: Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku, ul. Topolowa 1, 26-505 Orońsko, z dopiskiem: Konferencja, e-mail: muzeum@rzezba-oronsko.pl. Zgłoszenie powinno zawierać: Imię i nazwisko, stopień naukowy, afiliację (w przypadku jej braku należy to zaznaczyć), dane adresowe (e-mail, telefon, adres korespondencyjny) do zgłoszenia musi być dołączony temat oraz abstrakt referatu (1800 znaków). Objętość całego referatu nie powinna przekroczyć 10 stron znormalizowanego maszynopisu (czas trwania - 20 minut). Sesja odbędzie się w Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku  Finansowanie pobytu: nocleg i pełne wyżywienie przejmuje Centrum Rzeźby Polskiej. Aktualne informacje o Konferencji w Internecie: www.rzezba.sztuka.edu.pl oraz  www.rzezba-oronsko.pl . Koordynatorzy projektu: dr hab. Jan Stanisław Wojciechowski - Prof. UKSW, UJ; dr Katarzyna Chrudzimska-Uhera - UKSW, tel.0 606 228 466, k.uhera@uksw.edu.pl, dr Bartłomiej Gutowski -UKSW, tel.0 606 488 377,  bg@sztuka.edu.pl , mgr Anna Podsiadły - CRP Orońsko, tel. (0 48) 618 45 16 w. 23, lub 0 661 951 213, muzeum@rzezba-oronsko.pl.
Zarząd O/W SHS z przyjemnością informuje, że w 2007 roku do Oddziału Warszawskiego wstąpili: mgr Grażyna Bastek, mgr Anna Bełz, mgr Krzysztof Dunajewski, mgr Mariusz Klarecki, mgr Andrzej Leśniak, dr Zbigniew Michalczyk, mgr Katarzyna Rawska, mgr Joanna Stacewicz, mgr Magdalena Strojna, mgr Marta Zdańkowska.
Serdecznie wszystkich witamy i zapraszamy do aktywnego działania w naszym stowarzyszeniu.

Zarząd O/W SHS uprzejmie prosi o regularne opłacanie składek członkowskich. Podajemy numer konta bankowego: Bank Millennium S.A. 17 1160 2202 0000 0000 5515 6929.

Za Zarząd
dr Monika Kuhnke

 


 

 

KOMUNIKAT LUTY / MARZEC 2008 r.

Zarząd Oddziału Warszawskiego Stowarzyszenia Historyków Sztuki życzy Państwu
ciepłych i spokojnych Świąt Wielkiej Nocy .
 

Zarząd Oddziału Warszawskiego zaprasza na spotkania:

11 II 2008, godz. 13.00 - Spotkanie w Muzeum Narodowym. Po wystawie Wyprawa  

w dwudziestolecie oprowadzi komisarz dr Katarzyna Nowakowska-Sito.

12 II 2008, godz. 13.00 – Spotkanie w Galerii Zachęta. Wystawę Wilhelm Sasnal. Lata walki    zaprezentuje kurator mgr Maria Brewińska.

26 II 2008, godz. 17.00 – mgr Renata Sobczak-Jaskulska (Poznań), Marie-Étienne Nitot et fils - jubilerzy Napoleona I. (Wykład przeniesiony z 8 I 2008 r.)

20 III 2008, godz. 17.00 – mgr Małgorzata Grąbczewska (Biblioteka Polska w Paryżu), Archeologia pamięci, czyli studium nad nieistniejącą fotografią.


KLUB KOSTIUMOLOGII I TKANINY ARTYSTYCZNEJ

22 II 2008, godz. 17.00 - mgr Agnieszka Dąbrowska, Spodnie z zamteksu, różowe cudo konfekcyjne i uroda Jane Birkin. Moda młodzieżowa w "Jeżycjadzie" Małgorzaty Musierowicz.

14 III 2008, godz. 17.00 - dr Maria Cybulska, Wirtualna rekonstrukcja wybranych tekstyliów archeologicznych z terenów Polski.


KLUB MŁODYCH HISTORYKÓW I KRYTYKÓW SZTUKI

28 II 2008, godz. 17.00 - mgr Paweł Ignaczak (Poznań), Grafika Jana Piotra Norblina w kontekście graficznego rembrandtyzmu we Francji drugiej połowy XVIII wieku.

Zarząd Oddziału Warszawskiego SHS serdecznie dziękuje Koleżankom i Kolegom, którzy w 2007 roku oprowadzali nas po wystawach. Spotkania te cieszyły się ogromnym zainteresowaniem. Zechcą, zatem przyjąć nasze podziękowania: mgr Elżbieta Charazińska, prof. dr hab. Witold Dobrowolski, mgr Magdalena Ginter, mgr Joanna Kordjak, mgr Karolina Krzywicka, mgr Anna Kuśmidrowicz-Król, dr Agnieszka Morawińska, mgr Barbara Moszczyńska, dr Przemysław Mrozowski, mgr Małgorzata Plater-Zyberk, dr hab. Michał Stefanowski, mgr Joanna Tomicka, mgr Zofia Weiss Nowina-Konopka.

Zgodnie z długoletnią tradycją w święto patronackie historyków sztuki – uroczystość błogosławionego Fra Angelico ks. dr Wiesław Niewęgłowski odprawi mszę św. w naszej intencji,  w kościele Środowisk Twórczych pw. św Brata Alberta i św. Andrzeja Apostoła przy Placu Teatralnym 18 w dniu 24 lutego o godzinie 10:30.

Zarząd Oddziału Warszawskiego SHS informuje, że Instytut Filologii Słowiańskiej UMK w dniach 26-27 czerwca 2008 roku przygotowywuje konferencję p.t.: Staroobrzędowcy za granicą. Historia. Religia. Język. Kultura. Szczegółowe informacje o konferencji na stronie  http://staroobrzedowcy.republika.pl

Centrum Sztuki Współczesnej „Znaki Czasu” wraz z Wydziałem Sztuk Pięknych oraz Katedrą Historii Sztuki Kultury Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu w dniach 16-18 października 2008 roku organizują kolokwium naukowe p.t. Nowoczesność kolekcji. Obrady dotyczyć będą następującej problematyki: Kolekcjonerstwo i innowacje w kulturze; Kolekcjoner wobec sztuki swoich czasów; Kolekcjoner – artysta / artysta – kolekcjoner; Rola kolekcjonera w kulturze XXI wieku. Zgłoszenia wraz z abstraktami wystąpień prosimy nadsyłać do 30 kwietnia 2008 r. Kontakt : colloque@csw.torun.pl

 

Oddział Krakowski SHS w dniach 21- 25 maja 2008 roku organizuje objazd naukowy Drezno i okolice. Program objazdu do wglądu w biurze Oddziału Warszawskiego SHS. Szczegółowe informacje i zapisy: dr Małgorzata Lisowska-Rzepecka, e-mail: m.lisrzep@interia.pl, tel. 012/633 77 66 lub 0606 120 893.
Zarząd O/W SHS uprzejmie prosi o regularne opłacanie składek członkowskich. Przypominamy, że od 1 lipca 2006 roku uległa zmianie wysokość składek członkowskich (normalna 5 zł/mies., ulgowa 2,50 zł/mies., lub z Funduszem Pomocy Koleżeńskiej - normalna 8 zł/mies., ulgowa 4 zł/mies.). Osoby korzystające ze stałych zleceń przelewu prosimy o aktualizację dyspozycji bankowych. Podajemy numer konta bankowego:
Bank Millennium S.A. 17 1160 2202 0000 0000 5515 6929.

Za Zarząd
dr Monika Kuhnke
Prezes Oddziału Warszawskiego SHS


Z żalem informujemy, że w 2007 roku zmarli nasi Koledzy:

Pan prof. dr hab. Tomasz Mikocki (25 II 1954 - 26 V 2007), członek SHS od 1980 roku. Wybitny archeolog, znawca kultury klasycznej, specjalista w zakresie historii sztuki starożytnej, archeologii starożytnego Rzymu, tradycji antyku w kulturze europejskiej. Wieloletni dyrektor Instytutu Archeologii UW, Kierownik Zakładu Archeologii Klasycznej. Kierownik badań archeologicznych w Hans Bürgel, Dylewie i Ptolemais. Współzałożyciel Ośrodka Badań nad Tradycją Antyczną Uniwersytetu Warszawskiego .

Pan mgr Kazimierz Wojciechowski (6 V 1932 - 10 III 2007), członek SHS od 1968 roku. Absolwent wydziału historii sztuki KUL i ASP. Artysta plastyk, wieloletni pracownik Pracowni Konserwacji Zabytków.

 

Pozostaną w naszej życzliwej pamięci